ЙОХАН 9

1Нег дәкҗ Исус йовҗ йовад, нег сохр кү үзв. Тер күн һарснас авн сохр бәәҗ. 2– Багш, эн күн юңгад сохр һарсмб? Кен килнц һарһсмб, эн күн аль энүнә эк-эцкнь? – гиҗ сурһульчнр Исусас сурцхав. 3– Тер чигн, эк-эцкнь чигн килнц һарһсн уга. Эн күүг эдгәһәд, әмтнд Бурхна күчиг үзүлхәр цуг эн учрв. 4Ѳдр чиләд уга бәәтл бидн Намаг Илгәсн Эцкин керг күцәх зѳвтәвидн. Удл уга харңһу сѳ болх, тиигхлә күн юм кеҗ чадшго. 5Эн һазр деер бәәтл Би нарт делкән герл болҗанав, – гиҗ келәд, 6Исус һазрт нульмад, шүлсәрн шора зуурч, сохр күүнә нүднднь түркв. 7– Ода болхла йовад Шилоах гидг уснд нүүрән уһачк, – гиҗ Тер сохр күүнд келв. (Шилоах гисн – «Илгәгдсн» гисн үг.) Сохр күн йовад, нүүрән уһаһад ирхләрн юм үздг болв. 8Хам-хоша бәәсн әмтн терүг һууль һууҗ йовсинь үзсн әмтн сурцхав: – Эн һууль һууҗасн күн мѳн биший? 9Зәрмнь: – Тертн Бив, – гив. – Уга, энтн терүнә дүрстә, – гиҗ зәрмнь келцхәв. Эдгсн күн бийнь келв: – Тертн Бив. 10– Яһҗ чамд нүднә харан орв? – гиҗ тедн сурцхав. 11Тер хәрүднь: – Исус гидг нертә күн шораһар бальчг кеһәд мини нүднд түркв. Дәкәд Тер Шилоах гидг уснд нүүрән уһа гив. Би йовад нүүрән уһасна хѳѳн үздг болв. Нүднә харан нанд орв, – гиҗ келв. 12– Тер күн альдв? – гиҗ тедн эдгсн күүнәс сурцхав. – Би медҗәхшв, – гиҗ эдгсн күн хәрү ѳгв. 13Тиигхлә тедн харан орсн күүг паршмуд тал авч ирцхәв. 14Бемб ѳдр Исус шүлсәрн шора зуурч, эн күүнә нүдн хара орулв. 15Паршмуд тер күүнәс: – Нүднә харан чамд яһҗ орсмб? – гиҗ сурцхав. – Исус мини нүдм бальчг түркв, би нүүрән уһаһад юм үздг болв, – гиҗ эдгсн күн келв. 16Зәрм паршмуд: – Чамаг эдгәсн күн Бурхнас ирсн күн биш, юңгад гихлә, энтн бемб ѳдриг бемб ѳдр гиҗ тоолхш, – гицхәв. Зәрмнь болхла: – Килнцтә күн тиим ѳвәрц юмиг яһҗ чадхмб? – гиҗ келцхәв. Теднә хәләц-тоолврнь онц йилһгдв. 17– Нүднчн Тер сексн учрас чи эврән Терүнә тускар ю келҗ чадхмч? – гиҗ паршмуд эдгсн күүг мѳшкв. Эдгсн күн: – Тер әәлдәч, – гив. 18Евреймүдин толһачнр терүг сохр бәәсинь, дәкәд нүднә харан орсинь итксн уга бәәҗ. Тедн тер күүнә эк-эцкинь дуудхар шиидв. 19– Эн тана кѳвүнтн биший? Энүнә тускар тадн сохр билә гисн бишийт? Ода яһҗ энтн юм үздг болсмб? – гиҗ тедн сурцхав. 20– Эн мана кѳвүн гиҗ бидн таньҗанавидн, энүг һарснас авн сохр бәәсинь меднәвидн. 