ЙОХАН 19

1Тиигхлә Пилат Исусиг маляһар цоктн, гиҗ цергүдт закв. 2Цергүд хатхдг кѳглин ацмудар титм гүрәд, Исусин толһа деернь ѳмскв. Дәкәд тедн улан лавшг Терүн деер хаяд, 3даран-даранднь Исус тал ѳѳрдәд: – Йудья улсин хан менд болтха! – гиҗ хәәкрәд, наад бәрәд цокҗ зоваһад бәәв. 4Пилат дәкн әмтнүр һарад: – Хәләтн! Би Энүг цааҗла харһулх буру юм һарһснь нанд медгдхш. Тегәд таднур дәкәд Энүг һарһв, – гив. 5Исусиг кѳгл титмтәһинь болн улан лавшгтаһинь һарһад зогсахлань: – Тер күн эн бәәнә, – гиҗ Пилат келв. 6Ах гелңгүд болн сүмин харулчнр Исусиг үзәд цуһар: – Кирст хадул! Кирст Энүг хадул! – гиһәд хәәкрцхәв. – Энүг авад бийстн кирст хадултн. Би болхла Энүнә кесн буруһинь үзҗәхшв, – гиҗ Пилат хәрүцв. 7– Мана Закаһар Эн күн үкх зѳвтә. Энтн бийән Бурхна Кѳвүн гиҗ нерәднә! – гиҗ евреймүд эврәһәрн кехәр келцхәв. 8Цуг энүг соңссн Пилат улм сүрдв. 9Тер дәкәд эврәннь бәәшңгүрн орад: – Чи кенәхнәвч? – гиҗ Исусас сурв. Зуг Исус тагчг, үг келлго зогсв. 10– Чи нанла күүндхәр седҗәхшийч? Чамаг сулдхх эс гиҗ кирсд хадулх йосн нанд бәәдгинь Чи медҗәхшийчи? – гиҗ Пилат келв. 11– Кемр чамд эн йос теңгрәс эс ѳгсн болхла, чи Намаг бәрх йосн уга болх биләч. Тер учрар Намаг чини һарт бәрүлсн күүнә килнц чини килнцәс ик болх, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 12Терүг келснә хѳѳн Пилат Исусиг сулдхх арһ хәәв. – Кемр чи Эн күүг сулдххла, чи Римин хаана үр биш болхич. Би ханв гисн күн Римин хаана ѳшәтн болҗана! – гиҗ евреймүд дәкн хәәкрцхәв. 13Пилат теднә үгмүд соңсад, Исусиг һарһҗ авад, эврән зарһчин ормдан суув. Тер орм чолуһар кесн ѳндр орм бәәҗ, еврей келәр Габат гиҗ нерәдгдсмн. 14Песах гидг байрин ѳмн басң ѳдр билә. Үдин цаг бәәҗ. – Хәләтн, эн тана хан, – гиҗ Пилат евреймүдт келв. 15– Энүг цааран йовул, цааран! Кирст хадул Энүг! Кирст! – гиҗ тедн хәәкрцхәв. – Тадна хааг кирст хадулхмб? – гиҗ Пилат сурв. – Мана Римин хаанас даву хан уга, – гиҗ ах гелңгүд хәрү ѳгцхәв. 16Тедн Исусиг авад йовцхав. Эврәннь кирсән авад, Исус Һавлын орм тал йовв. Еврей келәр Голгот гидг һазр бәәҗ. 18Тенд Исусиг кирст хадулв, Терүнлә хамдан барун болн зүн талнь дәкәд хойр кү цааҗлв. Исус теднә тал дунднь бәәсмн. 19Пилат харһа модыг белдәд, кирс деер хадултн гиһәд цергүдт закв. Тер харһа моднд: «Назаретин Исус – Йудья улсин хан» гиҗ бичәтә бәәсмн. 20Тер бичсн үгмүдиг кесг евреймүд умшсмн, юңгад гихлә, Исусиг цааҗлсн һазр балһсна ѳѳр бәәҗ. Тер үгмүд еврей, Рим болн грек келнд бичәтә бәәҗ. 21Ах гелңгүд Пилатд энтн хаҗһр гив. – «Йудья улсин хан» гиҗ бичә бичтн. «Тер: Би Йудья улсин хан гиҗ келнә» гиһәд бичтн, – гиһәд тедн келцхәв. 