ЙОХАН 7

1Энүнә хѳѳн Исус Һалилья һазр эргәд йовҗ йовла. Евреймүдин толһачнр Терүг алх арһ хәәсн тѳләд Исус Йудья һазриг эргҗ йовхар седсн уга. 2Сегмүд гидг евреймүдин нәр ѳѳрдҗ йовла. 3– Эн һазриг үлдәһәд, Йудья һазр темцҗ байр-нәәрт йов. Тенд сурһульчнр Чини кеҗәх ѳвәрц йовдлмуд үзх. 4Эврәннь кесн үүлән нуухмн биш, әмтнд медүлхин тѳлә терүгән үзүлх кергтә. Бәәсән олн әмтнд үзүл, – гиҗ Исусин дүүнр Терүнд келцхәв. 5Исусин дүүнр чигн Терүнд иткдго бәәҗ. 6– Зѳвтә цаг Нанд ирәд уга. Таднд болхла ямаран чигн цаг амр. 7Таднд орчлң дурго болҗ чадшго. Тедн Нанд дурго. Тер юңгад гихлә, Би теднә хар йовдлмуд илдкҗ герчлнәв. 8Тер нәәрт тадн эврән йовтн, Би тиигәрән йовшгов, Мини цаг ирәд уга, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 9Тиигҗ келәд Тер Һалильяд үлдв. 10Терүнә дүүнр нәәрт йовцхав. Тедниг йовсна хѳѳн Исус Бийән медүллго нууцар бас тиигәрән йовв. 11Евреймүдин толһачнр нәәрт ирәд: – Тер күн яһсмб? – гиһәд Исусиг хәәцхәв. 12Терүнә тускар әмтн кесгтән шимлдҗ күүндцхәв. Зәрмнь: – Тер сән күн, – гиҗ келв. Зәрмнь: – Уга, тер әмтиг меклҗәнә, – гив. 13Зуг цуһар евреймүдин толһачнрас әәһәд, Терүнә тускар күн иләр келсн уга. 14Нәәрин ѳрәлнь давсна хѳѳн Исус сүмд ирәд экләд әмтиг сурһв. 15Евреймүдин толһачнр ѳврәд: – Эн күн альдас тиим дала юм меддг болхв? Энтн сурһуль дасдг уга биләлм? – гиҗ нег-негнәсн сурцхав. 16– Эн ном Мини биш, Намаг илгәсн Бурхна ном. 17Терүнә таалыг күцәхәр седснь эн номиг Бурхнас эс гиҗ Бийәсм һарчахиг лавта медх. 18Эврәннь нернәс келҗәхнь эврәннь нерән дуудулхар шунна. Зуг Илгәснә нериг дуудулхар шунҗ йовсн күн йосн үн келнә. Түүнд худл уга. 19Таднд Моше закан ѳгсн биший? Зуг таднас негн чигн күн тер закаг күцәҗәхш. Тадн юңгад Намаг алхар седҗәхмт? – гиҗ Исус сурв. 20– Чи хар сәкүстәч. Кен Чамаг алхар седҗәхмб? – гиҗ әмтн хәрүцв. 21– Би негхн ѳвәрц үзүлв. Тадн цуһар алң болҗанат. 22Моше болхла, таднд әмн бийин үзүрин керчлһнә авъяс ѳгв. Тер авъяс түрүләд Мошеһәс биш ѳвк-эцкнрәс ирв. Тегәд тадн бемб ѳдрлә нилх кѳвүдин әмн бийин үзүр керчнәт. 23Кемр Мошен закаг эвдшгоһар тадн бемб ѳдрлә нилхдин әмн бийин үзүринь керчдг болхла, Намаг бемб ѳдрлә күүнә бий цогциг эдгәв гиһәд юңгад тадн уурлҗахмбт? 24Ѳңг-зүсәрнь кү бичә гемшәтн. Үнн чикәр кү гемшәтн, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 25Тер цагт Ерусалимд бәәдг зәрм әмтн: – Эн күүг толһачнр алхар седҗәнә эсий? 26Хәләтн, Энтн әмтнлә күүндҗәнә, болв толһачнр Энүг хѳрҗ үг келхш. Энүг Бурхна илгәсн Аврач гиҗ тедн бас санҗахий? 27Эн күн альдас ирсинь бидн меднәвидн. Зуг йосн Христос альдас ирхинь күн медхш, – гиҗ келцхәв. 