ЙОХАН 6

1Энүнә хѳѳн Исус Һалилья (талданар келхд, Тиберәд) нуурин телтр кѳвә тал һарад йовв. 2Терүнә ардас кесг әмтн дахҗ йовцхав, тер юңгад гихлә, гемтә әмтиг эдгәҗ, ямаран ѳвәрц юм Исус кесинь тедн үзлә. 3Исус уул деер һарад, тенд сурһульчнртаһан суув. 4Еврей әмтнә Песах гидг нәр ѳѳрдҗ йовла. 5Исус эргндән хәләһәд, кесг әмтиг аашсинь үзәд, Пилипд келв: – Эн әмтиг цадххин тѳлә альдас тиим дала ѳдмг хулдҗ авхмб? 6Исус Пилипиг яһна гилч гиҗ сурв, бийнь болхла эврән ю кехән медҗәлә. 7– Күн болһнд бичкн ѳдмгин тасрха ѳгхин тѳлә маднд бүкл сардан кѳдләд мѳңг шиңгәх кергтә, – гиҗ Пилип хәрү ѳгв. 8Талдан нег Андрей гидг нертә сурһульч, Шимон Пётрин дү: 9– Энд тавн ичмән ѳдмгтә болн хойрхн заһста нег кѳвүн бәәнә. Зуг цуг эн тиим олн күүнд дегд бичкн хот болжана, – гиҗ Исуст келв. 10– Цуг әмтиг суулһ, – гиҗ Исус келв. Теднә бәәсн һазрт дала ноһан бәәҗ, әмтн тер ноһан деер сууцхав. Тооһарн тедн тавн миңһн бәәҗ. 11Тегәд Исус ѳдмг авад, Бурхиг магтад, тер ѳдмгиг хуһлад, суусн әмтнд хуваһад ѳгв. Тиим кевәр Тер заһсиг бас хуваһад, әмтнд түгәҗ ѳгв. 12Әмтн хотан идәд цадсн хѳѳн Исус: – Цуг үлдсн хотыг үрәшгоһар цуглулҗ автн, – гиҗ сурһульчнртан келв. 13Әмтн экләд хотан идсн цагт тавхн ичмән ѳдмг бәәҗ, зуг сурһульчнр хотын үлдл цуглулхла, тернь хулсар гүрсн арвн хойр савд багтв. 14– Эн күн орчлңд ирх Әәлдәч, – гиҗ әмтн Исусин кесн ѳвәрциг үзснә хѳѳн келв. 15Исус әмтиг цуглрад, Терүг авад хаана ширәд суулһхар седжәхинь медәд, һанцарн үлдхәр уул темцҗ һарад йовҗ одв. 16Асхн болхла, Терүнә сурһульчнр уулас нур тал бууһад йовцхав. 17Тедн оңһц дотр орад, нур һатлад, Капернам гидг балһснур йовцхав. Харңһурсн цаг билә, зуг Исус хәрү ирсн уга. 18Ик салькнас кѳлтә нуурин дольган буслад, деврәд, усн ормасн һарн гив. 19Тавн-зурһан дуунад сурһульчнр оңһцар усч йовхла, генткн нуурин усн деегүр Исусиг теднә оңһц тал йовҗ йовхинь үзв, тедн дегд икәр әәцхәв. 20– Энтн бив. Бичә әәтн, – гиҗ Исус теднд келв. 21Тедн Исусиг оңһц дотр орулхар седхлә, оңһц тер алднд дарунь кергтә усна кѳвәд ирәд зогсв. 22Маңһдуртнь нуурин телтр кѳвәд цуглрсн әмтн негхн оңһц бәәсинь үзв. Исусиг оңһц дотр эс орсинь, сурһульчнр Терүн угаһар йовсинь әмтн медв. 23Талдан оңһцс Тиберәдәс нег һазрур ирв. Тер һазрт урднь Исус Бурхиг магтҗ, ѳдмг әмтнд ѳгәд цадхасн билә. 24Исусиг болн терүнә сурһульчнриг тенд олҗ чадлго тедн оңһцсд сууһад Исусиг хәәһәд, Капернам балһснур темцҗ йовцхав. 