ЙОХАН 11

1Йудья һазрин Бетәнья хотнд Лазарь гидг күн гемтҗ. Тер Март Мирьям гидг хойр эгчтә бәәдг бәәҗ. 2Мирьям каңкнсн үнртә тосиг Деед Эзн Исусин кѳлднь түркәд, үсәрн арчдг күүкд күн. Терүнә дү Лазарь күнд гемтә бәәҗ. 3– Деед Эзн, Тана хәәртә үр икәр гемтҗәнә, – гиҗ эгчнр Исус тал зәңг илгәв. 4Исус энүг соңсад: – Эн гемәс кѳлтә Лазарь үкшго. Бурхиг туурулхин тѳлә цуг эн учрх. Бурхна Кѳвүг бас туурулхин тѳлә эн гем ирҗ, – гиҗ келв. 5Март, Мирьям болн Лазарь һурвнд Исус ик дурта бәәҗ. 6Зуг Лазариг гемтә бәәсинь соңсв чигн, Исус бәәсн һазртан хойр ѳдртән бәәв. 7Энүнә хѳѳн Исус эврәннь сурһульчнртан: – Хәрү Йудья һазрур йовхмн, – гиҗ келв. 8– Багш, тенд әмтн Таниг чолуһар цокхар седлә. Тер бийнь Та тиигәрән йовх санатавт?! – гиҗ сурһульчнр келв. 9– Арвн хойр часин кемҗәнд ѳдр герлтә болна, тиим эсий? Ѳдрәр йовсн күн бүдршго, тер эн орчлңгин герлиг үзнә. 10Ора сѳѳһәр йовдг күн бүдрх, юңгад гихлә, тер герл уга, – гиҗ Исус келв. 11– Мана үр Лазарь унтҗ одв, зуг Би терүг серүлхәр йовҗанав, – гиҗ Исус немҗ келв. 12– Деед Эзн, кемр тер унтсн болхла, тертн эдгҗәх болвза? – гиҗ сурһульчнр сурв. 13Исус теднд Лазарь ѳңгрв гиҗ келлә, зуг сурһульчнр Исусиг нѳѳрин тускар келҗәхинь санв. 14Тиигхлә Исус: – Лазарь ѳңгрҗ одв, – гиҗ иләр келв. 15– Терүнлә хамдан урднь эс бәәсндән Би байрлҗанав. Энүн деерәс тадн Нанд иткхит. Эн учрсн юмн таднд туста болх. Лазарь тал йовцхай, – гиҗ Исус немҗ келв. 16Тиигхлә Томас гидг күн (тер Икрин ѳрәсн бәәсмн) наадк сурһульчнрт келв: – Йовцхай! Исусла хамдан үкцхәй! 17Исусиг ирхд Лазарин цогцнь дѳрвн ѳдр үкәрт кевтсн бәәҗ. 18Бетәнья Ерусалимас һурвн дууна шаху бәәсмн. 19Урднь Март Мирьям хойрт кесг евреймүд ирәд, теднә ахиннь тускар һундл тѳрүлҗ. 20Исусиг аашсинь соңсад, Март Терүг тосхар һарв, Мирьям гертән үлдв. 21– Деед Эзн минь, Таниг энд бәәсн болхла, дүм үкшго билә. 22Болв би ода чигн меднәв, Бурхн сурсн юмитн Танд ѳгх, – гиҗ Март Исуст келв. 23– Чини дүүчн әмдрх, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 24– Би меднәв, тертн сүл ѳдрт әмдрллһнә ѳдрт әмдрх, – гиҗ Март келв. 25– Би – әмдрллһн болн җирһл. Нанд иткдг күн үкв чигн әмдрх. 26Болв әмд деерән Нанд иткснь тѳрүц үкшго. Чи Мини келсн үгд иткҗәнчи? – гиҗ Исус сурв. 27– Э, иткҗәнәв, Деед Эзн, Таниг орчлңд ирсн Бурхна Кѳвүн – Бурхна илгәсн Аврач гисинь иткҗәнәв, – гиҗ Март хәрү ѳгв. 28Цуг энүг келәд, Март хәрҗ ирәд, дү күүкән дуудад: – Багш ирв, энд бәәнә. Тер чамаг дуудҗана, – гиҗ шимлдҗ келв. 29Мирьям үгинь соңсад, босад Исус тал адһҗ һарад йовв. 30Исус тер хотн дотр орад уга бәәсмн. Тер Мартан тоссн ормд зогсҗала. 