ЯКОВ 3

1Ахнр-дүүнр минь! Таднас ик зунь багш болхар бичә зүтктхә. Яһад гихлә, бидн, багшнр, талдан улсас үлү шүрүтәһәр зарһла харһхиг тадн меднәт. 2Бидн цуһар ик зуудан килнц һарһнавидн. Келәрн килнц һарһдго күн иткләрн бѳдүн болн бийән бәрҗ чаддг күн гиҗ тоолгдна. 3Мѳриг үлмәдән орулхин тѳлә бидн терүг хазарлнавидн. Тиигәд бидн мѳриг кергтә хаалһарн залнавидн. 4Кермиг хәләтн: Тер ямаран ик болвчн, шүрүн салькнд туугдв чигн, зуг кермин җолач бичкн мод олзлад, кергтә хаалһар терүг зална. 5Келн бас тиим. Энтн бичкн болвчн ик юмна тускар кѳѳрнә. Нег бичкн һал зѳвәр ик ѳ-шуһу модыг шатаҗ чадна. 6Келн болхла һал мет. Келн хар санана күчн болад наадк мѳчмүдин заагт эврәннь орман эзлнә. Эн цуг цогц-бийиг бузрдана. Келн мана җирһл бәәдлиг мѳңк һалар шатана. 7Ямаранчн аң-аһрусиг, шовудыг, мѳлкдг болн теңгс усна аңгудыг күн номһрулҗ чадна, номһрулв. 8Зуг келиг номһрулҗ чадхш. Келн бәрҗ болшго хар саната юмн, тер үклд орулдг хорар дүүрң. 9Келәрн бидн мана Деед Эзиг болн Эцкиг йѳрәнәвидн, тер келәрн бас Бурхна дүрәр үүдәгдсн әмтиг харанавидн. 10Нег амнас дегц йѳрәл болн харал һарна. Ахнр-дүүнр минь! Тиим юмн болх зѳв уга. 11Нег булгас дегц әмтәхн болн һашун усн һооҗдви? 12Ахнр-дүүнр минь! Инҗр модн олив темс, уста үзм инҗр темс ѳгч чадхий? Тиим учрар һашун усиг әмтәхрүлҗ болшго. 13Тадн дундас күн цецн ухата болн медрлтә болхла, цецн ухаһар үүдсн номһн бәәдләр дамҗад һарчах сән җирһләрн, цаһан йовдларн энүг үзүлтхә. 14Кемр тана седкл үлү үздг, һашуддг, бив гисн саната бәәхлә, би цецн ухатав гиҗ бичә кѳѳртн, үннә ѳмн бичә килнц һарһтн. 15Тиим цецн ухан теңгрәс һарчахш, энтн орчлңгас, күүнә килнцтә бәәдләс, хар сәкүснәс һарчана. 16Үлү үздг, бив гиһәд бәәдг әмтн бәәсн ормд оньдин диг-даран уга, ямаран чигн хорта йовдл һарна. 17Теңгрәс һарчах цецн ухата күн болхла, цевр, эвд дурта, номһн, тоолврта, ѳршәңгү, дала сән йовдл кенә, әмтнә чирә хәләҗ тедниг йилһхш, үннч седклтә. 18Үнн чик бәәдл гиснь – эвтәһәр тәрсн экнәс һарсн эвин кѳдләчнрин хадсн урһц.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\