ЙОХАН 17

1Үгән тѳгсәһәд, Исус толһаһан ѳргәд, теңгр хәләһәд: – Аав минь! Цаг ирв. Кѳвүн Таниг туурулхин тѳлә Кѳвүг туурул. 2Та цуг күмн әмтиг залх йос Терүнд ѳгвт. Тер учрар Кѳвүнтн Тана даалһсн әмтнд мѳңк җирһл ѳгх. Тер зѳвиг Та Эврән Терүнд ѳгвт. 3Мѳңк җирһл гиснь: Таниг ор һанцхн Бурхиг болн Тана илгәсн Исус Христосиг медҗ авлһн. 4Би Таниг эн һазрт туурулв. Тана даалһсн кѳдлмшиг күцәвүв. 5Ода Аав минь! Орчлң үүдәд тана һарар бүтәгдснә ѳмн Би Танла хамдан алдр нернд орсн биләв. Дәкн намаг тер бәәдлд орулыт. Нарт делкәһәс авад, Нанд ѳгсн Тана даалһсн алдр неритн әмтнд секв. Эн әмтн Тана. Та эдниг Нанд ѳгвт. Эдн Тана үгиг зүркндән хадһлв. 7Нанд ѳггдсн цугинь Танас һарчахинь эдн ода меднә. 8Тана келсн үгмүдиг Би цугинь эднд келв. Тедн үгитн седкләрн орулв. Намаг Танас ирснд, Та Намаг илгәв гиснд тедн йосндан иткв. 9Би эднә тѳлә сурҗанав. Би орчлңгин тѳлә биш, Тана ѳгсн әмтнә тѳлә сурҗанав. Тер юңгад гихлә, эдн Тана. 10Нанд бәәсн юмн Тана. Танд бәәсн юмн Мини. Теднәр дамҗад Би туурв. 11Би эн орчлңгас һарад Танур йовҗанав. Зуг эдн әмтнә дунд үлдҗәнә. Әрүн Аав, эдн маднла әдл ни-негн болтха гиһәд, Эврәннь нернә күчәр Та эдниг харстн. Та эн нериг Нанд ѳгләт. Эднлә бәәсн цагт Тана нернә күчәр Би эдниг харсҗ йовлав. Та эн нериг Нанд ѳгләт. Эднәс негнь чигн геедрсн уга. Зуг негнь геедрх зѳвтәнь геедрв. Тер юңгад гихлә, Бичгин үг бүтх зѳвтә билә. 13Ода Би Тан тал йовҗанав. Зуг һазр деер бәәсн цагт Мини ик байрар эдн дүүртхә гиҗ цугинь Би келҗәнәв. 14Би эднд Тана үг келләв. Тер учрар орчлң эднд дурго болҗана. Юңгад гихлә, эдн Нанла әдл эн орчлңгин биш. 15Би эдниг эн орчлңгас автн гиҗ сурҗахшв. Та эдниг хар сәкүснәс харстн гиҗ сурҗанав. 16Эдн Нанла әдл эн орчлңгин биш. 17Үнәр эдниг әрүтктн. Тана Үг йосн үнн. 18Та Намаг орчлңд илгәсн метәр Би эдниг орчлңд илгәҗәнәв. 19Эдниг Танд нерәдхәр экләд Бийән Танд нерәдҗәнәв. Эдниг үнәр Тана болтха гиһәд тиигҗәнәв. 20Би һанцхн эднә тѳлә сурҗахшв. Би эднә үгәр Нанд иткх әмтнә тускар бас сурҗ бәәнәв. 21Тедн ни-негн бәәтхә гиҗ Би зальврҗанав. Аав, Та Нанла негдҗ, Би Танла негдҗ бәәдгәр тедн Мандла негдҗ бәәтхә. Тедн негдҗ бәәтхә! Тегәд Та Намаг илгәсиг орчлң иткх. 22Тана ѳгсн туурмҗиг Би эднд ѳгләв. Эдн Маднла әдл ни-негн болтха гиһәд тиигләв. 23Тедниг негдүлхәр Би теднлә негдҗ бәәнәв, Та Нанла негдҗ бәәнәт. Эн учрас Та Намаг илгәвт гиҗ Нанд дурта болсн кевәр теднд дуран ѳгнәт гиҗ орчлң медх. 24Аав! Тана ѳгсн әмтн Нанла хамдан бәәтхә. Мини бәәсн һазрт тедн бас бәәтхә, гиҗ Танас сурҗанав. Тедн Мини туурмҗиг үзтхә. Тер туурмҗиг Та орчлң үүдәд уга бәәтл Нанд ик хәәртә болад ѳгләт. 25Үнн чик Аав! Орчлң Таниг медсн уга. Би Таниг меднәв. Болв Та Намаг илгәсиг эдн меднә. 26Тиигҗ Нанд ѳгсн Тана дурн эдниг дүүргтхә гиһәд болн Намаг теднлә негдҗ бәәтхә гиһәд, Би эднд Тана тускар секв. Болв цааранднь секәд бәәхв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\