ЯКОВ 5

1Ода, тадн баячуд, намаг соңстн! Оркрҗ уультн! Тадн зовлңла харһхит. 2Тана байн зѳѳртн илҗрәд одҗ, хувц-хунритн гүр идчкҗ. 3Алтнтн, цаһан мѳңгнтн зеврҗ одҗ. Эн зев тана ѳмнәс герч болад, һал мет тадниг шатах. Эн сүл ѳдрмүдт эн зѳѳриг тадн цуглуллат. 4Тана һазрин урһц хурасн кѳдләчнрт тадн җалвинь ѳгл уга хулхалҗ авлат. Соңстн: тана кѳдләчнр хәәкрәд, һундлан ѳргнә. Теднә һундл Теңгрин цергин Деед Эзнд күрч. 5Тадн һазр деер элвг-делвгәр бәәҗ бахан хаңһадг биләт, аллһна ѳдрин тѳлә тадн бийән бордсн биләт. 6Тадн нүл уга улсиг гемшәһәд алсн биләт, болв тедн тана ѳмнәс тѳрүц сѳрүцсн уга. 7Ахнр-дүүнр минь! Деед Эзиг иртл тесвртә бәәтн. Хәләтн! Яһҗ тесвртәһәр тәрә тәрсн күн үнтә урһциг һазр кезә ѳгхинь, намрин болн хаврин хур орхинь күләнә. 8Тадн бас тесвртә кевәр бәәтн, зѳргтә кевәр итктн, яһад гихлә, Деед Эзн ирхнь ѳѳрхн. 9Гемшәгдшгон тѳлә нег-негнәннь тускар бичә һундл ѳргтн. Зарһч үүднә ѳѳр зогсна. 10Ахнр-дүүнр минь! Деед Эзнә нерн деерәс келдг әәлдәчнрәс яһҗ тесвртә кевәр зовлңган даахинь үлгүр автн. 11Зовлң даадг улсиг бидн буйн кишгтә улс гиҗ келнәвидн. Иов яһҗ зовлң даасинь тадн соңслат. Сүүлднь Деед Эзн терүг яһҗ ачлсинь тадн бас соңслат. Яһад гихлә, Деед Эзн ѳршәңгү болн ѳр-ѳвч. 12Ахнр-дүүнр минь! Хамгин түрүнд үг ѳгхләрн бичә андһар тәвтн. Теңгрәр чигн, һазрар чигн, нань чигн юмар андһар бичә тәвтн. «Э» гиҗ санхларн, «Э» гитн, «уга» гиҗ санхларн, «уга» гитн. Эс тиигхлә, Бурхн тадниг гемшәх. 13Тадн дунд зовлңла харһсн күн бәәнү? Зальвртха! Тадн дунд байрта күн бәәнү? Магталын дуд дуултха! 14Тадн дунд гемтә күн бәәнү? Чонҗин һардачнриг дуудтха! Тедн ирәд, Терүнә тѳлә зальврад, Деед Эзнә нерн деерәс олив тос түрктхә. 15Тедн Бурхнд иткәд зальврхла, гемтә күн эдгх. Деед Эзн терүг эдгәх. Кемр гемтә күн килнц кесн болхла, Бурхн терүнә килнцинь тәвх. 16Тегәд эдгхин тѳлә нег-негндән килнцән илдкҗ келтн. Нег-негнәннь тускар зальвртн. Чик седклтә күүнә зальврлһн күчтә юм күцәҗ чадна. 17Әәлдәч Элья маднла әдл күн билә. Хур бичә ортха гиҗ тер шунҗ зальврла. Цуг нутгт һурвн җил дундуртан хур ордган уурч. 18Дәкәд терүнә зальврсар теңгрәс хур асхрв, һазр урһц ѳгв. 19Ахнр-дүүнр минь! Кемр тадн дундас кен чигн күн үнн хаалһас хаҗиһәд тѳѳрхлә, талдан күн терүг хәрү Бурхн тал ирүлхлә, 20тодлтн: килнцтә күүг чик хаалһур ирүлсн күн терүнә седкл аврх. Энүнәс кѳлтә кесг килнц тәвгдх.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\