ЯКОВ 4

1Тадн дунд цүүгән, керлдән альдас һардви? Цуг эн тана дотр дәәләд бәәдг тана седвәрмүдәс һарчана. 2Тадн юм авхар седнәт, зуг танад тиим юмн уга. Иим учрар тадн кү алнат. Тадн күүнә юмнд җилвтнәт, зуг терүг авч чадхшт. Иим учрар тадн цүүгәд керлднәт. Бурхнас эс сурсндан таднд тиим юмн уга. 3Болв сурхларн авхшт. Яһад гихлә, тадн буру учрар сурнат. Эврәннь седвәрмүдән хаңһахар тиигнәт. 4Итклтә биш улс! Кемр күн орчлңла үүрлхлә, Бурхнла ѳшәркнә. Энүг тадн медхшийт? Тегәд орчлңгин үр болхар седдгнь Бурхна ѳшәтн болна. 5Мана дотр Бурхна орулсн Сәкүсн мадниг һанцхн Терүнә болтха гиҗ седҗәнә, – гисн Бурхна Бичгин үгмүдиг хоосн үгмүд гиҗ санҗант? 6Зуг Бурхн маднд ик хәәртә. Тегәдчн Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Бурхн омгта улсин ѳмнәс сѳрүцнә, зуг номһн улсиг хәәрлнә». 7Иим учрар Бурхна үгд орад, эрлгин ѳмнәс сѳрлцтн, тер таднас цааран зулад әрлх. 8Бурхн тал ѳѳрдтн, болн Бурхн таднур ѳѳрдх. Килнцтә улс һаран уһатн, хойр ухатань седклән цеврлтн. 9Гейүртн, уультн, оркртн! Инәхин ормд уультн. Байрлхин ормд зовтн. 10Деед Эзнә ѳмн номһртн. Тиигхлә Тер тадниг деегшлүлх. 11Ахнр-дүүнр! Нег-негән бичә му келтн. Эврәннь ахин тускар му келәд, терүг гемшәдг күн закана тускар му келнә, закаг гемшәнә. Кемр чи Закаг гемшәхлә, Закаг күцәдг күн биш зарһч болҗ һарчанач. 12Һанцхн Зака Ѳгәнч болн Зарһч бәәнә. Тер Бурхн болҗана. Тер аврҗ чигн чадна болн уга кеҗ чадна. Хаҗудк күүһән гемшәдг кенвчи? 13Эндр эс гиҗ маңһдур тиим балһснд однавидн, тенд җилдән бәәһәд, юм хулдад, олз авхвидн гидг улс, соңстн. 14Маңһдур яһҗ бәәхән тадн медхшт. Тана җирһл-бәәдл утан мет невчкн зуур бәәҗәһәд тарҗ одна. 15Энүнә ормд тадн: «Кемр Деед Эзнә таал болхла, бидн невчкн зуур бәәҗәһәд кергән күцәнәвидн», – гиҗ келх зѳвтәт. 16Тадн болхла омглад кѳѳрнәт. Тиим кѳѳрлһн му юмн. 17Сә кех зѳвтәһән медә бәәҗ, сә эс кедг күн килнц һарһҗана.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\