ЙОХАН 8

1Исус олив модна уул темцҗ һарад йовв. 2Ѳрүн ѳрлә Тер дәкн сүмин һаза ирәд зогсв. Цуһар Терүнә ѳѳр ирәд хурцхав. Исус сууһад әмтнд сурһмҗ ѳгәд дасхв. 3Тер цагт ном цәәлһәчнр болн паршмуд нег аля йовдл һарһад бәргдсн күүкд кү Терүнүр авч ирәд, әмтнә чирәд зогсав: 4– Багш, эн күүкд күн хуульч йовдл кеһәд бәргдв. 5Мошен закан тиим күүкд улсиг чолуһар цокҗ алтн гиҗ закна. Та ю келнәт? – гиҗ тедн сурв. 6Тедн Исусиг сѳрҗ тиигҗ сурцхав. Цааранднь Исусиг хәрүһинь ѳгч эс чадхлань, үгәрнь бәрҗ авхар эн күүндвриг эклцхәв. Зуг Исус ѳкәһәд, һазр деер юм бичәд суув. 7Тедн зогсн бәәҗ сурҗахла, Исус босад: – Тадн дундас килнц угань хамгин түрүн энүг чолуһар шивтн, – гиҗ келв. 8Дәкәд Исус саак кевәрн ѳвдглҗ сууһад һазр деер юм бичв. 9Энүг соңссн әмтнәс настань экләд йовв, тедниг дураһад наадкснь бас дахлдв. Исус һанцарн үлдв. Күүкд күн Исусин ѳмн зогса бәәҗ. 10– Тедн цуһар яһсмб? Зарһичинь кех нег чигн күн үлдсн угай? – гиҗ Исус ормасн босад күүкд күүнд келв. 11– Уга күн үлдсн уга, Ах Нойн! – гиҗ тер күүкд күн келв. – Би бас зарһичн кешгов. Эврәннь хаалһарн йов, эн ѳдрәс авн килнц бичә ке, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 12– Би орчлңгин герлв, Намаг дахҗах күн харңһуд йовшго. Тер әмн җирһл ѳгдг герлтә болна, – гиҗ хѳѳннь Исус дәкн әмтнд келв. 13– Чи эврән Бийиннь тускар герчлҗәнәч. Чини герчллһн йосн үнн биш, – гиҗ паршмуд ѳмнәснь келцхәв. 14– Би Бийиннь тускар герчлв чигн, Мини үгмүд үнн. Юңгад гихлә, Би альдас ирсән альдаран йовхан меднәв. Тадн Намаг альдас ирсинь альдаран йовҗахинь тѳрүц медҗ бәәхшит. 15Тадн әмтнә хәләцәр кү гемшәнәт. Би кү тѳрүц гемшәхшв. 16Кемр Би кү гемшәхләрн үнн кевәр гемшәнәв. Юңгад гихлә, Би һанцарн бишв. Намаг илгәсн Эцкм Нанла хамдан бәәнә. 17Тана закаһар хойр күн герчлхлә, теднә герчллһн чик болна. 18Би Бийиннь тускар герчлҗәнәв. Намаг илгәсн Эцкм бас Мини тускар герчлҗәнә, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 19– Чини Эцкчн альдв? – гиҗ тедн сурцхав. – Тадн Намаг чигн болн Мини Эцким медхшит. Кемр тадн Намаг медсн болхла, Мини Эцким бас медх биләт, – гиҗ Исус келв. 20Цуг энүнә тускар Исус сүмд бәрц ѳгдг хәәрцгин ѳѳр зогсҗ келсмн. Исусин цагнь ирәд уга бәәҗ, тер учрар нег чигн күн Исусиг бәрҗ авсн уга. 21Дәкәд Исус иигҗ келв: – Ода Би йовҗанав. Тадн Намаг хәәһәд, килнцдән даргдад үкхит. Мини йовх һазрт тадн ирҗ чадшгот. 22– Энтн әмән хорлҗ үкхәр седҗәх бәәдлтә. Юңгад гихлә, Мини йовх һазрт тадн ирҗ чадшгот гиҗ келсмн, – гиҗ евреймүдин толһачнр хоорндан күүндцхәв. 23– Тадн цуһар дора бәәсн орчлңгас болҗанат. Би болхла деед теңгрәс. Тадн эн орчлңгин әмтн. Би эн орчлңгин бишв. 24Би таднд келлүсв: Тадн килнцдән даргдад үкхит. Кемр тадн Би бәәнәв гисн үгдм эс иткхлә, тадн килнцдән даргдад үкхит, – гиҗ Исус цаарандан келв. 25– Тиигхлә Та кембт? – гиҗ тедн сурцхав. – Ю хәәҗ би таднла күүндәд суунав? 26Кесг юм тадна тускар Би келҗ гемшәҗ чадх биләв. Зуг Намаг Илгәснәс соңссан орчлңд герчлҗ келҗәнәв. Намаг Илгәснь йосн үннч, – гиҗ Исус келв. 27Тедн Исусиг Эцкиннь тускар келжәхинь медсн уга. 28Цааранднь Исус келҗ бәәнә: – Күмни Кѳвүг деер һарсна хѳѳн Би бәәнәв гисм лавта медҗ авхит. Эврәннь дурарн Би юм кеҗәхшв. Эцкимм дасхсн үгиг Би әмтнд цәәлһҗ келнәв. 