ЙОХАН 12

1Песах гидг нәр күртл зурһан ѳдр үлдҗ. Исус Бетәнья гидг Лазарь бәәсн хотнур ирв. Тер хотнд урднь Исус Лазариг әмдрүлсмн. 2Энд Исусин тѳлә байрин хот белдв. Март хотынь зѳѳһәд ширә деер тәвв. Лазарь талдан гиичнрлә болн Исусла хамдан ширә эргҗ сууҗ. 3Мирьям савд [литрин ѳрәл дүңгә] кесн нард гидг үнтә каңкнсн үнртә тосиг авад, Исусин кѳл деернь асхад, үсәрн арчв. Гер каңкнсн үнрәр дүүрв. 4Исусин нег сурһульч Йуда Искериот (хѳѳннь тер Исусас урвсмн): 5– Эн тосиг һурвн зун цаһан мѳңгнд хулдад, мѳңгинь һуульһнч әмтнд ѳгх йоста бәәсн юмн, – гиҗ келв. 6Тер энүг һуульһнч әмтнд санань зовад, теднә арһинь хәәхин тѳлә келсн биш тер хулхач болад тиигҗ келв. Йуда мѳңг хадһлдг хәәрцгтә бәәҗ. Тегәд тер мѳңгән бәәҗ-бәәҗәһәд эврән эдлдг бәәсмн. 7– Эн күүкд күүг бичә гемшәтн. Эн тосиг Намаг оршахар эн хоршаҗ хадһлтха! 8Тадна ѳѳр угатя яду әмтн оньдин бәәх. Би болхла удл уга таднас салхв, – гиҗ Исус келв. 9Тер саамд кесг евреймүд Исусиг тенд бәәсинь медчкәд ирцхәв. Тедн һанцхн Исусиг хәләхәр биш дәкәд Лазариг үзхәр ирҗ. Юңгад гихлә, тедн Лазариг Исус әмдрүлҗ гисн зәңг соңсҗ. 10Евреймүдин ик зунь Лазарас кѳлтә ах гелңгүдиг үлдәһәд, Исус тал ирәд, Терүнә итклд орсн тѳләд ах гелңгүд Лазариг бас алхар седв. 12Маңһдуртнь Песах гидг байрта нәәрт ирсн әмтн Исусиг Ерусалим тал ирҗ йовхинь соңсв. 13Тедн шавар зандн модна бүчрмүд авад, Исусиг тосҗ һарв. – Бурхн тууртха! Деед Эзнә нерн деерәс ирснь әдстә болтха! Израилин Хан әдстә болтха! – гиҗ олн әмтн хәәкрцхәв. 14Исус баахн элҗгниг олҗ авад унад йовҗ. 15«Сиона күүкн бичә ә! Хәлә! Баахн элҗгниг унҗ авсн чини Хан йовҗ йовна» гиҗ Бурхна Бичгт бичәтә бәәнә. 16Түрүләд Исусин сурһульчнр яһад тиигҗәхинь медсн уга. Зуг Терүг ѳврмҗтә кевәр әмдрснә хѳѳн тедн Исусин тускар Бичгт тиигҗ бичгдсинь тодлв. Яһад иигҗ кесинь бас тедн тодлв. 17Исус Лазариг үкәрәснь дуудҗ авад, цогцинь яһҗ әмдрүлсинь үзсн әмтн зогсл уга күн болһнд келдг бәәсмн. 18Ода тедн тиим ѳвәрц йовдл кесн күн аашсиг медәд, һарч Исусиг тосв. 19– Бидн ю эс кеввчн тус болҗахш. Цуг нарт делкә Терүг дахҗ йовна! – гиҗ паршмуд уурлад хоорндан келцхәв. 20Тер байрт ирсн әмтн заагт нег цѳѳкн грек келн әмтн Бурхнд сѳгдхәр ирҗ. 21Тедн Һалилья һазрин Бетсәд хотна Пилип гидг Исусин сурһульч тал ѳѳрдәд: – Тана зерг, бидн Исусиг үзх саната биләвидн, – гиҗ сурцхана. 22Пилип Андрей тал йовад энүнә тускар келв, тедн хоюрн тер әмтнә тускар Исуст келв. 23Исус иигҗ келв: – Күмни Кѳвүнә, Мини туурхин цаг ирв. 24Би үнәр келҗәнәв: Буудян экн һазрт унад эс үкхлә, негхн болҗ үлднә. Кемр буудян экн үкхлә, олн буудя ѳгч урһна. 