25Нуурин телтр кѳвәд Исусиг олҗ авад тедн: – Багш, Та кезә нааран ирвт? – гиҗ сурцхав. 26– Тадн онц темдг үзсн тѳләд намаг хәәҗәхшит, зуг ѳдмг идҗ цадсндан хәәҗәнәт гиҗ Би үнәр келҗәнәв. 27Дарунь үрҗ оддг хотын тѳлә бичә кѳдләд бәәтн, зуг тѳрүц үрдго мѳңк җирһл ѳгдг хотын тѳлә кѳдлҗ бәәтн. Эн хотыг Күмни Кѳвүн таднд ѳгчәнә. Яһад гихлә, Тер Бурхн Эцкин онц темдгтә, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 28– Бурхна керг-үүлмүд күцәхин тѳлә бидн ю кех зѳвтәвидн? – гиҗ тедн сурцхав. 29– Бурхна керг-үүл күцәх гиснь – Бурхна илгәсн күүнд иткх гисн үг, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 30– Мадниг Танд итктхә гиһәд Та ямаран ѳвәрц юм үзүлҗ чадхвт? Терүг үзәд бидн иткх биләвидн. Ямаран кергиг күцәхвт? – гиҗ әмтн хәрүднь сурцхав. 31– Мана ѳвк-эцкнр кѳдә һазрт «манна» гидг хот иддг бәәсмн. Энүнә тускар Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Идх ѳдмг Бурхн теднд теңгрәс ѳглә», – гицхәв. 32– Моше биш Мини Эцкм таднд йосн ѳдмг теңгрәс белглҗәнә. 33Эн Бурхна ѳдмг теңгрәс бууҗ ирәд, күмн әмтнд җирһл ѳгнә, – гиҗ Исус әмтнд келв. 34– Деед Эзн! Эн ѳдмгиг маднд оньдиндан ѳгч белглич! – гиҗ тедн келцхәв. 35– Би әмн җирһлин ѳдмгв. Нан тал ирсн күн тѳрүц ѳлсш уга. Нанд иткҗәх күн тѳрүц ундасш уга. 36Зуг Би таднд урднь келләв: Тадн Намаг үзв чигн иткшгот! 37Болв Эцкинм ѳгсн улс Нан тал цугтан ирх. Ирҗәх күүг Би тѳрүц кѳѳш угав. 38Юңгад гихлә, Эврәннь күсл күцәхәр биш Бийм илгәсн Эцкин күсл күцәхәр Би теңгрәс бууҗ ирләв. 39Намаг илгәсн Эцкин күсл иим: Нанд даалһсн әмтиг нег чигн кү геелго цугинь сүл ѳдрт әмдрүлхв. 40Мини Эцкин күсл эн: Бурхна Кѳвүг үздг, Терүнд иткдг күн болһн мѳңк җирһлтә болх зѳвтә. Сүл ѳдрт Би тедниг әмдрүлхв. 41Терүг: Би теңгрәс буусн ѳдмг гисинь соңсад, евреймүд Исуст дурго болад һундлан келсмн. 42– Эн Йосипин кѳвүн Исус биший? Бидн энүнә эк-эцкинь меднәвидн, тиим эсий? Ода юңгад эн теңгрәс бууҗ ирв гиһәд бәәдмб? – гиҗ тедн келцхәв. 43– Бичә һундл ѳргтн, – гиҗ Исус келв. 44– Намаг илгәсн Эцк угаһар, Нег чигн күн Нан тал ирҗ чадшго. Сүл ѳдрт Би тер күүг әмдрүлхв. 45Бурхн күн болһниг дасхх гиҗ әәлдәчнр бичҗ. Эцким соңсад, Терүнә ном авч дассн күн Нан тал ирнә. 46Эцкиг күн үзв гиҗ би келҗәхшв. Бурхнас ирсн Һанцхн Тер Эцкиг үзсн мѳн. 47Иткдг күн мѳңк җирһл эдлнә. 