ЙОХАН 14

1– Тадна седкл бичә үүмтхә! Бурхнд итктн, Нанд бас итктн! Эцкимм герт хорас дала. Тадндан бәәр белдхәр ода Би йовҗанав. Тиим эс бәәсн болхла, тиигҗ келшго биләв. Одад хорас белдснә хѳѳн бәәсн ормдан тадниг бәәлһхәр Би хәрү нааран ирҗ тадниг авнав. Альдаран йовх хаалһинь меднәт! 5– Деед Эзн! Бидн Таниг альдаран йовхитн медҗәхшвидн. Йовх хаалһитн ода яһҗ бидн медхвидн, – гиҗ Томас Исуст келв. 6Би – хаалһв, Би – үнн болн җирһлв, һанцхн Нанар дамҗҗ Эцкүрм күрч чадхит. Кемр тадн Намаг медсн болхла, Мини Эцкиг бас медх биләт. Эн ѳдрәс авн тадн Терүг медәд үзхит, – гиҗ Исус келв. 8– Эцкән маднд үзүлтн, дәкҗ юмн керго, – гиҗ Пилип келв. 9– Эцкән үзүл гиһәд юңгад келҗәхмч? Тиим дала цагт Би таднла бәәнәв, тер бийнь чи Намаг медҗәхшийч. Намаг үзснь Эцким үзнә. 10Намаг Эцклә негдҗ бәәдгинь Эцкиг Нанла негдҗ бәәдгинь, чи иткҗәхшийч? Таднд келсн үгән Эврәннь нернәс келҗәхшв. Нанла негдҗ бәәдг Эцк үүлән күцәҗәнә. 11Намаг Эцклә негдҗ бәәдгинь, Эцкиг Нанла негдҗ бәәдгинь итктн! Тиим биш болхла Мини кесн үүлин тѳлә итктн. 12Үнәр келҗәнәв Намаг Эцк талан йовҗах учрас Нанд иткснь Мини кесн үүл күцәһәд, энүнәс икәр күцәх. 13Мини нерн деерәс юм сурхлань цугинь күцәхв. Кѳвүһәрн дамҗҗ Эцк туурх. 14Кемр Мини нерн деерәс тадн сурхлатн, Би сурсиг күцәхв. 15– Кемр тадн Нанд дурта болхла, Мини зааврмудыг күцәхит. 16Би Эцкәсн сурнав. Тер таднд талдан Туслгчиг илгәх. Тер мѳңкиндән таднла үлдх. 17Тер Туслгч – Бурхна туск үн медүлдг Сәкүсн. Терүг үнн седкләрн орулҗ авх арһ орчлңд уга. Тер юңгад гихлә, тедн терүг үзҗәхш. Тедн Терүг медҗәхш, һанцхн тадн Терүг меднәт. Ода Тер таднта бәәнә. Цааранднь чигн тадна дотр бәәх. 18Тадниг ѳнчәр үлдәлго, Би хәрү ирхв. 19Удл уга орчлң Намаг үзшго. Зуг тадн Намаг үзхит. Би әмд бәәхв, тер учрар тадн бас әмд бәәхит. 20Тер ѳдрт тадн Намаг Эцктә негдҗ бәәдгинь, тадниг Нанта негдҗ бәәдгинь, Намаг таднла негдҗ бәәдгинь медхит. 21Мини зааврмудыг хадһлдг, күцәдг күн Нанд дурта болна. Нанд дурта болдг күүнд Мини Эцкм дурлна. Би бас терүнд дурлхв. Бийән медүлхв, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 22– Деед Эзн, юңгад Та орчлңд биш һанцхн маднд бийән медүлхәр бәнт? – гиҗ Йуда (Искериот биш) келв. 23– Нанд дурта болдгнь Мини заасар бәәх. Эцкм терүнд дурта болх. Терүн тал ирәд, бидн хамдан бәәхвидн. 24Нанд дурго болдгнь Мини үгәр бәәшго. Тадна соңсчасн үгмүд Мини үгмүд биш, Намаг илгәсн Эцкинм үгмүд. 25Энүг Би таднла бәәсн цагт келҗәнәв. Туслгчиг, Әрүн Сәкүсиг, Мини нерн деерәс Эцкм илгәх. Тер таднд цугинь зааҗ ѳгх. Мини келсн үгиг тадна сананд орулх. 27Би таднд эв ѳгчәнәв. Эврәннь эвән таднд ѳгчәнәв. Эн орчлңгин кевәр эв ѳгчәхшв. Бичә үүмтн, бичә әәтн! 28Би таднас салад йовҗанав. Зуг Би хәрү ирхв гисн үгмүдм тадн урднь соңслат. Кемр тадн нанд йосндан дурта бәәсн болхла, тадн Намаг Эцкүрн йовҗана гиһәд икәр байрлх биләт. Тер юңгад гихлә, Эцкм Нанас үлү алдр. 29Би энүг урдаснь келҗәнәв. Цугтан эн күцхлә, тадн Нанд иткхит. Дәкҗ Би таднд юм келҗ чадшгов. Эн орчлңгин нойн аашна. Намаг нойлх йосн терүнд уга. 31Зуг Би Эцкдән дуртав, Бурхна заасар үүлән күцәҗәнәв. Энүг орчлң медх зѳвтә! Бостн, ода йовий! – гиҗ Исус келв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\