ЙУДА 1

1Би, Йуда, Исус Христосин зарц, Яковин дү, Бурхн Эцкәр дуудгдсн, хәәрлгдсн, Исус Христосар хадһлгддг таднд бичҗәнәв. 2Бурхн ѳршәлһән, амулң җирһлән болн хәәрлтән таднд элвгәр ѳгтхә! 3Күндтә үүрмүд мини! Маднд ѳггдсн аврлһна тускар би таднд бичхәр икәр седвәртә биләв. Зуг ода Бурхна улст оньдиндән даалһгдсн итклиг харстн гиҗ таднд урмд ѳгх кергтәһинь тоолад бичҗәнәв. 4Яһад гихлә, Бурхиг соңсдго зәрм улс тадн заагт медмҗән угаһар орсн бәәнә. Эдн аля, бузр йовдлан кехд бийдән зѳв ѳгхәр Мана Бурхна хәәрлтин туск номиг хаҗилһнә. Эн улс мана ор һанцхн Нойн болн Деед Эзн Исус Христост иткдго улс. Эдн цааҗла харһх гиҗ Бурхна Бичгт эднә тускар кезәнәс авн бичәтә бәәнә. 5Деед Эзн Египетәс Эврәннь келн-улсан һарһҗ аврла. Зуг эс иткдг улсиг хѳѳннь уга кеҗ. Тадн энүнә тускар цуһар меддг болвчн тодлтха гиҗ келҗәнәв. 6Бурхна ѳгсн сән чинриг юмнд тооллго, бәәсн орман үлдәсн Бурхна элчнрин тускар бас тодлтн. Бурхн эдниг мѳңк цевәр күлҗ алдр ѳдр күртл таг харңһуд бәрҗәнә. Тер ѳдрт тедн цааҗлгдх. 7Содом, Гомора болн ѳѳрк балһсдын залус эн элчнрлә әдл аля йовдл кеһәд, нег-негнләһән унтсн учрас мѳңк һалар цааҗлгдсмн. Энүг бас тодлтн. Эн әмтнд сагллһна үлгүр болҗана. 8Тедү мет эн улс онц зүүд зүүдләд, цогцан бузрдаһад, Бурхна йосиг һолад, Бурхна элчнриг му келнә. 9Бурхна ах элч Михаил бийнь чигн эрлгтә марһлдад, Мошен цогцин тускар зүткҗәсн цагт терүг му келх, гемшәх зѳв бийдән ѳгсн уга. Тер: – Деед Эзн Бийнь чамаг хѳртхә! – гиҗ келсн билә. 10Эн улс эврән чигн эс меддго юмиг му келҗәнә. Эдн ухан уга малмуд кевтәһәр тѳрхәрә медсн йовдл һарһна. Эн йовдлмудар бийән үрәнә. 11Эдн басл зовлңган эдлх. Яһад гихлә, эдн Кәнлә әдл бәәнә. Икәр байжхар седәд, Баламла әдл хаҗһр йовдл кеһәд, Корла әдл буцад үкцхәх. 12Тиим улс тана хургт хот эдлсн цагт ичр угаһар икәр хот идәд, хар толвс мет тадниг бузрдана. Эдн эврәннь арһан хәәнә. Эн улс салькнд кѳѳгдсн хур асхдго үүлн мет. Эдн намрт темс ѳгдго модд мет. Эн модд уңгарнь суһлад таслгдсн учрас кевтән хагсҗ од. 13Далан дольган кѳѳсрсн мет эдн олна нүднд ичр уга йовдл һарһҗана. Эдн хаҗисн одд мет. Бурхн эднд таг харңһуд бәәдг мѳңк орм белд. 14Аадмин зурһадгч үйд бәәсн Ханок эднә тускар иигҗ әәлдҗ: – Хәләтн! Бурхна миңһн, миңһн элчнртә Деед Эзн йовҗ йовна. 15Учрнь эн: Орчлңгин әмтнә зарһинь кех, Бурхиг соңсдго улсиг хар йовдл кеснәс кѳлтә, Терүнә ѳмнәс хорта үг келснәс кѳлтә Тер цааҗлх. 16Эн улс Бурхна ѳмнәс үг келәд оньдин хүвдән ѳѳлнә. Бийдән олз авхар талдан улст зуһудна, дәкәд болхла кѳѳрнә. Эврәннь хар сансн санаһан оньдин күцәнә. 17Зуг тадн, хәәртә үүрмүд мини! Деед Эзн Исус Христосин апостолмудын урдын келсиг бичә марттн. 18Тедн иигҗ келсн бәәнә: Сүл цагт эврәннь хар сансн санаһан күцәдг, таднар наад бәрдг улс һарч ирх. 19Эн улс иткдг улсиг баг-багар салһх. Эдн тѳрхәрә бәәсн му седвәртән авлгдад, Бурхна Сәкүсн угаһар бәәнә. 20Болв тадн, хәәртә үүрмүд мини! Хамгин әрүн итклән олзлад, нег-негән сурһтн. Әрүн Сәкүснә күчәр зальвртн. 21Бурхн таднд хәәртә болдгиг улм гүүнәр медҗ йовтн. Мана Деед Эзн Исус Христос эврәннь хәәрлтәр таднд мѳңк җирһл ѳгхиг күләтн. 22Итклдән маһдлдг улсла ѳршәңгү бәәтн. 23Зәрмнь һалас һарһҗ авртн. Зәрмстнь цаһан санаһан күргтн, зуг бийән саглтн. Эднә килнцтә седвәрмүдәр бузрдсн хувцнднь дурго болтн. 24Ор һанцхн Бурхн Мана Аврач килнцәс әрвлҗ, Эврәннь туурмҗин ѳмн тадниг буру уга бәәдлтә байр ѳгч зогсах арһта. Исус Христосар дамҗад, әмтн Бурхиг магтад күндлтхә! Эклцәс авн ѳдгә цагт болн мѳңкиндән Бурхн хамгин күчтә болн йоста болдгиг әмтн медтхә! Тиигтхә!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\