48Би – әмн-җирһлин ѳдмгв. 49Тана ѳвк экцнр кѳдәд «манна» гидг хот идсн бийнь цуһар ѳңгрҗ одла. 50Теңгрәс ирсн ѳдмг онц йилһрнә. Энүг эдлсн күн тѳрүц үкш уга. 51Би теңгрәс ирсн әмд ѳдмгв. Эн ѳдмгиг эдлсн күн мѳңк җирһлтә болх. Эн ѳдмг – Мини цогц-махмуд. Эн махмудан Би орчлңгин әмн җирһлин тѳлә ѳгхв. 52– Эврәннь махмудан идтхә гиҗ маднд тер яһҗ ѳгхмб? – гиҗ евреймүд заагт зүтклдән болв. 53– Үнәр келҗәнәв. Кемр тадн Күмни Кѳвүнә махмудынь эс эдлхлә, Терүнә цусинь эс уухла, бий дотран әмн җирһл уга бәәхит. 54Махмудм эдлсн күн, цусим уусн күн мѳңк җирһлтә болна. Сүл ѳдрт Би терүг әмдрүлхв. 55Юңгад гихлә, цогц бийим – йосн хот. Мини цусм – йосн ундн. 56Мини цогц бийиг эдлдгнь, Мини цусиг уудгнь Нанла негдәд бәәнә. Би терүнлә негдәд бәәнәв. 57Би әм ѳгчәх Эцкин илгәсн күмб. Тер Нанд җирһл ѳгчәнә. Цогц бийим эдлҗәх күүнд Би тиигҗ җирһл ѳгхв. 58Эн теңгрәс бууҗ ирсн ѳдмг мѳн. Эн тана эцкнр идсн манна гидг хот биш. Тедн идсн бийнь ѳңгрҗ одла. Зуг эн ѳдмг эдлҗәх күн мѳңкиндән бәәх, – гиҗ Исус теднд цәәлһҗ келв. 59Исус Капернам хотнд евреймүдин хурлд әмтиг сурһҗасн цагт келсмн. 60– Эн ном дегд кецү. Кен энүг соңсҗ чадхмб? – гиһәд Исусиг соңссн әмтнә кесгнь келцхәв. 61– Эн ном таднд харш болҗану? – гиҗ Исус сурһульчнриг хәрүцҗәхинь медәд келв. 62– Күмни Кѳвүг урднь бәәсн орн-нутгурнь хәрү ѳѳд болҗ ниссинь үзәд тадн ю келхмт? 63Бурхна Сәкүсн әм ѳгнә, күүнә чидл олз ѳгхш. Мини келсн үг әм җирһл ѳгдг Сәкүсәр дүүргнә. 64Зуг тадна зәрмнь иткҗәхш. (Исус Терүнд эс иткх болн хѳѳтндән урвх күүнә тускар урдаснь медлә.) 65Кемр Эцкм күүнд зая эс хәәрлсн болхла, тер Нанур ирҗ чадшго. Терүнә тускар Би таднд келләв, – гиҗ цааранднь Исус келв. 66Эн үгмүдин хѳѳн сурһульчнрас кесгнь Терүг үлдәһәд хәрү йовҗ одв, дәкҗ тедн Исусиг дахсн уга. 67– Тадн Намаг бас үлдәх санатавт? – гиҗ Исус арвн хойр сурһульчнрасн сурв. 68– Деед Эзн минь, бидн кен тал йовхмб? Мѳңк җирһл ѳгдг үгмүд Танд бәәнә. 69Та Бурхнас ирсин гидгиг бидн медҗ иткләвидн, – гиҗ Шимон Пётр хәрү ѳгв. 70– Тадниг, арвн хойр кү Би йилһҗ эс авлу? Зуг тадна заагас негнтн – эрлг! – гиҗ Исус келв. 71Тер Шимон Йуда Искериотин тускар келҗ. Тер арвн хойрин негнь болсн бийнь, зуг хѳѳннь Исусас урвҗ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\