21Зуг яһҗ эн юм үздг болсинь, кен нүдинь эдгәсинь бидн медхшвидн. Энүг бийәснь суртн. Мана кѳвүн нас күрсн күн, хәрүһинь таднд ѳгч чадх, – гиҗ эк-эцкнь келцхәв. 22Эк-эцкнь евреймүдин толһачнрас әәһәд тиигҗ келцхәв. Юңгад гихлә, Исусиг Бурхна илгәсн Аврач гиҗ тоолснь хурлас кѳѳгдх гисн шиидвр евреймүдин толһачнр батлсмн. 23Тегәд чигн эк-эцкнь: – Энтн наста күн, бийәснь суртн, – гицхәв. 24Паршмуд эдгсн күүг хойрдад дуудв. – Бурхна чирәд үн кел! – гиҗ тедн келцхәв, – Чамаг эдгәсн күүг килнцтәһинь бидн меднәвидн. 25– Терүг килнцтә эс килнцтәһинь би медхшв. Урднь сохр бәәһәд, дәкәд харата болсан сәәнәр меднәв! – гиҗ эдгсн күн келв. 26– Тер чамд ю кесмб? Чини нүдичн яһҗ эдгсмб? – гиҗ паршмуд мѳшкв. 27– Би таднд келҗ ѳгләв, тадн соңссн угат. Намаг дәкн-дәкнәс соңсх дурн таднд яһад күрәд бәәнә? Тадн Терүнә сурһульчнр болхар бас седҗәхмбт? – гиҗ тер хәрү ѳгв. 28Тиигхлә тедн эдгсн күүг шоодад, му келәд: – Чи эврән Терүнә сурһульч! Бидн Мошен сурһульчнрвидн! 29Бурхн Мошелә күүндсинь бидн меднәвидн. Эн күүнә тускар болхла бидн юм медхшвидн. Эн күн альдас ирсинь медхшвидн, – гиҗ тедн келцхәв. 30– Я-а! Акад юмб? Терүг альдас ирсинь чигн медхшийт? Тертн болхла мини нүдм секв. 31Бурхн килнцтә әмтиг соңсхш гисинь бидн меднәвидн. Бийинь күндлдг Терүнә дурар бәәдг әмтиг Бурхн соңсдгинь бидн меднәвидн. 32Орчлң үүдснәс авн ода күртл кен чигн һарснас авн сохр күүнд хара орулдгинь соңсгдад уга. 33Кемр Эн Күн Бурхна Күн биш болсн болхла, Тер иим юм үзүлҗ чадшго билә, – гиҗ эдгсн күн хәрүднь келв. 34– Чи килнцтә тѳрләч. Маднд уха заах зѳв чамд уга, – гиҗ хәрүднь келәд, тедн эдгсн күүг хурлд ирдгинь уурулв. 35Исус эдгсн күүг паршмуд тиигсинь соңсад, терүг олҗ авад сурв: – Чи Күмни Кѳвүнд иткҗәнч? 36– Тертн кемб, Ах Нойн минь? – гиҗ тер сурв, – Келтн нанд, би Терүнд иткнәв. 37– Чи ода Терүг үзҗәнәч, Тер чамта күүндҗәнә, – гиҗ Исус келв. 38Тиигхлә күн: – Деед Эзн, би иткҗәнәв, – гиһәд Исуст сѳгдҗ мѳргв. 39Исус келв: – Сохр әмтнд хара орулҗ, харата әмтиг сохрулхар Би эн орчлңд ирв. 40Ѳѳрнь бәәсн паршмуд: – Бидн бас сохр болҗахмб? – гиһәд сурцхав. 41Исус: – Кемр тадн сохр бәәсн болхла, тадн эврәннь килнцдән буру уга болх биләт. Зуг тадн үзҗәнәвидн гисн тѳләдән, тадн деерән буру толһатат.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\