ЙОХАН 1

1Орчлң үүдхәс урд Үг бәәҗ. Үг Бурхнла негн бәәҗ. Үг Бурхн бәәҗ. 2Орчлң үүдхәс урд Үг Бурхнла бәәҗ. 3Цугнь Үгәр дамҗҗ үүдәгдҗ. Терүг угаһар юмн үүдсмн уга бәәҗ. 4Цуг үүдәсн юмн Үглә нииләд җирһҗ. Җирһл күмни герл бәәҗ. 5Герл харңһуд гилвкнә. Харңһу терүг диилсн уга. 6Бурхн кү илгәҗ, күүнә нернь Йохан бәәҗ. 7Цуһар соңсад итктхә гиһәд Йохан герлин туск герч болад ирҗ. 8Бийнь герл биш бәәҗ. Герлин туск герч болад орчлңд ирҗ. 9Үг гисн йосн герл мѳн. Герл орчлңд ирәд күмн-әмтнд тусҗ герлтүлнә. 10Үг орчлңд бәәҗ. Терүгәр дамҗҗ үүдсн орчлң Бийнь таньсн уга 11Эврә һазрур ирҗ. Эврә әмтн терүг седклдән орулсн уга. 12Седклдән орулсн әмтнд, Бийднь итксн әмтнд Бурхна үрдүд болх зѳв Тер ѳгв. 13Эн үрдүд экиннь геснәс, күүкд күн залу күн хойрин седвәрәс тѳрсн үрдүд биш, эдн Бурхнас тѳрсн үрдүд. 14Үг күн болҗ, мадн дунд бүүрлҗ. Эн Үг маднд чилшго хәәрлтиг, Бурхна туск үнниг үзүлв. Эцкиннь һанцхн кѳвүн болҗ Эцкәс авсн Терүнә йосиг бидн лавта үзвидн. 15Йохан Терүнә тускар чаңһ дууһар иигҗ герчлҗ: Эн күүнә тускар би иигҗ келләв: Мини хѳѳн ирхнь нанас ик чинртә, юңгад гихлә Тер нанас урд мѳңкиндән бәәдг бәәҗ. 16Тер эврәннь ик байлг хәәрлтәс маднд дам-дам сә кеһәд әдслв. 17Бурхн Мошеһар дамҗад зака ѳглә, зуг хәәрлт болн үн Исус Христосар дамҗҗ үзүллә. 18Бурхиг күн тѳрүц үзәд уга, зуг Эцкиннь ѳѳр бәәсн ор һанцхн Бурхн маднд Бурхна тускар медүлв. 19Ерусалимд бәәдг евреймүдин ахлачнр Йоханур гелңгүдиг болн Левихниг илгәв. Тедн ирәд: – Чи кембч? – гиҗ Йоханас сурв. 20– Би Христос бишв, – гиҗ тер дарунь Йохан иләр келв. 21– Тиигхлә кен гидг күмбч? Чи Элья болвзач? – гиҗ тедн сурцхав. – Уга, – гиҗ тер хәрү ѳгв. – Чи Мошен келсн әәлдәч болвзач? – Уга – гисн хәрү тенд соңсцхав. 22– Чи кембч? Маднд келич. Бидн мадниг илгәсн улст хәрүһинь келҗ ѳгх йоставидн. Бийиннь тускар ю келнәч? – гиҗ тедн сурцхав. 23Йохан теднд әәлдәч Эшьян үгәр келҗ ѳгв: «Би эҗго кѳдәд хәәкрҗәх дунв: Деед Эзнә хаалһинь һо кетн». 24Тер әмтиг паршмуд илгәсн бәәҗ. 25– Кемр чи Христос биш, Элья биш, Мошен келсн әәлдәч биш болхла, юңгад чи әмтиг уснд кирслнәч? – гиҗ тедн сурцхав. 26– Би әмтиг уснд кирслнәв. Зуг тадн дунд таднд таньгддго күн бәәнә. 27Тер мини хѳѳн ирх. Би болхла Терүнә башмгиннь бүчинь тәәлх зѳв угав, – гиҗ Йохан хәрүднь келв. 28Цуг эн йовдл Бетәнья ѳѳр, Йордан һолын дорд үзгин кѳвәд, Йохан әмтиг уснд кирслсн һазрт, учрв. 29Маңһдуртнь Йохан ѳѳрдҗ йовх Исусиг үзәд: – Хәләтн, Эн әмтнә килнц уга кедг Бурхна хурһн. 