ЙОХАН 16

1Тадниг итклән бичә хайтха гиһәд Би энүг келв. 2Тадниг хурлас салһх. Цагнь ирхлә, тадниг алҗасн әмтн Бурхнд церглҗәсән санх. 3Эцкм болн Намаг меддго тѳләд тедн тиигҗ кех. 4Зуг Би энүг таднд урдаснь саглҗ келв. Тер цагнь ирхлә, тодлтн: Би Энүнә тускар таднд келләв. Таднла хамдан бәәсн учрас түрүләд Би энүнә тускар таднд келсн угав. 5Намаг илгәсн тал ода Би йовҗанав. Зуг тадн альдаран йовҗанат гиҗ Нанас сурҗахшит. 6Мини келснәс кѳлтә седклтн зѳвүрәр дүүрв. 7Зуг Би үнәр келҗәнәв: тадна арһ хәәхәр би йовҗанав. Намаг эс йовхла, тадн тал Туслгч иршго. Би йовад Терүг таднур илгәхв. 8Тер ирәд әмтнә килнцин тускар, Бурхта чик бәәхин тускар, Бурхна зарһин тускар ил цәәлһҗ секх. 9Әрүн Сәкүснә секх килнцнь эн: әмтн Нанд иткхш. 10Бурхта чик бәәх гиснь эн: Би Эцк талан йовҗанав, тадн Намаг дәкҗ үзшгот. 11Зарһ гиснь иим: эн орчлңгин нойн зарһла харһв. 12Би кесг юм таднд келҗ чадх биләв. Зуг ода тадн Мини Үг дааҗ чадшгот. 13Бурхна туск үниг медүлдг Сәкүсн таднур ирхлә, таднд цуг үниг медүлх. Юңгад гихлә, Терүнә келснь Бийәснь һарчах үгмүд биш. Соңссан Тер таднд келх, иргчин тускар бас келх. 14Тер Намаг туурулх. Юңгад гихлә, Терүнә келсн юмн Нанас авад, таднд медүләд келсн юмн болх. 15Эцкдм бәәсн юмн – Мини. Тер тѳләд чигн Би келҗәнәв, Тер Нанас авад, таднд медүлх. 16Удл уга тадн Намаг үзшгот. Зуг невчкн цаг давхла, дәкн үзхит. 17Сурһульчнрас зәрмнь нег-негндән: – Удл уга тадн Намаг үзшгот, зуг невчкн цаг давхла тадн дәкәд Намаг үзхит гисн үгмүд юн үгмүд болҗахмб? Би Эцкүрн йовҗанав гисн юмб? Невчкн цаг гисн үгмүдәр ю келхәр седсмб? Энүнә келсн үгмүд маднд медгдҗ ѳгчәхш, – гиҗ келцхәв. Исус тедниг ю сурхар седҗәхинь медәд: – Тадн нег-негнәсн, удл уга тадн Намаг үзшгот, зуг невчкн цаг давхла, дәкн үзхит гисн үгмүдиг сурҗант эсий? – 20Үнәр келҗәнәв. Тадн оркрҗ уульхит. Орчлң болхла байрлх. Тадн зѳвүртә бәәхит. Зуг тадна зѳвүрин хѳѳн ик байр ирх. 21Күүкд улс гиигрх цагтан басл зовна. Яһад гихлә, гиигрх цаг ирв. Үрән һарһсна хѳѳн эн орчлңд шин күн тѳрв гиҗ тер байрлад зовсан мартчкна. 22Тадн бас ода зѳвүртә бәәнәт. Зуг дәкәд тадниг үзхләм, тадна зүркн байрар дүүрх. Тер байр таднас күн булаҗ авшго. 23Тер ѳдр тадн Нанд сурвр ѳгшгот. Үнәр келҗәнәв, Мини нерн деерәс Эцкәс ю сурвчн, Эцк таднд сурситн ѳгх. 24Тадн одачн Мини нерн деерәс юм сурад угат. Сурх юман суртн, сурсан авад байрар дүүрхит! 25Би энүг таднд үлгүрлҗ келләв. Зуг цагнь ирхлә, Би Эцкиннь тускар үлгүр угаһар ил келхв. 26Тер ѳдрт тадн Мини нерн деерәс Эцкәсм юм сурхит. Тадна тѳлә гиҗ Эцкәсн эрҗ сурнав гиҗ таднд келҗәхшв. 27Тадниг Нанд дурлсн тѳләд, Намаг Эцкәс ирв гиҗ итксн тѳләд, Эцкм Бийнь таднд дурта. 28Би эн орчлңд Эцкәсн ирв. Ода дәкәд эн орчлңгиг үлдәһәд, Эцк талан йовҗанав, – гиҗ Исус келв. 29– Ода Та үлгүр угаһар ил келҗәнәт. 30Әмтиг сурврмуд ѳгтл Та теднә сурврмудиг урдаснь меднәт. Ода бидн энүг шиңкән медвидн. Тер учрар Таниг Бурхнас ирсинь бидн иткҗәнәвидн, – гиҗ сурһульчнр келцхәв. 31– Ода тадн Нанд иткҗәнт? 32Соңстн, цагнь ѳѳрдҗ йовна. Цагнь лавта ирв. Намаг һанцараһим үлдәһәд, тадн тарад гер болһндан йовҗ одхт. Зуг Би һанцхн бишв, яһад гихлә, Нанта Эцк бәәнә. 33Нанла негн болҗ эв олтха гиҗ үүг Би таднд келләв. Эн орчлңд тадниг зовлң күләҗәнә, зуг бийән чаңһар бәртн. Би эн орчлңгиг диилв! – гиҗ Исус хәрүднь келв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\