ЙОХАН 20

1Ѳр цәәтл шин долан хонгин түрүңк ѳдр эклхин ѳмн Магдален хотна Марий харңһуһар үкәр тал йовна. Ѳѳрдәд ирхләнь, үкәр хаасн хад чолун тедүкнд кевтсинь үзв. Үкәрнь секәтә бәәҗ. 2Тер Симона Пётрүр болн Исусин дурта сурһульч тал гүүҗ ирәд: – Тедн Деед Эзиг үкәрәснь һарһад авад йовҗ оч, цогцинь альд орксинь бидн медҗәхшвидн! – гиҗ келв. 3Пётр тер сурһульчта хамдан тер дарунь үкәрүр йовцхав. 4Тедн хоюрн гүүҗ. Зуг тер сурһульч Пётриг күцәд үкәрүр түрүләд гүүҗ ирв. 5Үкәр дотр шаһаҗ хәләһәд, тенд Исусиг орасн оршалһна кенчр үзв. Зуг сурһульч үкәр дотр орсн уга. 6Дәкәд терүнә ард йовсн Симон Пётр гүүҗ ирәд, үкәр дотр орв. Исусин цогциг орасн кенчр 7болн толһаһинь боосн альчур бас үзв. Тер альчур наадк кенчрмүдәс талдан ормд эвкәд тәвгдсн бәәҗ. 8Тиигхлә түрүләд үкәрүр гүүҗ ирсн наадк сурһульч бас үкәр дотр орв. Тер үзәд иткв. 9Бурхна Бичгәр Исусиг әмдрхинь тедн ода чигн медәд уга бәәҗ. 10Сурһульчнр герүрн хәрв. 11Марий үкәрин ѳѳр ууляд зогсв. Уульн бәәҗ тер үкәр дотр шаһаҗ хәләв. Генткн цаһан хувцта хойр Бурхна элчнриг тер үзв. Тедн Исусин цогц кевтсн ормд сууҗ, негнь толһаднь, дарукнь кѳлднь. 13Бурхна элчнр Марийас: – Күүкн, чи юңгад уульҗахмч? – гиҗ сурв. – Тедн мини Деед Эзиг авад йовҗ одв. Болв Терүг альд тәвсинь би медҗәхшв, – гиҗ тер хәрү ѳгв. 14Күүкд күн хәрү эргәд хәләв, генткн тенд Исусиг үзв. Зуг Исусиг Бийнь зогсҗахинь тер йосндан таньҗ медҗ чадсн уга. 15– Күүкн, юңгад уульҗахмч, кениг хәәҗәхмч? – гиҗ Исус келв. Марий Исусиг сад хәләдг күн гиҗ санад келв: – Эзн минь, кемр Чи Исусиг авад йовҗ одсн болхла, цогцинь альд тәвсән кел, би йовад авнав. 16– Мирьям, – гиҗ Исус терүнд келв. Күүкд күн Терүнүр эргҗ хәләһәд, еврей келәр: – Раввуни! (Багш гидг үг), – гиҗ хәәкрв. 17– Дәкҗ Нанур һаран бичә күрг! Би Эцкүрн деегшән һарад угав. Мини дүүнр тал йовад кел: Би эврәннь Эцкүр болн тадна Эцкүр хәрҗәнәв, Мини Бурхн тал, тадна Бурхн тал, – гиҗ Исус келв. 18Магдален хотна Мирьям сурһульчнр тал йовад: – Би Деед Эзиг үзв! – гиҗ келв. Исусин келсн үгмүдиг теднд тер келҗ ѳгв. 19Асхн долан хонгин түрүңк ѳдртнь сурһульчнр цуглрсмн. Тедн евреймүдин толһачнрас әәһәд, үүдән тѳдглҗ. Үүднь тѳдгтә бәәсн бийнь Исус ирәд: – Бурхн тадниг ѳршәтхә! – гиҗ келәд, 20Сурһульчнртан эврәннь хойр һаран, хәврһән үзүлв. Тедн цуһар Деед Эзиг үзәд, икәр байрлцхав. 21– Бурхн тадниг ѳршәтхә! Эцкм Намаг илгәсн кевәр Би тадниг илгәҗәнәв, – гиҗ Исус келәд, 22тедн тал үләһәд, келв: – Әрүн Сәкүсиг автн, – гив. 23– Кемр тадн күүнә килнц тәвҗ ѳгхлә, Бурхн терүнә килнц тәвҗ ѳгх. Болв кемр тадн күүнә килнцинь эс тәвҗ ѳгхлә, Бурхн терүнә килнц тәвҗ ѳгшго, – гиҗ Исус келв. 24Исусиг ирсн цагт Икрин ѳрәсн Томас, арвн хойр сурһульчнрин негнь уга бәәҗ. 25– Бидн Деед Эзиг үзләвидн! – гиҗ талдан сурһульчнр терүнд келв. – Хадасн орсн ормиг һартнь үзәд эс кѳндәтл болв хәврһднь бәәсн шавинь эс кѳндәтл би тѳрүц иткшгов, – гиҗ Томас хәрү ѳгв. 26Долан хонг давсна хѳѳн сурһульчнр саак кевәрн нег герт цуглрв. Тер цагт Томас бас теднлә бәәв. Үүдн тѳдгтә бәәлә, зуг Исус дәкн үзгдәд, сурһульчнрин дунд зогсад: – Бурхн тадниг ѳршәтхә! – гиҗ келв. 27– Эврәннь хурһан ѳг нааран, Мини һар хәлә. Һаран ѳгәд Мини хәврһм кѳндә. Маһдл уга итк! – гиҗ Исус Томаст келв. 28Томас: – Деед Эзн минь болн мини Бурхн! – гиҗ хәрү ѳгв. 29Исус: – Чи Намаг үзәд итквч. Намаг үзлго иткдг күн буйн-кишгтә! – гив. 30Кесг ѳвәрц темдг Исус сурһульчнртан үзүлв. Теднә тускар эн дегтрт бичгдсн уга. 31Исус Бурхна илгәсн Аврач Бурхна Кѳвүн гиҗ иткүлхин тѳлә, болв иткәд Терүнә нернә тѳләд мѳңк җирһл эдлҗ бәәтхә гиҗ эн дегтр бичгдсн бәәҗ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\