30Энүнә тускар би келләв: Мини хѳѳн ирснь нанас ик чинртә, юңгад гихлә, Тер нанас урд мѳңкиндән бәәдг бәәҗ. 31Би чигн Исусиг кенинь медсн уга биләв, зуг би Энүг цуг Израиль орн-нутг медтхә гиһәд, әмтиг уснд кирслхәр ирв, – гиҗ келв. 32Йохан эврәннь үгән батлад келв: – Әрүн Сәкүсн ик деер Теңгрәс кѳглҗрһн мет бууһад, Терүнә деер үлдснь би үзв. 33Би Терүг меддго биләв. Зуг уснд кирслхәр намаг Илгәснь нанд: «Әрүн Сәкүсн нег күн деер бууһад үлдх. Тер күн әмтнд Әрүн Сәкүс ѳгх», – гиҗ келлә. 34Би цуг энүг үзв, тегәд чигн герчлҗәнәв, Эн – Бурхна Кѳвүн! – гив. 35Дарук ѳдртнь Йохан хойр сурһульчта хамдан бәәсмн. 36Аашсн Исусиг үзәд, тер: – Эн – Бурхна Хурһн! – гив. 37Йохана хойр сурһульч тер үгмүдинь соңсад, Исусиг дахад йовв. 38Исус эргәд ардан хәләһәд, тедниг дахҗ йовсинь үзв. – Таднд юн кергтә? – гиҗ Тер сурв. – Рави, [хальмгаһар багш] Тана гер альдв? Келтн, – гиҗ тедн сурв. 39– Намаг дахад йовтн, эврән үзхит, – гиҗ Исус келв. Цуг эн дѳрвн часла болв. Тедн йовад, Исусин герт ирәд, асхн ора күртл бәәв. 40Исусин тускар келсн үг соңссн сурһульчнрин негнь Шимон Пётрин дүнь Андрей бәәҗ. 41Тер эврәннь Шимон гидг ахан олҗ авад келв: – Бидн Бурхна илгәсн Аврачиг – Христосиг олҗ аввидн! 42Дәкәд тер ахан Исусур дахулҗ авч ирв. Исус Шимон тал хәләҗәһәд келв: – Йохана кѳвүн Шимон эндр ѳдрәс авн Би чамд Кеп гидг нер ѳгчәнәв. 43Маңһдуртнь Исус Һалилья тал йовхар шиидв. Тер Пилипиг олҗ авад: – Намаг дахад йов! – гив. 44Пилип Бетсәд гидг хотна кѳвүн бәәсмн. Тер хотн Андрейин болн Пётрин бас тѳрскн хотн бәәҗ. 45Пилип Натаналиг олҗ авад терүнд: – Бидн закана дегтрт Моше болн әәлдәчнр бичсн кү олҗ аввидн. Тер Назарет хотна Йосипин кѳвүн Исус бәәҗ, – гиҗ келв. 46– Назаретас сән юмн ирдви? – гиҗ Натаналь хәрүднь келв. – Эврән йовад хәлә, – гиҗ терүнд Пилип келв. 47Исус аашсн Натаналиг үзәд: – Эн йосн Израилин күн. Энүнә седклд мек худл тѳрүц уга, – гиҗ келв. 48– Та намаг альдас меднәт? – гиҗ Натаналь ѳврҗ сурв. – Чамаг дуудхас урд Би чамаг инҗр модна сүүдрт суусичнь үзләв, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 49– Багш, Та Бурхна Кѳвүнт. Та Израилин Хант! – гиҗ Натаналь келв. 50– Би чамаг инҗр модна сүүдрт үзв гиснд чи нанд иткҗәнәч. Зуг чи энүнәс ик ѳвәрц юм үзхич, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 51– Би таднд үнәр келҗәнәв, тадн заагрсн теңгрәс Күмни Кѳвүнүр бууҗ ирсн болн терүнәс деер ѳрггдсн Бурхна элчнриг үзхит, – гиҗ Исус немҗ келв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\