ЙОХАН 4

1Йоханур ирдг сурһульчнрас тооһарн даву ик сурһульчнр Исусур ирәд, уснд кирслгдҗәнә гидг зәңг паршмуд медчкв. (Үнәртнь болхла, Исус эврән әмтиг уснд кирслдго бәәҗ, Терүнә сурһульчнр әмтиг уснд кирслдг бәәҗ.) 3Исус энүнә тускар соңсад, Йудья һазриг үлдәһәд, хәрү Һалилья тал йовсмн. 4Һалилья тал йовҗ йовад, Исус зууран Шамарья һазриг дәврҗ һарла. 5Тегәд Исус Шамарья һазрт бәәсн Сухар гидг хотнур орҗ ирв. Кезәнә Яков Йосип гидг кѳвүндән нег һазр ѳгсн бәәҗ. Тер һазрин ѳѳр Сухар гидг хотн бәәҗ. 6Тенд Яковин нертә худг бәәҗ. Исус хаалһдан муурад, тер худгин ѳѳр ирәд сууһад амрв. Үдин цаг ѳѳрдҗ йовла. 7Нег Шамарья күүкд күн тер худгур ус авхар ирҗ. – Нанд уух ус ѳгич, – гиҗ Исус сурв. 8Сурһульчнр болхла тер цагт хот хулдҗ авхар, ѳѳрк хотнур йовҗ одсн бәәҗ. 9– Та, еврей күн, нанас Шамарья күүкд күүнәс уух ус сурдмт? – гиҗ Шамарья күүкд күн Исусас сурв. (Тер юңгад гихлә, евреймүд Шамарья әмтнлә тѳрүц дуһардго, хәрлцдго бәәсмн.) 10– Кемр Бурхн әмтнд ю белглҗәхинь, Кен чамас уух ус сурҗахинь чи медсн болхла, эврән Нанас ус сурх биләч, болв Би чамд әмд ус ѳгх биләв, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 11– Ах Нойн минь, Та суулһ угат, худгтн болхла гүн. Әмд ус яһҗ авч чадхмт? 12Та мана ѳвк эцк Яковас деер болвзгот? Тертн маднд эн худг ѳгсн билә, болв бийнь эврәннь үрн-садтаһан, малтаһан энүнәс ус уудг бәәсмн! – гиҗ күүкд күн хәрүднь келв. 13– Кен чигн эн уснас уухла, дәкәд ундасх. 14Зуг Мини ѳгсн уснас ууснь тѳрүц ундасшго. Юңгад гихлә, Мини ѳгсн усн күүнә дотр мѳңк җирһл ѳгдг булгт хүврх, – гиҗ Исус үгинь соңсчкад келв. 15Тиигхлә күүкд күн келв: – Ах Нойн минь, намаг хѳѳннь ундасдгоһар, эн худгур дәкҗ ирдгоһар тер уснасн ѳгит, – гив. 16– Гер талан йовад, эврәннь залуһан нааран дахулҗ авч ир, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 17– Би залу угав, – гиҗ күүкд күн хәрүцв. – Чи үнәр келвч. Чи залу угач. 18Чи тавн залута биләч. Чи үнәр келвч. Ода чамла хамдан бәәсн залу күн, чини залу биш, – гиҗ Исус келв. 19– Ах Нойн минь, би үзҗәнәв, Та әәлдәчд. 20Мана ѳвк эцкнр эн уулур ирәд, Бурхнд сѳгдҗ зальврдг билә. Зуг тадн, евреймүд, Ерусалимд ирәд сѳгдҗ мѳргх кергтә гиҗ тоолнат, – гиҗ күүкд күн келв. 21– Эгч, итк Нанд. Тиим цаг ирҗәнә: эн уул деер биш, Ерусалимд биш, тадн Мана Эцкд сѳгдҗ мѳргхит! 22Тадн Шамарья әмтн юундан мѳргҗәхән эврән медҗәхшит. Бидн болхла кенд сѳгдҗәхән йосндан меднәвидн. Юңгад гихлә, Бурхн евреймүдәр дамҗад әмтиг килнцәснь аврх. 23Зуг цагнь ѳѳрдҗ йовна. Цагнь лавта ѳѳрдҗ ирв! Эн цагт Бурхнд йосндан сѳгддг арһ Бурхна Сәкүсн әмтнд ѳгх. Бурхнд тиим сѳгдәчнр кергтә. 24Бурхн гисн – Сәкүсн. Терүнд сѳгдсн улс Сәкүсәр дамҗҗ деерәс тѳрх зѳвтә. Тиим әмтн Эцкд йосндан сѳгдх, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 25– Бурхна илгәсн Аврач аашна гисинь би меднәв (Бурхна илгәсн Аврач – Христос). Тер ирхләрн, маднд цугинь цәәлһҗ ѳгх, – гиҗ күүкд күн келв. 26Исус: – Би, чамла күүндҗәсн күн, Бурхна илгәсн Аврачв, – гив. 27Тер алднд сурһульчнр хәрү ирцхәв. Исусиг күүкд күүнлә күүндҗәхинь үзәд, цуһар алң болцхав. Зуг нег чигн күн яһад терүнлә күүндвт гиҗ сурсн уга. 28Күүкд күн эврәннь буһшан худгин ѳѳр үлдәһәд, хотн тал йовад әмтнд келв: 29– Наартн, шулуһар йовтн, тадн мини җирһл бәәдлин тускар келҗ ѳгсн күүг үзхит. Тер Бурхна илгәсн Аврач болвзго? – гив. 30Әмтн хотнас һарад, Исусур йовцхав. 