ЙОХАН 21

1Хѳѳннь Исус Тиберәд нуурин ѳѳр сурһульчнрт үзгдв. Эн иигҗ учрв. 2Шимона Пётр, Икрин ѳрәсн Томас, Һалилья Канын Натаналь, Зебедайин кѳвүн болн дәкәд хойр сурһульч хамдан цуглрҗ. 3Шимона Пётр: – Би заһс бәрхәр йовнав, – гив. – Бидн бас чамта хамдан йовнавидн, – гиҗ тедн келцхәв. Тедн нур тал ирәд оңһц дотр орцхав. Зуг тер сѳѳд юм бәрҗ авсн уга. 4Ѳр цәәхлә, Исус тедниг усна кѳвәд күләҗ, зуг сурһульчнр Исусиг таньсн уга. 5– Үүрмүд Мини, заһсн бәәнү? – гиҗ Исус тедниг дуудҗ сурв. – Уга, – гиҗ сурһульчнр хәрү ѳгв. 6– Оңһцин барун талан гѳлм хайтн, заһс бәрҗ авхит, – гиҗ Исус келв. Тедн гѳлмән хаяд ик дала заһс бәрәд, әрә гиҗ терүг һарһҗ авв. 7Исусин хамгин хәәртә сурһульч Пётрт: – Энтн Деед Эзн! – гиҗ келв. Шимон Пётр Деед Эзн гисинь соңсад, деерк хувцан бий деерән хаяд, (тер юңгад гихлә, белкүсцәһән нүцкн бәәҗ) оңһцас уснд орв. 8Наадк сурһульчнр оңһц дотр бәәһәд, заһсар дүүрң гѳлм татн бәәҗ Пётрин ардас дахҗ йовв, усна кѳвә күртл зу метр шаху үлдсн билә. 9Тедн оңһцан тәвәд, эрг деер һархла, шачасн дендр үзв. Терүнә цог деернь шаргдҗах заһсн, ѳѳрнь болһсн ѳдмг бәәҗ. 10– Бәрҗ авсн заһснас тадн невчкниг нааран авч иртн, – гиҗ Исус теднд келв. 11Шимона Пётр оңһц дотр орад, гѳлмиг уснас татҗ авад һазрт хайв. Тедн зун тәвн һурвн ик заһс бәрҗ авч. Тиим дала заһс дааһад, гѳлм тасрсн уга бәәҗ. 12– Наартн, хотан уутн, – гиҗ Исус сурһульчнрт келв. Сурһульчнрас нег чигн күн кембт? гиҗ зѳрглҗ сурсн уга. Терүг Деед Эзн гиҗ тедн медв. 13Исус ѳѳрдәд ѳдмг заһс хойриг теднд ѳгв. 14Әмдрснә хѳѳн Исус сурһульчнрт һурвдад үзгдсмн. 15Хотын хѳѳн Исус: – Йохана кѳвүн Шимон, чи эднәс үлү Нанд дурта бәәснь үнәрий? – гиҗ Шимон Пётрт келв. – Тиим, Деед Эзн. Би Танд яһҗ дурта болдгинь Та эврән меднәт, – гиҗ тер хәрү ѳгв. – Тиигхлә Мини хурһдыг хәрүл, – гиҗ Исус келв. 16– Йохана кѳвүн Шимон, чи Нанд дуртавч, угай? – гиҗ Исус Пётрәс хойрдад сурв. – Тиим Деед Эзн. Яһҗ би Танд дурта болдгинь Та эврән меднәт, – гиҗ Пётр келв. – Мини хѳѳдиг хәлә, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 17– Йохана кѳвүн Шимон, чи Нанд дуртавчи? – гиҗ Исус Пётрәс һурвдад сурв. Исусиг һурвдад сурҗаснд Пётр гейүрәд: – Деед Эзн, Та цугинь меднәт, Намаг Танд икәр дуртаһинь бас меднәт, – гив. – Мини хѳѳдиг хәрүл, – гиҗ Исус терүнд келв. 18– Үнәр чамд келҗәнәв, баһ цагтан чи эврән бийән нег мѳсләд, дурта һазрт йовдг арһта биләч. Зуг чамаг кѳгшрхлә, һаричнь бооһад талдан күн чамаг дурго һазрт авад йовх. 19Эн үгәр Исус Пётриг ямаран үкләр үкхинь келсн бәәҗ. Тер үкләр Пётр Бурхиг туурулх. Цааранднь Исус Пётрт: – Намаг дахад йов, – гив. 20Пётр ардагшан хәләһәд, Исусин дурта сурһульчиг үзв. Тер сурһульч асхни хот уусн цагт Исуст толһаһан ѳѳрдүләд: «Деед Эзн, кен Чамас урвх?» – гиҗ сурла. 21Терүг үзәд, Пётр: – Деед Эзн, энүнлә юн учрх? – гиҗ сурв. 22– Кемр Намаг хәрү иртл энүг әмд бәәлһхәр седхлә, чамд юн кергв? Чи Намаг дахад йов, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 23Эн үгмүдин хѳѳн сурһульчнр заагт тер сурһульч үкшго гисн зәңг тарв. Зуг Исус үкшго гиҗ келсн үга: – Кемр Намаг хәрү иртл, энүг әмд бәәлһхәр седхлә, чамд юн кергв? – гиҗ келсмн. 24Цуг Энүг герчлҗәсн, цуг энүг бичснь Исусин келҗәсн сурһульч. Бидн цуһар меднәвидн, эн герчллһн үнн. 25Исус олн юм күцәв. Кемр цугинь бичҗ авхла, Терүнә тускар бичгдсн дегтрмүд цуг нарт делкәд багтлго чигн бәәх билә.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\