ЙОХАН 5

1Удл уга еврей әмтнә нәр болв, тер учрар Исус Ерусалимур йовв. 2Ерусалимд «Хѳѳнә үүдн» гидг ормин ѳѳр еврей келәр Бетсәд гидг бийән уһадг бәәрн бәәҗ. Тенд тав дәкҗ зергләд зогссн бахнс бәәсмн. 3Кесг гемтә, сохр, доһлң болн тәкрсн һар-кѳлтә әмтн тенд бас кевтҗ. 5Һучн нәәмн җилдән ѳвчтә нег күн әмтнә заагт кевтҗ. 6Исус терүг үзәд, кесгтән гемнҗәхинь медәд: – Чи эдгхәр седҗәнчи? – гиҗ сурв. 7Ѳвчтә күн хәрүднь: – Ах Нойн, усн кѳндрсн цагт уснд орхар седхлә, нанд нѳкд болдг күн уга. Намаг уснур эврән ѳѳрдхәр седхлә, күн мини ѳмнәһүр орҗ одна, – гив. 8Тиигхлә Исус терүнд: – Бос! Девскрән авад йов! – гив. 9Агчмд тер күн эдгәд, эрүл-менд болҗ одв. Тер эврәннь девскрән авад экләд йовв. Цуг эн бемб ѳдрлә болв. 10Тер учрар евреймүдин толһачнр эдгсн күүнд: – Эндр бемб ѳдр, мана закаһар чи эврәннь девскрән зѳѳҗ авч йовх зѳв угач, – гив. 11– Намаг эдгәсн күн: «Эврәннь девскрән авад йов» гиһәд нанд келлә, – гиҗ тер хәрү ѳгв. 12– Девскрән авад йов гисн күн кен гидг күмб? – гиҗ тедн сурцхав. 13Эдгсн күн Терүг кенинь эврән медсн уга билә, юңгад гихлә, Исус олна заагт орад, тер дарунь йовҗ одв. 14Хѳѳннь Исус тер күүг сүмд үзәд: – Ода чи эрүл-менд болвч. Энүнәс хооран му юмн чамла учршгон тѳләд дәкҗ килнц бичә ке, – гиҗ келв. 15Тер күн дәкәд евреймүдин толһачнр тал йовад: – Намаг Исус эдгәв, – гив. 16Исус бемб ѳдрлә кү эдгәсн учрар евреймүдин толһачнр Исусиг кѳѳдг болв. 17– Эцкм оньдин кѳдлнә, тегәд чигн Би бас кѳдлх зѳвтәв, – гиҗ Исус келв. 18Тиигхлә евреймүдин толһачнр Исусиг алх цаг улм шунҗ хәәцхәв. Тер юңгад гихлә, Исус һанцхн бемб ѳдрин йосиг эвдсн биш, дәкәд Бурхиг «Мини Эцкм» гиһәд Бийән Бурхнла әдлцүлсмн. 19Исус евреймүдин толһачнрт иигҗ келв: – Үнәр таднд келҗәнәв: Эцкиннь кесн юмиг эс үзтл, Кѳвүн эврә санаһарн юм кеҗ чадшго. Эцкиннь кеҗәх кѳдлмшиг Кѳвүн кенә. 20Эцк кѳвүндән хәәртә болад, кеҗәх кергән Кѳвүндән даалһҗ үзүлнә. Тер энүнәс ик үүл үзүлх. Тегәд тадн икәр ѳврхит. 21Эцк үксн әмтиг үкәрәснь босхҗ әм орулдгла әдләр Кѳвүнь дурта күүнд әм орулна. 22Эцк әмтнә зарһинь кехш. Кѳвүһинь Эцклә әдл күндләд, тевчтхә гиһәд, Тер Кѳвүндән әмтнә зарһ кех йос даалһҗ ѳгв. Кѳвүг эс тевчдг күн, Терүг илгәсн Эцкиг чигн тевчхш. 