22– Бичх юман бичв, – гиҗ Пилат хәрү ѳгв. 23Цергүд Исусиг кирст хадсна хѳѳн Терүнә хувцинь авад, дѳрвн әңгд хував, күн болһнд күрв. Хитон гидг Исусин хувцнь болхла уйдл уга бүкл билә. 24– Энүг хувахмн биш. Җирв хайхм, кенд тусна, тернь авчана, – гиҗ тедн шиидв. Тиигҗ Бурхна Бичгт бәәсн үгмүд күцв: «Тедн хоорндан зәрм хувцим хувала, болв наадк хувцна тѳлә җирв хайла». Цергүд тер келсиг күцәв. 25Исусин кирсин ѳѳр Терүнә эк, наһц эгч, Клѳпән гергн Марий болн Магдален хотна Марий зогсла. 26Исус эврәннь экән болн хаҗуднь зогссн дурта сурһульчиг үзв. – Аак, эн чини кѳвүн, – гиҗ Исус экдән келв. 27Эврәннь сурһульчдан Исус: – Эн чини экчнь, – гив. Тер ѳдрин хѳѳн сурһульч Исусин экинь герүрн авв. 28Исус цуг юмиг күцәгдсинь медлә, тегәд Бурхна Бичгиг бүклднь күцәхин тѳлә Тер келв: – Би ундасҗанав. 29Тенд буһшт чаһр бәәҗ. Цергүд терүнд кенчр норһад, моднд ѳргәд, Исусин урлд күргв. 30Исус тер чаһриг амсад, келв: – Күцв! Эн үгмүдин хѳѳн Терүнә толһань ѳрч деернь унад, әмнь цогцасн һарв. 31Басң ѳдр билә, маңһдуртнь бемб ѳдр болх бәәҗ. Бемб ѳдрлә кирс деер үксн цогц бәәх йосн уга бәәҗ. Дәкәд болхла, бемб ѳдр – онц Песахин ѳдр билә. Тер учрар евреймүдин толһачнр кирс деер хадата әмтнә кѳлинь хамхлад, цогцснь кирс деерәс буулһх зѳв Пилатас сурв. 32Цергүд ирәд, нег хадата күүнә кѳлинь хамхлад, наадк күүнә кѳлинь хамхлв. 33Тедн Исусур ѳѳрдлә, Исус әмн уга бәәҗ, тер учрар тедн Терүнә кѳлинь хамхлсн уга. 34Зуг нег цергч җидәр Исусиг хәврһәрнь шаав, цусн усн хойр Исусин цогцас асхрв. 35Цуг энүг үзсн күн тадниг итктхә гиһәд, энүнә тускар герчлҗәнә. Терүнә герчллһн үнн, болв тер үн келҗәсән меднә. 36Бурхна Бичгин «Терүнә нег чигн ясн хуһршго» гисн үгмүд күцхин тѳлә цуг эн йовдл учрв. 37Бичгт дәкәд нег халхд бичәтә билә: «Тедн шаагдсн күүнүр хәләх». 38Хѳѳннь Ариматьяс ирсн Йосип Исусин цогциг Пилатас сурв. Йосип Исусин нууц сурһульч бәәсмн. Юңгад гихлә, тер евреймүдин толһачнрас әәдг бәәҗ. Пилат зѳв ѳгхлә, тер ирәд, Исусин цогциг авв. 39Йосипла хамдан Никодим ирв. Тер Никодим Исусур сѳѳд ирдг билә. Никодим һучн килограмм каңкнсн смирн болн алоэ гидг сәәхн үнртә тос авч ирв. 40Тедн Исусин цогциг кирсәс сулдхад, цогцднь сәәхн үнртә тос түркәд, кенчрәр орав, еврей әмтнә йосар цогциг тиигҗ оршадг бәәҗ. 41Исусиг цааҗлсн ормд сад бәәҗ, тер сад заагт шин кесн хадын кѳндә бәәсмн. Тер кѳндәд күн оршагдад уга бәәҗ. 42Тегәд Песах байрин ѳдрмүд ѳѳрдҗ йовсн цаг билә. Тер хадын кѳндә ѳѳрхн бәәсн учрас Исусиг тенд оршав.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\