28– Тадн Намаг медвт. Намаг альдас ирсиг бас медвт. Үннәрий? Би эврә санаһарн ирсн угав. Намаг Илгәснь йосн үннч. Зуг тадн Терүг медхшт. 29Би Терүнәс ирв. Тер учрар Би Терүг меднәв. Тер Намаг илгәв, – гиҗ Исус әмтиг сүмд сурһсн цагт чаңһар келв. 30Тиигхлә тедн Исусиг бәрҗ авхар седв. Зуг нег чигн күн Исусиг кѳндәҗ чадсн уга. Учрнь иим: Исусин цагнь ирәд уга бәәҗ. 31Олн заагт ик зунь Терүнд иткәд келв: – Бурхна илгәсн Аврач ирхләрн Эн күүнә үзүлсн онц темдгүдәс үлү онц темдгүд үзүлхий? 32Исусин тускар әмтн ю шимлдҗ келҗәхинь паршмуд соңсв. Терүг бәрҗ авхар паршмуд, ах гелңгүд харулчнриг илгәв. 33Исус иигҗ келв: – Би таднла невчкн зуур бәәҗәһәд, Намаг Илгәснд йовхв. 34Тадн Намаг хәәхит. Мини бәәх һазр тал тадн ирҗ чадшго учрас Намаг олҗ чадшгот. 35Евреймүдин толһачнр нег-негнәсн: – Мадниг ирҗ чадшго гиһәд альдаран эн йовхар седҗәхмб? Грек әмтиг сурһхар еврей әмтн бәәсн грек балһсд тал Эн йовҗахмн болвза? 36«Тадн Намаг хәәхит, зуг олҗ чадшгот. Мини бәәх һазр тал тадн ирҗ чадшгот» гисн үгмүд юн үгмүд болҗахмб? – гиҗ сурцхав. 37– Ундасҗаснь Нан тал ирәд уутн. 38Юңгад гихлә, Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Нанд иткдг күүнә дотрас әм ѳгчәх усна булг урсад бәәх», – гиҗ Исус байрин алдр сүл ѳдртнь босад, чаңһ дууһар келв. 39Энд Исус Әрүн Сәкүснә тускар келлә. Терүнд итксн күүнд, хѳѳннь Әрүн Сәкүсн ѳггдх. Итксн улст тер цагт Әрүн Сәкүсн ѳггдсн уга билә, юңгад гихлә, Бурхн Исусиг ѳѳдлүләд уга бәәҗ. 40Зәрмнь Исусин үгмүд соңсад: – Эн йосн әәлдәч! – гиҗ келцхәв. 41Зәрмнь: – Эн Бурхна илгәсн Аврач, – гив. – Бурхна илгәсн Аврач Һалильяс ирхий? 42Бурхна Бичгт, Бурхна илгәсн Аврач Давидин тохмас Давид бәәсн Бетлехем гидг хотнас ирхинь бичәтә эсий? – гиҗ зәрмнь келцхәв. 43Әмтн Исусин тускар келәд хоорндан әңгрҗ. 44Зәрмнь Терүг бәрҗ авхар седлә, зуг нег чигн күн Исусиг кѳндәсн уга. 45Аш сүүлднь, паршмуд болн ах гелңгүд тал харулчнр хәрү ирцхәв. – Юңгад тадн Исусиг бәрҗ эс авч ирвт? – гиҗ паршмуд болн ах гелңгүд сурцхав. 46– Нег чигн күн урднь тиигҗ келсн уга билә, – гиҗ харулчнр хәрү ѳгв. 47– Тер тадниг бас меклчкви? – гиҗ паршмуд сурв. 48– Ода күртл толһачнрас болн паршмудас нег чигн күн итксн уга биший? 49Уга. Зуг тер эгл әмтн закана тускар ю медх билә? Теднд Бурхна харал тусҗ, – гиҗ паршмуд хәрүднь келв. 50Паршмуд заагт бәәсн Никодим гидг күн бәәҗ. Тер урднь Исусла харһдг бәәсмн. 51– Мана Закаһар бидн түрүләд күүг ю кесинь медхәр сурҗ соңслго бәәҗ, зарһинь кех зѳв угавидн, – гиҗ Никодим келв. 52– Чи бас Һалильясвч? Бурхна Бичг сәәнәр дасад медхич, Һалильяс нег чигн әәлдәч тѳрүц ирхш, – гиҗ тедн Никодимд хәрү ѳгв. 53Энүнә хѳѳн цуһар гер талан тарад йовцхав.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\