24Үнәр таднд келҗәнәв: Мини Үгим соңсад, Намаг Илгәсн Эцкдм иткснь мѳңк җирһл эдлх. Тер күн зарһла харһшго. Тер үкләс һарад, әмн җирһл эдлҗ. 25Үнәр келҗәнәв: цагнь ѳѳрдҗ йовна, цагнь лавта ирв! Үксн әмтн Бурхна Кѳвүнә дууһинь соңсх. Болв Терүг соңссн әмтн әмдрәд җирһлән эдлх. 26Эцк әмн җирһлин булг болдг әдләр Кѳвүндән әмн җирһлин булг болх арһ ѳгв. 27Тегәд чигн Бурхн Кѳвүндән Зарһч болх йос ѳгв. Юңгад гихлә, Терүнә Кѳвүн – Күмни Кѳвүн. 28Бичә энүнд ѳвртн. Юңгад гихлә, цагнь ѳѳрдҗ йовна, үкәрт кевтсн, үксн әмтн Күмни Кѳвүнә ду соңсад, үкәрәсн босҗ ирх. 29Сә кедгнь мѳңк җирһл эдлхәр әмдрҗ босх. Му кедгнь зарһла харһулгдхин тѳлә әмдрҗ босх. 30Би эврәннь йосарн юм күцәҗ чадхшв. Би Бурхна келсәр зарһинь кеҗәнәв. Мини зарһм үнн чик, юңгад гихлә, Би эврәннь санан-седвәриг күцәхәр шунҗахшв. Намаг илгәсн Эцкин санан-седвәриг күцәхәр шунҗанав. 31– Кемр Би эврән Бийиннь тускар герчлсн болхла Мини үгд үнн уга. 32Зуг Мини тускар келдг дәкәд герч бәәнә. Би меднәв: Терүнә Үгнь йосн үнн. 33Тадн Йоханур әмтиг илгәләт. Тер Мини тускар үн келв. 34Күүнә герчллһн Нанд юмн биш болвчн, зуг тадниг аврулхин тѳлә Би энүг келҗәнәв. 35Йохан герл ѳгдг шатҗах шам мет бәәсмн. Тадн болхла цаг зуур терүнә герл авад, герлин толянд байрлхар седләт. 36Зуг Би Йоханас даву ик герчтәв. Эцкм Нанд даалһҗ ѳгсн олн керг-үүл Би күцәҗәнәв. Эн олн керг-үүл Эцкм Намаг илгәсинь герчлҗәнә. 37Намаг илгәсн Эцкм Мини тускар бас герчлҗәнә. Терүнә ду тадн тѳрүц соңсад угат. Терүнә дүр тадн тѳрүц үзәд угат. 38Тегәдчн тадн Терүнә үг зүркндән хадһлҗ бәрхшит. Тер Намаг илгәҗ гиснд тадн иткҗәхшит. 39Тадн Бурхна Бичг дасҗ умшнат. Энүгәр мѳңк җирһл эдлхит гиҗ саннат. Зуг тенд Мини тускар бичәтә! 40Тер бийнь тадн мѳңк җирһл эдлхин тѳлә Нан тал ирхәр седҗәхшит. 41Әмтнә магтал нанд керго. 42Зуг тадниг Бурхнд дурго болдгиг Би меднәв. 43Би тадн тал Эцкиннь нерн деерәс ирв. Тадн Нанд оньган ѳгчәхшит. Эврәннь нерн деерәс хәр күн ирхлә, тадн терүнд оньган ѳгнәт. 44Яһҗ тадн Намаг иткҗ чадхмт? Тадн иткҗ чадшгот. Учрнь иим: тадн нег-негнәннь буульмҗ магталыг таасҗ ик чинрт тоолнат. Зуг ор һанцхн Бурхна магталыг авхар икәр хәәҗәхшит? 45Намаг Эцкиннь ѳмн тадниг гемшәхәр ирҗ гиһәд бичә сантн. Тадна нәәлҗәсн Моше тадниг гемшәх. 46Кемр тадн Мошед итксн болхла, тадн Нанд чигн иткх биләт. Юңгад гихлә, тер Мини тускар бичлә. 47Зуг кемр тадн терүнә бичснд эс иткхлә, Мини келсн үгд яһҗ иткхмт?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\