ЙОХАН 18

1Исус зальврсна хѳѳн сурһульчнртаһан Кедрон гидг салаг дәврәд, садт ирв. 2Йуда гидг урвач тер һазриг меддг билә, Исус сурһульчнртаһан оньдин тиигәрән ирдг бәәсмн. 3Йуда тиигәрән Римин цергүдиг, гелңгүдин болн паршмудын илгәсн сүмин харулчнриг дахулсн бас ирв. Тедн шам бәрсн, зер-зевтәһән ирцхәв. 4Исус Терүнлә юн учрхинь медәд бәәв. – Кениг хәәҗәнәт? – гиҗ Исус ѳмәрән һарад теднәс сурв. 5– Назаретин Исусиг, – гиҗ тедн хәрү ѳгв. – Тертн Бив, – гиҗ Исус келв. Йуда гидг урвач бас теднә ѳѳр зогсҗала. 6Исус «Бив» гисн цагт тедн цуһар ардагшан цухрад һазр элкдҗ унцхав. 7– Кениг хәәҗәнәт? – гиҗ Исус давтад теднәс сурв. – Назаретин Исусиг, – гиҗ тедн хәрү ѳгцхәв. 8– Би таднд Тертн – Бив гисн бәәнәлм, кемр Би таднд кергтә болхла, эдниг тәвҗ йовултн, – гиҗ Исус келв. 9«Тана ѳгсн әмтнәс негинь чигн Би геесн угав», гисн үгмүд тиигәд бүтв. 10Симона Пётрт үлд бәәҗ. Тер үлдән ѳргәд, ах гелңгин зарцин барун чикинь тәәрәд хайчкв. Тер зарцин нернь Малх бәәҗ. 11– Үлдән дүр! Мини Эцкин белдсн зовлңгиг Би эдлх зѳвтәв, тиим эсий? – гиҗ Исус Пётрт келв. 12Римин цергүд ахлачтаһан болн сүмин харулчнр Исусиг бәрҗ авв. Тедн Исусиг күләд, Анас тал авч ирв. 13Юңгад гихлә, Ханас Кәәпин хадм эцк бәәҗ. Тер җилд Кәәп ах гелң болсмн. 14– Нег күн цуг келн әмтнә тѳлә үксн деер болх, – гиҗ урднь Кәәп евреймүдин толһачнрт келсн билә. 15Симон Пётр болн дәкәд нег сурһульч Исусин ардас йовсн бәәҗ. Тер сурһульч ах гелңгин сән таньл бәәсн учрас Исусиг дахад, герин хашад орҗ чадв. 16Пётр болхла үүднә ца үлдәд зогсв. Ах гелңгин таньдг сурһульч һарад, үүднә ѳѳр зогсдг зарц күүкд күүнлә күүндәд, Пётриг герин хашад орулв. 17– Та эн күүнә сурһульчнрин негнь биший? – гиҗ тер зарц күүкд күн сурв. – Уга, – гиҗ Пётр хәрү ѳгв. 18Һаза серүн билә. Зарцнр болн Римин цергүд һал шатаһад, терүнә цогин ѳѳр дуладад зогсҗ. Пётр бас дуладхар тедн дунд зогсв. 19Тер цагт ах гелң Исусиг сурһульчнриннь тускар болн номин тускар мѳшкв. 20– Би цуг әмтнд иләр келдг биләв, Би хурлмудт эс гиҗ сүмд номан умшад, әмтиг сурһдг биләв. Тенд кесг евреймүд цуглрдг билә. Нууц юм Би келдго биләв. 21Юңгад тадн Намаг мѳшкәд бәәнәт? Намаг соңссн әмтнәс суртн. Тедн Мини келсн үг меднә, – гиҗ Исусиг эн үгмүд келснә хѳѳн, Терүнә ѳѳр зогсҗасн сүмин харулчнрин негнь Исусиг халхарнь ташв: – Чи ах гелңглә ямаран кевәр күүндҗәхмч! – гиһәд тернь келв. 23– Кемр Би буру үг келсн болхла, буруһинь йилһҗ кел. Кемр чик келсн болхла, яһад Намаг цоквч? 24Хана күләтә Исусиг Кәәп гидг ах гелңгүр илгәв. 25Симона Пётр һалын ѳѳр дуладҗ бәәхд, терүг дәкәд нег күн: – Чи Энүнә сурһульчнрин негнь бишвч? – гиҗ сурла. – Бишв, – гиҗ тер хәрүцв. 26Тиигхлә ах гелңгин зарц Пётр чикинь тәәрсн зарцин садн: – Тер садт теднлә хамдан бәәсн чи мѳн бишвч? – гив. 27Пётр саак кевәрн гѳрдв, генткн эр така хәәкрв. 28Евреймүд Исусиг римин закрач Пилатын бәәшңд авч ирцхәв. Песахин байрин ѳрүнә цаг билә. Евреймүд бийән бузрдашгоһар бәәшң дотрнь орсн уга. Орсн болхла, тедн Песахин байрла асхни хот эдлх зѳв уга болх билә. 29Тегәд чигн Пилат тедн тал һарв. – Юунас кѳлтә тадн эн күүг гемшәҗәхмбт? – гиҗ тер сурв. 30– Эн йос эс эвдсн болхла, бидн Энүг чамур авч иршго биләвидн, – гиҗ тедн хәрү ѳгв. 31Пилат: – Энүг тадн бийстн авад, эврәннь Закаһар зарһинь кетн, – гив. – Мадн кү үкүлхәр цааҗлх зѳв угавидн, – гиҗ евреймүд хәрү ѳгв. 32Тиим кевәр Исус ямаран үкләр үкх гисн үгмүд бүтәгдх зѳвтә бәәсмн. 33Тиигхлә Пилат бәәшң дотран орад, Исусиг дуудҗ авад: – Йудья улсин хан чивч? – гиҗ сурв. 34– Чи энүг эврән келҗәнч, али чамд Мини тускар тиигҗ талдан әмтн келв? – гиҗ Исус хәрүднь сурв. 35– Би кемб? Еврей болҗахмб? – гиҗ Пилат хәрү ѳгв. – Эн чини келн-әмтн, чини ахлачнр чамаг мини һарт бәрүлв. Чи ю кесмбч? 36Исус: – Мини алвт эн орчлңгин биш. Кемр алвтм эн орчлңгин бәәсн болхла, Мини алвтнр Намаг евреймүдин толһачнрас харсх билә. Мини алвт эн орчлңгин биш, – гив. 37– Чи хан болҗахмч? – гиҗ Пилат сурв. – Чи үнәр келҗәнәч. Би – ханв, – гиҗ Исус келв, – Би тѳрәд, эн орчлң тал үннә тускар герчлхәр ирв. Зѳвтә Үнниг медсн күн Намаг соңсна. 38Пилат: – Үнн гидг юмб? – гиҗ сурв. Цааранднь Пилат һазаран һарад евреймүдт келв: – Би эн күүг гемшәх учр үзҗәхшв. 39Танад тиим авъяс бәәнә: Песахин байрт бәрәнд суусн әмтнәс негинь сулдхх кергтә. Йудья улсин хааг сулдххар седҗәнт? 40Тедн цуһар: – Уга! Энүг биш! Бар-Абаг сулдх! – гиҗ хәәкрв. Бар-Аба болхла деермч күн бәәсмн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\