ЙОХАН 13

1Песахин байрин ѳмнк ѳдр билә. Эн һазриг үлдәһәд, Эцкүрн хәрү йовх цаг ирсинь Исус медәд бәәлә. Исус эн Һазрт бәәх сурһульчнртан дегд эңкр билә, үктлән чигн эңкр билә. 2Сурһульчнр Исусла хамдан асхни хот эдлв. Тер цагт эрлг Шимона Искериотин кѳвүнд Йудад Багшас урвах уха-сана орулв. 3Бурхн Эцк Исусин һарт бәәсн күчән ѳгсинь болн Тер Бурхнас ирәд ода Бурхн тал хәрҗ йовхинь Исус медв. Исус босад, деерк хувцан тәәлҗ, альчурарн бийән бүслв. Цааранднь Тер савд ус кеһәд, сурһульчнрин кѳл уһаһад, бүслсн альчурарн арчв. 6Шимон Пётр тал Исус ѳѳрдхләнь тернь: – Деед Эзн минь! Та мини кѳл уһахар седҗәнт? – гив. 7– Ода Намаг ю кеҗәхинь чи медҗәхшич, зуг хѳѳннь медхич, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 8– Та мини кѳл тѳрүц уһашгот! – гиҗ Пётр келв. – Кемр Би Чини кѳличнь эс уһахла, чи Нанла хамдан негдшгоч, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 9– Тиигхлә, Деед Эзн минь, һанцхн кѳл биш, һарм, толһаһм бас уһатн, – гиҗ Пётр келв. 10– Цевр күүнә һанцхн кѳлинь уһах кергтә, юңгад гихлә, терүнә цогцнь цевр. Тадн цевр бәәнәт, зуг цуһар биш, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 11Терүнәс урвх күүг Исус медлә, тегәд чигн цуһар цевр бишит гив. 12Сурһульчнрин кѳлинь уһаһад, Исус деерк хувцан ѳмсәд, Эврәннь ормдан ирәд суув. – Тадндан гиҗ Би ю кесинь медгдҗәнү? 13Тадн Намаг Багш, Деед Эзн гинәт. Чик, тертн мѳн. Би, Деед Эзн, Багшв. 14Зуг кѳлитн уһаҗ ѳгләв. Ода тадн тиигҗ, нег-негнднь кѳл уһах зѳвтәт. 15Тадниг үлгүр автха гиһәд, тиигҗ кетхә гиһәд, уһаҗ ѳгләв. 16Үнәр келҗәнәв. Зарц Эзнәс, элч Илгәснәс деер биш. 17Энүг медәд, цугинь күцәҗәх күн буйн-кишгтә! 18Цугтаннь тускар келҗәхшв. Кениг йилһҗ авсан меднәв. Зуг «Мини ѳдмг идҗәснь ѳмнәсм һаран ѳргв» гисн Бурхна Бичгин үгмүд бүттхә! Энүг учрхин ѳмн Би әәлдҗ келҗәнәв. Энүг учрсн хѳѳн БИ БӘӘНӘВ гисндм Тадн дарунь иткхит. 20Үнәр келҗәнәв. Мини илгәсн кү седклдән орулдгнь Намаг орулҗахнь мѳн. Бийим орулдгнь – Бийим Илгәсиг орулх, – гиҗ Исус келв. 21Энүг келәд, цааранднь Исус икәр үүмәд: – Тадн дундас негнь Намаг бәрҗ ѳгх гиҗ үнәр келҗәнәв, – гив. 22Сурһульчнр нег-негнүрн хәләлдәд, кенә тускар келҗәхинь санад ѳврәд бәәцхәв. 23Исусин хамгин дурта нег сурһульч Терүнә ѳѳр суув. 24Шимон Пётр – кенә тускар келҗәхинь сур – гиҗ терүнд докъялҗ келв. 25Тер сурһульч толһаһан Исусур ѳѳрдүләд: – Деед Эзн минь! Терчн кемб? – гиҗ сурв. 26– Мини шүүслҗ ѳгсн ѳдмгиг авсн күн тер болх, – гив. Исус ѳдмг шүүсләд, Шимона Искериотин кѳвүнд Йудад ѳгв. 27Йуда ѳдмг авсн цагт терүн дотр эрлг орҗ одв. – Кех юман шулуһар ке, – гиҗ Исус терүнд келв. 28Юңгад Исус терүнд тиигҗ келҗәхинь нег чигн күн медсн уга. 29Йуда мѳңгнә хоршалһна хәәрцгтә болсн учрас зәрмнь Исусиг терүг байрин ѳдрт юм хулдҗ автха, эс гиҗ мѳңгнә нег хүвинь угатя әмтнд ѳгтхә гиҗ зәрмнь санцхав. 30Ѳдмгинь авад, Йуда дарунь гертәс һарв. Харңһу сѳ бәәҗ. 31Йуда һарад йовҗ одхла Исус: – Ода Күмни Кѳвүн туурв. Терүгәр дамҗад Бурхн туурв. Кемр Бурхн Күмни Кѳвүһәр дамҗад туурсн болхла, Терүг Бурхн Эврән туурулх, тер дарунь туурулх. Мини хәәртә үрдүд! Таднла бәәх цагм чилҗәнә. Намаг санад хәәхит. Толһачнрт келсн үгән таднд ода келҗәнәв: Мини йовх һазрур тадн ирҗ чадшгот. Шин заавр ѳгчәнәв: Нег-негндән дурта болтн. Би таднд дурта болсн кевәр нег-негндән дурта болтн. Кемр тадн тиигҗ бәәхлә, Мини сурһульч гиҗ тадниг әмтн медх, – гиҗ келв. 36– Деед Эзн Мини, Та альдаран йовҗант? – гиҗ Шимон Пётр Исусас сурв. – Мини йовсн һазрур ода чи йовҗ чадшгоч, зуг хѳѳннь Намаг дахад йовхич, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 37– Деед Эзн минь! Юңгад би Таниг ода дахҗ эс йовҗ чадҗахмб? Би Тана тѳлә әмән ѳгхд белнв, – гиҗ Пётр келв. 38– Чи Мини тѳлә әмән ѳгх белнч? Үнәр чамд келҗәнәв, эр така эс хәәкртл, чи һурв дәкҗ Нанас гѳрдхч, – гиҗ Исус тиигхлә келв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\