ЙОХАН 2

1Хойр ѳдрин хѳѳн Һалильяд бәәсн Кана гидг балһснд хүрм болҗ. Исусин экнь тенд бас бәәҗ. 2Исусиг сурһульчнрта хамднь бас тер хүрмд дуудҗ. 3Гиичнр чаһран ууһад чиләхләнь, Исусин экнь Терүнд келв: – Чаһр дәкҗ уга. 4Исус экдән: – Аак, юңгад Та нанд энүнә тускар келҗәнәт? Мини цаг ирәд уга, – гиҗ хәрү ѳгв. 5Исусин экнь зарцнрт: – Энүнә келсинь кетн, – гив. 6Тенд зурһан ик чолун буһш зогсҗала. Еврей келн әмтн эврәннь йосар юм әрүслҗ уһахин тѳлә терүг бәрдг бәәсмн. Буһш болһнднь 80–120 литр ус багтдг бәәҗ. 7– Сав болһниг дүүргәд ус кетн, – гиҗ Исус зарцнрт келв. Тедн буһшмуд дүүргәд ус кев. 8Исус: – Ода эн савас ус утхҗ авад, хүрмин ахлачд авч одад ѳгтн, – гив. Зарцнр келсинь күцәв. 9Хүрмин ахлач чаһрт хүврсн усиг амсв, тер чаһриг альдас авсинь медсн уга бәәҗ, зуг һанцхн зарцнр медлә. Хүрмин ахлач күргиг дуудҗ авад келв: 10– Әмтн сән һара чаһриг нәр эклхләнь хүрмин гиичнрт ѳгнә. Цуһар согтҗ одхла, му чаһр һарһҗ ѳгнә. Чи болхла сән чаһриг ода күртл бәрәд суусмч? 11Эн Исусин үзүлсн ѳвәрц йовдлмудын түрүңкнь бәәсмн. Цуг эн йовдл Һалильяд бәәсн Кана гидг балһснд учрсмн. Иигәд Исус эврәннь күчтә нерән туурулв, энүнә хѳѳн сурһульчнр Терүнд икәр иткв. 12Цааранднь Исус сурһульчнртаһан Капернам хот темцҗ йовв. Исусин экнь, дүүнрнь Терүнлә хамдан бас һарад йовцхав. Капернамд тедн цѳѳкн ѳдр бәәв. 13Евреймүдин Песах гидг нәр ѳѳрдҗ йовсмн, тегәд Исус Ерусалим балһснур һарад йовв. 14Исус Ерусалимин сүм дотр бухмуд, хѳд, кѳглҗрһс хулдсн әмтиг үзв. Мѳңг сольдг әмтиг чигн Тер үзв. Тедн ширән ѳѳр сууцхаҗ. 15Тиигхлә Исус деесәр маля гүрәд, хѳѳдиг, бухмудыг кѳѳһәд һарһв. Мѳңг сольдг әмтнә ширәһинь хольврулад, теднә мѳңгинь тараһад хайв. 16– Эднән авад цааран әрлтн! Мини Эцкин гериг хулд гүүлгәнә герт бичә хүврүлтн! – гиҗ Исус кѳглҗрһ хулдҗасн әмтнд келв. 17Энүг үзсн сурһульчнр, Бурхна Бичгт бәәсн «Би тана герт дуртав. Тер дурн дотрким шатаҗана» гисн үгмүдиг тодлҗ санв. 18– Иигҗ кех йосн чамд бәәхиг медүлхин кергт онц темдг үзүл, – гиҗ евреймүдин толһачнр Исусин ѳмнәс келцхәв. 19– Эн сүмиг хамхлад таратн, Би һурвн хонгин болзгт цуг энүг хәрү тосххв, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 20– Кезәнә эн сүмиг дѳчн зурһан җилдән әмтн тосхсмн. Чи болхла Энүг һурвн ѳдрин туршт босхахар седҗәхмч? – гиҗ евреймүдин толһачнр хәрүцв. 21Исус болхла сүмин тускар келсн цагт Эврәннь цогцин тускар келсмн. 22Хѳѳннь Исус әмдрснә хѳѳн Терүнә сурһульчнр Исусин цуг эн үгиг тодлҗ санла. Тедн Бичгт болн Исусин келснд иткв. 23Исус Ерусалимд Песахин нәәрт бәәсн цагтан ѳвәрц йовдлмуд үзүлв. Тер учрар кесг әмтн Терүнд иткв. 24Зуг Исус теднд икәр нәәлсмн уга, юңгад гихлә, Исус әмтиг сәәнәр меддг бәәҗ. 25Исус әмтнә дотрк уха-седклиг сәәнәр меддг бәәсмн. Тер учрар Исуст күүнә тускар юм келх керг уга билә.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\