31Тер цагт Терүнә сурһульчнр: – Багш, буйн болтха, хотан уутн, – гив. 32Зуг Тер: – Нанд тиим хот бәәнә, тер хот ямаранынь тадн медхшт, – гиҗ келв. 33Тиигхлә сурһульчнр: – Талдан күн Терүнд хот авч ирсн болвза? – гиҗ хоорндан күүндцхәв. 34Мини хот гисн – Намаг Илгәснә таалыг күцәһәд, Нанд даалһсн кѳдлмшиг күцәһәд тѳгсәх. 35Кеер тәрә тәрсн цагт: дѳрвн сар болчкад, урһцан хурах цаг ирх, гиҗ тадн келнәт, тиим эсий? Тегәд Би таднд келҗәнәв: сәәнәр хәләтн! Тәрсн тәрән хурахд белн. 36Тәрә хадх күн кѳлстә олзан ода авчана. Мѳңк җирһлин тѳлә урһцан хураҗана. Тегәд тәрснь чигн, хадснь чигн хамдан байрлх. 37Негнь тәрнә, дарукнь хадна гидгнь лавта батлгдҗана. 38Тегәд Би тадниг кѳлсән ѳгч эс кѳдлсн юмиг хадҗ хуратн гиҗ илгәҗәнәв. Тенд талдан әмтн кѳлсән ѳгч кѳдллә. Тадн болхла теднә кѳдлмшт орлцад, урһцинь хураҗанат, – гиҗ Исус үгән тѳгсәв. 39– Мини кезәнә кесн юмиг Тер келҗ ѳгв, – гиҗ күүкд күн әмтнд келсмн. Тер учрар тер хотнд бәәсн кесг Шамарья улс Исуст иткдг болв. 40Шамарья әмтн Исусур ирәд: – Буйн болтха, маднла үлдтн! – гиҗ сурв. Тегәд Тер теднлә хойр ѳдр бәәв. 41Дәкәд кесг әмтн Исусин келсн үгд иткв. 42– Түрүләд бидн чини келсиг соңсад итквидн. Ода болхла бидн Терүнд бийднь иткҗәнәвидн, тер юңгад гихлә, бидн эврәннь чикәрн Терүг соңсвидн. Эн Күн орчлңгин Аврач гиҗ бидн йосндан иткҗәнәвидн, – гиҗ тедн тер күүкд күүнд келцхәв. 43Хойр ѳдр давхла Исус Һалилья һазрур һарад йовв. 44Тер юңгад гихлә, әәлдәчиг тѳрскн орн-нутгтнь күндлхш, – гиҗ урднь Исус эврән келсмн. 45Исус Һалильяд ирхлә, тер һазрин әмтн байртаһар Исусиг тосв. Тер әмтн Ерусалимд Песахин нәәрт Исусин кесн ѳвәрциг бас үзлә. 46Дәкәд Исус Һалильян Кана гидг хотнур һарад йовв. Урднь тенд Исус усиг чаһр кесмн. Тер цагт Капернамд хаана нег ямта күн бәәдг бәәсмн. Терүнә кѳвүнь ѳңгрхин ѳмн ѳргнд бәәҗ. 47Исусиг Йудья һазрас Һалильяд ирсинь соңсад, тер ямта күн Исусиг олҗ авад: – Капернамд ирәд, мини кѳвүһим эдгәһит, тер үкн гиҗәнә, – гиҗ Терүг эрәд сурв. 48– Онц темдгүд Нанас үзлго, тадн иткхн угат! – гиҗ Исус терүнд келв. 49– Ах Нойн, мини үрн үкәд уга бәәтл шулуһар манаһур ирит! – гиҗ хаана ямта күн сурв. 50– Хәр, герүрн йов. Чини кѳвүнчн әмд үлдх, – гиҗ Исус келв. Тер күн Исусин үгд иткәд, герүрн йовв. 51Тѳрскн хотнурн йовҗ йовад, тер күн зууран эврәннь зарцнрлаһан харһв. – Тана үрнтн эрүл-менд бәәнә, – гиҗ тедн келв. 52– Кезә кѳвүм сән болв? – гиҗ тер зарцнрас сурв. – Ѳцклдүр үдлә нег часла халунь уурв, – гиҗ тедн хәрү ѳгв. 53Кѳвүнчн әмд үлдх гисн Исусин үгин хѳѳн кѳвүнь эдгсинь эцкнь медв. Энүнә хѳѳн тер эврәннь гер-бүлтәһән, зарцнртаһан Исуст иткв. 54Тиигәд Йудьяс ирснәннь хѳѳн Исус Һалильяд бәәһәд хойрдгч темдг үзүлв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\