29Намаг Илгәснь Нанла хамдан бәәнә. Терүнд кергтә юм Би оньдин кедв. Тегәд Намаг һанцараһим Тер үлдәхш. 30Эн үгмүдин хѳѳн кесгнь Исуст иткв. 31– Кемр тадн Мини номар бәәхлә, тадн йосн Мини сурһульчнр болҗанат. 32Тадн йосн үнниг медхит, үнн тадниг сулдхх, – гиҗ Исус Бийднь итксн евреймүдт келв. 33– Бидн Абрахамин үлдл тохм, бидн нег чигн күүнд заргдад мухла болҗ йовсн угавидн. Яһҗ чи мадниг сулдххмч? – гиҗ тедн хәрүднь келцхәв. 34– Үнәр келҗәнәв, килнц кеҗәх күн килнцин мухла болҗана. 35Мухла күн герт оньдиндан бәәҗ чадхш. Кѳвүн болхла мѳңкиндән гертән бәәнә. 36Кемр Кѳвүн тадниг сулдххла, тадн йосндан сул болхит. 37Тадниг Абрахамин үлдл тохминь меднәв. Мини үгм тадна седклд багтҗахш, тер учрар тадн Намаг алх санатат. 38Би таднд Эврәннь Эцкәсн үзсн юман келҗәнәв. Тадн болхла бас эврәннь эцкәсн соңссн юман келҗәнәт, – гиҗ Исус теднд келв. 39– Мана эцкмдн Абрахам, – гиҗ тедн хәрү ѳгв. – Кемр тадн Абрахамин үрдүд болсн болхла, тадн Абрахамла әдл кергән күцәх биләт. 40Таднд Бурхнас соңссн үнниг келҗәнәв. Тадн Намаг зѳрц алхар седҗәнәт. Абрахам тиигҗ бәәдго билә. 41Тадн эврәннь эцкиннь кесн юмиг кеҗәнәт, – гиҗ Исус келв. – Мадн нег эцктәвидн, Бурхн Бийнь – мана Эцк. Бидн йосар һарсн үрдүд, – гиҗ тедн келцхәв. 42– Кемр Бурхн тадна Эцк бәәсн болхла, тадн Нанд дурта болх биләт. Юңгад гихлә, Би нааран Бурхнас ирләв. Эврәннь санаһарн Би ирсн уга биләв, Намаг Бурхн илгәв. 43Мини келсн үгм тадн яһад эс меднәт? Яһад гихлә, тадн Намаг соңсхар седҗәхшит. 44Тана Эцктн – эрлг. Тегәд тадн терүнә дурар бәәхәр седҗәнәт. Тер кезәнәс авн үннлә таардго алач бәәсмн. Терүнд тѳрүц үнн уга, худлч болн худлын эцк. Тегәд худл терүнә тѳрскн келн. 45Би үнәр келҗәнәв, тер учрар тадн Нанд иткҗәхшт. 46Тадна негнтн Намаг килнц һарһвч гиҗ гемшәҗ чадхий? Би таднд үнәр келхлә, юңгад тадн эс иткнәт? 47Бурхна үрдүд Терүнә үг соңсна. Тадн Бурхна биш болад, Мини үгм соңсҗахшт, – гиҗ Исус келв. 48– Чи хар сәкүстә Шамарья күнч гиһәд бидн чикәр келсн биший? – гиҗ евреймүд Исуст келцхәв. 49– Би хар сәкүстә бишв. Би эврәннь Эцкән тевчнәв. Тадн Нанд му нер ѳгчәнәт. 50Би Эврәннь нерән туурулхар седҗәхшв. Зуг Мини туурмҗ хәәҗәх, Мини тѳлә әмтнә зарһинь кедгнь бәәнә. 51Үнәр келҗәнәв: Үгм дахҗ күцәдг күн мѳңкиндән үкшго! – гиҗ Исус келв. 52– Чамаг хар сәкүснд эзлгдсинь ода бидн йосндан үзҗәнәвидн! Абрахам болн әәлдәчнр кезәнә ѳңгрҗ одв. Зуг үгим дахҗ күцәдг күн мѳңкиндән үкшго гиҗ Чи келҗәнәч. 53Чи мана Абрахам эцкәс деер болҗахмчи? Абрахам ѳңгрв, болв әәлдәчнр кезәнә ѳңгрҗ одв. Бийән кенд тоолад тиигҗәхмч? – гиҗ евреймүд хәәкрцхәв. 54– Кемр Би Бийдән туурмҗ хәәҗәхлә, тер туурмҗ юмн биш. Зуг Мини Эцкм Намаг туурулҗана! Тадн Терүг Мана Бурхн гиҗ дууднат! 55Тадн Терүг тѳрүц меддго биләт. Зуг Би Терүг меднәв. Кемр Би Терүг медхшв гиҗ келсн болхла, Би таднла әдл худлч болх биләв. Зуг Би Терүг меднәв. Терүнә келсн үгмүдиг соңсҗ күцәдв. 56Абрахам эцктн цагм үзх гиҗ байрлҗала. Цагм үзәд ик байрта үлдв, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 57– Чи эврән тәв күрәд угач, яһҗ Абрахамиг үзсмч? – гиҗ евреймүд сурцхав. 58– Абрахам экиннь геснәс һарад уга бәәтл Би Бәәләв, үнәр таднд келҗәнәв, – гиҗ Исус келв. 59Тиигхлә тедн чолу авад Исус тал шивҗ алхар седв. Зуг Исус теднәс бултад, сүмәс һарад йовҗ одв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\