25Тер учрар әмән әрвлснь әмән геех. Эн орчлңд әмән әрвлдгонь мѳңк җирһл эдлх. 26Нанд церглҗәх күн Намаг дахҗ йовтха! Мини бәәсн һазрт зарцм бәәнә. Нанд церглҗәх күүнд Эцкм ачинь хәрүлх. 27Мини седклм икәр зовҗ бәәнә. Ю келхв ода? Аав минь, Намаг эн цагас гетлүлит! Зуг Би эн цагин тѳлә ирсн бәәнәв! 28Аав минь, нерән туурултн! – Би туурлав, болв дәкн туурхв! – гисн дун генткн теңгрәс соңсгдв. 29Тенд зогссн олн әмтнәс зәрмнь тер дууг соңсад, эн оһтрһун дун һарв гиҗ келцхәв. Зәрмнь Бурхна элч Терүнлә күүндв гив. 30– Эн дун Мини тѳлә биш тадна тѳлә, – гиҗ Исус келв. 31Ода эн орчлңгин зарһ келһнә цаг ирв, эн орчлңгин Нойн цааран кѳѳгдх. 32Һазрас деегшән ѳрггдх цагт цуг әмтнә оньг Нанд тусх. 33Эн үгмүдәр Исус ямаран үкләр үкхин тускар цәәлһҗ келв. 34Олна заагт бәәсн улс: – Бидн Бурхна Бичгт Христос мѳңкинд әмд бәәх гиҗ умшлавидн. Ода юңгад Та Күмни Кѳвүн деегшән ѳрггдх гиҗ келҗәхмт? Күмни Кѳвүн гиснь кемб? – гиҗ келцхәв. 35– Таднла бәәсн герлд бачм цаг үлдв. Харңһу эс болтл, ѳдрин герлтәд йовтн. Харңһуд йовсн күн альдаран йовсан медхш. 36Герл герлтҗәх кемд герлд итктн. Герлин кѳвүд болхит! – гиҗ Исус теднд келәд, һарад цааран йовҗ одв. 37Исусиг кесг ѳвәрц йовдлмуд үзүлвчн әмтн Терүнд итксн уга. 38Цуг эн Эшья гидг әәлдәчин келснь бүтдгәр учрв: «Деед Эзн! Кен мана келснд итксмб, кенә нүднд Деед Эзнә күч секгдсмб?» 39Тедн иткҗ чаддго бәәҗ, энүнә учринь Эшья гидг әәлдәч: 40«Нүдәрн бичә үзтхә гиһәд, ухаһарн бичә медтхә гиһәд, Бурхн теднә нүдинь сохлҗ, ухаһинь хаав. Тегәд тедн бийән эдгәхәр Нан тал эргҗ хәләшго гиҗ Деед Эзн келв», – гиҗ келв. 41Эшья Деед Эзнә туурмҗ үзсн учрар Терүнә тускар иигҗ келсмн. 42Тер цагт толһачнр дундас кесгнь Исуст иткв. Зуг паршмуд тедниг хурлас салһх гиһәд, эврәннь итклин тускар ил келдго бәәсмн. 43Әмтнә магтлһн Бурхна магталас теднд деер бәәҗ. 44– Нанд иткдг күн Нанд биш Бийим илгәсн Бурхнд иткнә. 45Намаг үздг күн Бийим илгәсн Бурхиг үзнә. 46Би – Йосн герлв. Нанд итксн күүг харңһуд үлдәшгоһар Би эн орчлңд ирв. 47Мини үгм соңсад эс күцәдг күүнд Би зарһч бишв. Би эн орчлңгиг гемшәхәр ирсн угав. Эн орчлңгиг харсҗ аврхар ирв. Намаг һолҗ Мини келсим эс күцәсн күүнд зарһчнь бәәнә. Үгм сүл ѳдрт терүнә зарһч болх. Би эврәннь нернәс келсн угав. Бийим илгәсн Эцкм иигҗ келх заавр ѳгв. Терүнә заавр – мѳңк җирһл гисинь Би үнәртән меднәв. Мини Эцкимм зааҗ ѳгсн үг Би таднд келҗәнәв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\