ЙОХАН 3

1Паршмуд заагт нег күн бәәҗ. Терүнә нерн Никодим. Тер евреймүдин толһачнрин негнь бәәҗ. 2Нег дәкҗ Никодим сѳѳһәр Исусур ирәд келв: – Багш, Тана кесн ѳвәрциг нег чигн күн Бурхн угаһар кеҗ чадшго билә. Тер учрар Таниг Бурхна илгәсн Багш болдгинь бидн меднәвидн. 3– Күн болһн шинәс эс тѳрхлә, Бурхна ориг үзҗ чадшго гиҗ Би чамд үнәр келҗәнәв, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 4– Кѳгшн күн шинәс яһҗ тѳрхмб? Тер хойрдад эврәннь экин геснд орад тѳрҗ һаршголм? – гиҗ Никодим Исуст келв. 5– Һанцхн уснас тѳрснь, Сәкүснәс тѳрснь, Бурхна орнд тусҗ чадҗана гиҗ үнәр келҗәнәв. 6Цогц бийәс тѳрснь, цогц бий болна. Һанцхн Сәкүснәс сәкүсн тѳрдг мѳн. 7Шинәс тѳрх кергтә гисндм бичә ѳврәд бә. 8Салькн дурта һазртан шуугад кѳдлнә. Чи терүнә шууга соңснач, зуг альдас һарад, альдаран темцҗ үләҗәхинь медх арһ чамд уга. Сәкүснәс тѳрсн күн лавта тиим болна, – гиҗ Исус келв. 9– Тиим юмн яһҗ болхмб? – гиҗ Никодим сурв. 10– Чи Израиль әмтнә багш болнач, зуг цуг энүг эс медхшлмч? 11Үнәр келҗәнәв, Бидн медсән келнәвидн. Бидн үзсән герчлнәвидн, зуг тадн Мана герчллһиг үнн гиҗ ухандан авхшит. 12Кемр орчлңгин юмна тускар келхлә, тадн нанд эс иткхлә, теңгрин юмна тускар келсн цагт яһҗ нанд иткхмт? 13Теңгрәс бууҗ ирсн Күмни Кѳвүнәс талдан күн Теңгрт бәәһәд уга. 14Моше кѳдәд күрл моһаг модн деер ѳргсн кевәр Күмни Кѳвүн ѳрггдх зѳвтә. 15Тегәд Нанд иткдг күн мѳңк җирһл эдлх. 16Юңгад гихлә, Бурхн орчлңд дегд хәәртә болад, Исуст иткдг күн үкл уга, мѳңк җирһл эдлтхә гиҗ ор һанцхн Кѳвүһән ѳгсн мѳн. 17Кѳвүһәрн орчлңгин зарһ кех биш Кѳвүһәрн орчлңгиг харсҗ аврхин тѳлә Бурхн Терүг һазрур илгәсмн. 18Терүнд иткдг күн зарһла харһҗахш, эс иткдг күн зарһла харһҗ. Яһад гихлә, тер Бурхна ор һанцхн Кѳвүнд итксн уга. 19Зарһнь иим: орчлңд герл тусҗ ирв. Зуг әмтн герлиг һолад, харңһуг таасҗ авсмн. Юңгад гихлә, теднә керг-үүлнь хар. 20Хар үүл күцәдг күн герлд дурго, үүлнь герлд илдкх гиһәд, тер герләс зулна. 21Зуг үнн чикәр бәәснь герлүр ирнә. Бурхиг соңсад, цаһан үүлинь күцәсинь герл үзүлх гиһәд тер тиигнә, – гиҗ Исус келв. 22Энүнә хѳѳн Исус эврәннь сурһульчнрла Йудья һазрур йовв. Тенд бәәҗәһәд, Исус әмтиг уснд кирслдг бәәсмн. 23Йохан тер цагт Шалим балһсна ѳѳр Анон гидг һазрт бас әмтиг уснд кирслв. Юңгад гихлә, тер һазрт дала усн бәәҗ. Әмтн Йоханар бийән уснд кирслүлхәр ирдг бәәсмн. 24Йоханыг түүрмд суулһхин ѳмн цуг эн учрсн бәәҗ. 25Йохана сурһульчнрин болн евреймүдин хоорнд усар әрүсллһнә хуучн авъясын тускар зүтклдән болв. 26Тедн Йоханур ирәд: – Багш, урднь Йордана һолын телтр кѳвәд танта нег күн бәәлә. Та Терүнә тускар әмтнд келсн биләт. Ода тер эврән әмтиг уснд кирслнә. Цугтан Терүн тал ирнә, – гиҗ келцхәв. 27– Күн теңгр заяҗ келсәр кергән күцәҗ чадҗана, – гиҗ Йохан хәрү ѳгв. 28– Би Бурхна илгәсн Аврач бишв, зуг би Терүнә ѳмн йовхин тѳлә илгәгдләв, – гиҗ Мини келсн үгмүдин герчнр тадн эврән боллат. 29Хәрд һарчасн күүктә кѳвүн күргн болна. Күргнә үр күргиг соңсад зогсна. Терүнә ду соңсад, үрнь байрлна. Тиигҗ би ик байрта бәәнәв. 30Терүнә чинрнь ѳсҗ ѳрггдх зѳвтә, мини цаг болхла чилҗ йовна, – гиҗ Йохан келв. 31Теңгрәс бууҗ ирснь һазр деерк әмтнәс деер. Һазрин үрн болхла һазрин үлмәд бәәнә, һазрин тускар келнә. Зуг Теңгрәс бууҗ ирснь Һазрин әмтнәс деер! 32Тер Эврәннь үзсән, соңссан герчлнә. Зуг әмтн Терүнә келснд иткхш. 33Терүнә герчллһ седклдән авсн әмтн энүгәрн Бурхн – йосн үнн гиҗ лавта үзүлнә. 34Бурхна илгәсн күн Бурхна үгмүдәр келнә. Юңгад гихлә, Бурхн Терүг Сәкүсәрн дүүргнә. 35Эцк Кѳвүндән дегд хәәртә болад, цугинь һартнь бәрүлв. 36Кѳвүнднь иткдг күн мѳңк җирһл эдлнә. Кѳвүнә үгинь эс соңсснь мѳңк җирһл үзшго. Бурхна цааҗ терүнә толһа деер буув.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\