31Мирьямин герт ирсн евреймүд терүнд сана зовҗ тѳвкнүлҗәлә. Мирьямиг босад йовхлань, терүг үкәр тал уульхар йовҗана гиҗ санад, тедн ардаснь дахв. 32Мирьям Исусин бәәсн һазрт ирәд, Терүг үзәд, кѳлднь киисәд келв: – Деед Эзн минь! Таниг энд бәәсн болхла, дүм үкшго билә, – гив. 33Исус оркрҗ уульҗах Мирьямиг болн евреймүдиг үзәд, һашудҗ гейүрв. 34– Терүнә цогцинь тадн альд тәвсмт? – гиҗ Исус сурв. – Йовхм, Та эврән үзхит, – гиҗ тедн келцхәв. 35Исус уульв. 36– Энтн үнәр Лазарьт хәәртә бәәҗ, – гиҗ евреймүд нег-негндән келцхәв. 37Тер бийнь зәрмнь: – Сохр күүнд хара ѳгсн күн Лазариг ѳңгрүлшгоһар юңгад юм эс кесмб? – гиҗ келцхәв. 38Исус гейүрәд үкәр тал йовв. Үкәр гисн хадын кѳндә билә. Хадын амн чолуһар хаалһата бәәҗ. 39– Эн чолу түлкәд хооран кетн, – гиҗ Исус закв. Үксн күүнә эгчнь Март: – Деед Эзн минь, тендәс үмкә үнр һарчана, Лазарин цогцнь дѳрвн ѳдр үкәрт кевтнә, – гив. 40Тиигхлә Исус: – Би чамд келлүсв, кемр иткхләчн, Бурхна туурмҗ чамд үзгдх, – гиҗ хәрү ѳгв. 41Чолуг түлкәд хооран кеснә хѳѳн Исус теңгр хәләһәд келв: – Аав минь, Намаг соңсҗасн тѳләд Би Чамд ханлт ѳргҗәнәв. 42Би меднәв, Чи Намаг оньдин соңснач. Би цуг энүг энд зогссн әмтнә тѳлә келҗәнәв. Чи Намаг илгәввч гиснд эдниг итктхә гиҗ келҗәнәв. 43Эн үгмүд келәд Исус чаңһар дуудв: – Лазарь, һар нааран! 44Үксн күн һарв. Терүнә һар-кѳлнь еврей әмтнә заңшалар цаһан кенчрәр, чирәнь альчурар оралһата бәәсмн. – Боодһаһинь тәәләд, йовултн, – гиҗ Исус келв. 45Мирьям тал ирсн евреймүдин кесгнь Исусин кесн ѳвәрц үзәд Терүнд иткв. 46Зуг зәрмнь паршмуд тал йовад, учрсн йовдлын тускар цәәлһҗ келҗ ѳгв. 47Ах гелңгүд болн паршмуд Деед хург кев: – Эн күн дала ѳвәрц йовдлмуд кенә. Ода яахмб? – гиҗ тедн сурцхав. 48– Кемр бидн Терүнд зѳв ѳгәд бәәхлә, Тер кех юман цааранднь кех, тер учрар цуһар Терүнд иткх. Тиигхләнь Римин улс ирәд мана сүмиг болн келн әмтиг уга кеһәд тарах, – гиҗ тедн келцхәв. 49Кәәп гидг күн тер җилд ах гелң болҗ йовсмн тер: – Тадн юм медҗәхшит. 50Нег келн-әмтн үкхин ормд нег күн цуг келн әмтнә тѳлә үкснь деер болхиг тадн медҗәхшийт? – гив. 51Тер эврә уханасн эн үгмүд келсн уга, тер цагт ах гелң болсн тѳләд тер Исус еврей әмтнә тѳлә үкх гисн әәлдхлиг келҗ ѳгв. 52Болв һанцхн еврей әмтнә тѳлә биш, цуг олн зүсн нутгт бәәсн Бурхна үрдүдин тѳлә, тедниг цуглулҗ негдүлхин тѳлә Исус әмнәсн хаһцулгдх. 53Тер ѳдрәс авн тедн Исусиг алх арһ хәәдг болв. 54Тер учрар Исус еврей әмтнә заагт ил йовдган уурв. Тер эҗго кѳдән ѳѳр бәәсн Эпрам гидг хотнур йовҗ одв. Тенд Исус эврәннь сурһульчнртаһан бәәв. 55Йудья әмтнә Песах гидг нәр ѳѳрдҗ йовла, әрвсллһнә йос күцәхин тѳлә, кесг әмтн еврей нутгин һазр болһнас Ерусалим балһснур ирцхәв. 56Тедн Исусиг хәәлдәд, сүмд ирәд нег-негнәсн: – Эн байр-нәәрт Тертн иршго болвза? – гиҗ сурцхав. 57– Кемр Исусиг альд бәәхинь күн медхлә, Терүг бәрҗ авхар дарунь теднд келҗ ѳгх зѳвтә, – гисн заквр ах гелңгүд болн паршмуд һарһв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\