ЙОХАН 10

1– Хѳѳнә хаша дотр үүдәр орлго талдан орм олҗ авад орсн күн – хулхач болн деермч, гиҗ үнәр таднд келҗәнәв. 2Хашан үүдәр орсн күн эврәннь хѳѳдин хѳѳч мѳн. 3Манач терүнд үүдинь секнә. Хѳд дууһинь соңсна. Тер эврәннь хѳѳдән нерәрнь дуудад, дахулад һазаран һарна. 4Хѳѳч хѳѳдән цуглулҗ һазаран һарһад, бийнь ѳмннь һарад уралан йовна. Эзнә ду таньдг учрас тедн хѳѳчин ардаснь дахҗ йовна. 5Күүнә ду хѳд медхш. Тегәд күүнә күүг тедн дахшго. Хѳд гүүһәд тарад йовҗ одх, – гив. 6Исус үлгүрлҗ келсмн, зуг Терүнә үгмүдин чинринь әмтн медҗ чадсн уга. 7– Би хѳѳнә хашан үүднв, гиҗ үнәр келҗәнәв. 8Нанас урд ирсн әмтн хулхачнр болн деермчнр. Хѳд тедниг соңссн уга. 9Би лавта үүднв. Нанар дамҗҗ орҗ һарснь әмән харсҗ аврх. Тер күн орҗ һарад, урһцта-идгтә һазр олҗ авх. 10Хулхач юм хулхалхар, алхар, күүчҗ хамхлхар ирнә. Би болхла әмтнд йосн элвг-делвг әмн-җирһл ѳгхәр ирв. 11Би сән хѳѳчв. Сән хѳѳч эврәннь хѳѳдин тѳлә әмән әрвллго ѳгхдән белн. 12Ялч болхла йосн хѳѳч биш. Хѳд терүнә биш. Ялч аашсн чоныг үзхләрн, хѳѳдиг хаяд, әәһәд, зулад йовҗ одна. Тиигхлә чон зәрм хѳѳдиг шүүрч авна, наадкснь тарад йовҗ одна. 13Ялч йосн хѳѳч биш, тер ялч болад зулҗ одна. Тер хѳѳдиг йосндан асрҗ хәләхш. 14Би сән хѳѳчв. Эцк Намаг меднә, Би Эцкән бас меддв. Тиим кевәр Би Эврәннь хѳѳдән сәәнәр меднәв, хѳѳдм Намаг бас меднә. Эврәннь хѳѳдин тѳлә Би әмән әрвллго ѳгхдән белнв. 16Талдан хѳд Нанд бас бәәнә. Тедн эн сүргин хѳд биш. Би тедниг бас дахулҗ авч ирх зѳвтәв. Тедн Мини ду бас соңсх. Удл уга цуһар нег хѳѳчтә нег сүрг болх! 17Би әмән хәрү авхин тѳлә ѳгхдән белнв. Тер учрар Эцк Нанд хәәртә. 18Кен чигн Мини әмиг булаҗ авч чадшго. Би эврә дурарн әмән ѳгчәнәв. Әмән ѳгх чигн, хәрү авх чигн йосн Нанд бәәнә. Тиигҗ Нанд Эцкм закв, – гиҗ Исус келв. 19Эн үгмүдин хѳѳн еврей әмтн хоорндан хувагдв. 20– Эн – ухань кѳндрсн хар сәкүстә күн. Ю хәәҗ Энүг соңсҗант? – гиҗ кесгнь келцхәв. 21Зәрмнь: – Хар сәкүснд эзлгдсн күн тиигҗ келшго. Хар сәкүсн сохр күүнд хара орулҗ чадхмб? – гицхәв. 22Үвл болсмн. Ерусалимд һол сүм шинрүлҗ нерәдлһнә нәр болв. 23Исус сүмин хашан дотрк Соломон хаана нертә бәәрн дотраһар йовҗ йовла. 24Әмтн Терүнә ѳѳрнь зогсв. – Кедү күртл Чи мадниг ѳврүлҗ зовахмч? Кемр Чи Бурхна илгәсн Аврач болхла, тодрхаһар кел маднд, – гиҗ тедн келцхәв. 25Исус иигҗ келв: – Би таднд келләв. Тадн итксн угат. Эцкинм күчәр кесн йовдлмуд Мини тускар келҗәнә. 26Тадн Мини хѳд биш болсн учрас Нанд иткҗәхшит. 27Мини хѳд дууһим соңсна. Би тедниг таньҗ меднәв. Тедн Намаг дахҗ йовна. 28Би теднд мѳңк җирһл ѳгнәв. Тедн мѳңкиндән үкшго. Мини хѳѳдиг Нанас күн булаҗ авч чадшго. 29Нанд Эцкин ѳгсн юмн цуг юмнас деер. Тедниг Эцкәс күн булаҗ чадшго. 30Эцк Би хойр ни-негнвидн. 31Тиигхлә евреймүд саак кевәрн Исусиг алхар чолу һартан авцхав. 32Зуг Исус: – Би тана чирәд Эцкин даалһсн кесг сән йовдлмуд күцәвүв. Ямаран йовдлас кѳлтә тадн Намаг чолуһар цокхар седҗәхмт? – гиҗ келв. 33– Бидн чамаг сән йовдлмудас кѳлтә цокхар седҗәхшвидн. Чамаг Бурхиг му келснә тѳләд, эгл күн Бийән Бурхнд тоолсн тѳләд чолуһар цокхар седҗәнәвидн, – гиҗ евреймүд хәрүцв. 34– «Тадн – бурхд» гиҗ Бурхн келснь тадна Заканд бичәтә биший? 35Бурхна Бичгт бәәсн үгмүд мѳңкиндән үнн болдгинь бидн меднәвидн. Бурхна Үг авсн улсиг бурхд гиҗ Бурхн нерәдсн биший? Намаг Эцкм шүүҗ авад орчлңд илгәв. Би – Бурхна Кѳвүнв гиҗ келхлә, Бурхиг муурулҗана гиһәд яһад тадн Намаг гемшәҗәхмбт. 37Кемр Мини Эцкин даалһсн йовдлмудыг Намаг эс күцәхлә, бичә Нанд итктн! 38Кемр Мини Эцкин даалһсн йовдлмудыг Би күцәхлә, Мини үгд эс итквчн, Мини кесн йовдлмудт итктн. Тиигәд Би Эцклә негдәд, Эцк Нанла негдәд бәәдгинь медхит, – гиҗ Исус келв. 39Тедн саак кевәрн Исусиг бәрҗ авхар седв, зуг Исус теднд бәргдсн уга. 40Цааранднь Исус дәкәд Йордан һолын телтр эрг тал һарч йовад тенд үлдсмн. Тенд Йохан урднь әмтиг уснд кирслсмн. 41Олн күн Исусур ирлә: – Йохан ѳвәрц йовдлмуд эс үзүлв чигн, зуг эн күүнә тускар келснь цугнь үнн, – гиҗ тедн келцхәв. 42Тенд олн әмтн Исуст итксмн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\