ЙОХАН 15

1Цааранднь Исус иигҗ келв: – Би – уста үзмин ишв. Уста үзм урһадгнь – Эцкм. Мини деер бәәсн темс ѳгдго бүчриг Тер чавчад хайчкна. Зуг темс ѳгдг бүчриг урһцта болтха гиһәд цеврлнә. Тадн болхла ода Мини үгәр цеврлгдвт. 4Нанла хамдан негдҗ бәәтн. Би таднла бас негдҗ бәәхв. Бүчр ишин әңг болсн учрас темс ѳгч чадна. Зуг бүчр эврән бийнь темс ѳгч чадшго. Тиим кевәр тадн Нанла негдҗ эс бәәхлә, темс ѳгч чадшгот. 5Би ишв, тадн бүчрмүд. Нанла негдҗ бәәдг күн болн Би терүнлә негдҗ бәәхлә, тер олзта темс ѳгнә. Тадн Намаг угаһар юм күцәҗ чадшгот. 6Нанла негдҗ эс бәәдг күн уста үзм урһҗасн ишәс салһад хайгдсн бүчр мет хумхарҗ хагсҗ одна. Тедниг цуглулҗ һалд хайҗ шатана. 7Кемр тадн Нанла негдҗ бәәһәд үгм күцәхлә, сурх юман сурхлатн – цугнь таднд ѳггдх! 8Кемр тадн дала темс ѳгхлә, Мини сурһульчнр болсан үзүлхит. Энүгәр дамҗад Эцкм туурх. 9Эцк Нанд хәәртә бәәсн кевәр Би таднд хәәртәв. Мини хәәрнд багтад бәәтн! 10Тадн зааврмудм күцәхлә, Мини хәәрнд багтхит. Тиигҗ Би Эцкин зааврмудыг күцәһәд, Эцкиннь хәәрнд багтҗанав. 11Эврәннь байрасн таднла хувалцхар, тадниг ик байрта бәәтхә гиһәд энүг таднд келләв. 12Мини заавр эн: Би таднд дурлсн кевәр нег-негндән дурлтн. 13Үүрмүдин тѳлә әмән ѳгх дурнас деер дурн уга. 14Мини заасн үгмүд күцәҗ бәәхләтн, тадн Мини үүрмүд. 15Дәкҗ тадниг зарцнр гиҗ келҗәхшв. Зарц болхла Эзнә кесиг медхш. Би тадниг Мини үүрмүд гиҗ нерәдҗәнәв. Юңгад гихлә, Эцкәс медҗ авсан таднд медүлҗ ѳгләв. 16Тадн Намаг шүүҗ авсн угат. Би тадниг онц шүүҗ авлав. Орчлңд одад тѳрүц үрдго темс ѳгтхә гиҗ Би таднд даалһлав. Тиигхлә Эцкм таднд Мини нерн деерәс сурситн ѳгх. 17Мини заавр эн: Нег-негндән дурта болтн! 18Кемр орчлң таднд дурго болхла, тодлҗ автн: түрүләд орчлң Нанд дурго болв. 19Тадн орчлңгин әмтн бәәсн болхла, орчлң тадниг эврә гиҗ дурта болх билә. Зуг тадн орчлңгин әмтн бишит, Би тадниг онц шүүҗ авад, орчлңгас салһв. Тегәд чигн орчлң таднд дурго. 20Зарц эзнәс деер биш гисм тадн тодлвт? Кемр Намаг кѳѳсн болхла, тадниг бас кѳѳх. Кемр Мини үгмүд күцәсн болхла, тадна үг бас күцәх. 21Зуг тадниг Нанд итксн тѳләд тедн тиигҗ кѳѳх. Юңгад гихлә, Намаг Илгәсиг тедн медхш. 22Кемр Би орчлңд эс ирсн болхла, теднд эс келсн болхла, тедн килнцдән буру уга болх билә. Зуг ода тедн бурута, яһад гихлә, тедн Мини үгм кергтән авсн уга. 23Нанд дурго болсинь Мини Эцкдм дурго болна. 24Кемр Би талдан күн күцәҗ чаддго кергиг эс күцәсн болхла, тедн буру уга болх билә. Зуг ода тедн Мини керг-үүл үзв чигн одачн Нанд болн Эцкдм дурго. 25Зуг теднә Бичгт бәәсн «Учр угаһар Нанд дурго болҗ» гисн үгмүд бүтдгәр тиигх зѳвтә. 26Зуг тадн тал Эцкәс һарчах Бурхна туск үнн медүлҗәх Сәкүсн, Туслгч, ирхлә, Би Терүг Эцкәсн тадн тал илгәхв. Тер Мини герч болх. 27Тадн бийстн бас Мини герчнр. Тер юңгад гихлә, эклцәс авн тадн Нанла хамдан бәәләт.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\