ЛУКА 1

1Күндтә Тѳпил! Мадн дунд учрсн йовдлмудын тускар кесг улс келврмүд бичҗ тогтав. 2Эн йовдлмудыг эклцәс авн үзсн улс болн Сән Зәңг тархачнр маднд келҗ ѳгцхәв. 3Иим учрар би бас цугинь эклцәснь авн нәрнәр шинҗләд, дигләтә келвр Таднд бичҗ ѳгхәр шиидв. 4Урднь дассн юмн үнн болдгиг лавтаһар батлҗ медхит гиҗ би Таднд бичҗәнәв. 5Херод хан Йудья нутгт залдг цагла Абья гелңгин селгәнә багас Зехарья гидг гелң бәәсмн. Терүнә авальнь Ахарона тохмин Елизавета гидг нертә күүкд күн бәәсмн. 6Тедн хоюрн Деед Эзнә чирәд чик седклтә улс болад, Бурхна зааврмуд болн герәсд алдлго күцәдг бәәсмн. 7Зуг Елизавета күср бәәсн учрас тедн үрн уга бәәҗ. Хоюрн зѳвәр наста улс бәәҗ. 8Нег дәкҗ Зехарья һол сүмд гелң болҗ церглҗәҗ. Терүнә гелңгүдин багин дарани кѳдлҗәх цаг бәәсмн. 9Күҗ уңһтхахин тѳлә җирв хайдг бәәҗ, тегәд җирвәр Зехарья сүмд күҗ уңһтхах зѳвтә бәәсмн. 10Күҗ уңһтхасн цагт сүмин һаза кесг әмтн зальврад зогсцхав. 11Генткн Зехарьян ѳмн Деед Эзнә элч зогсснь үзгдв. Тер күҗ уңһтхадг ширән барун бийд зогсҗасн бәәҗ. 12Терүг үзәд, Зехарья чочад үүмәд одв. 13Болв Бурхна элч: – Зехарья, бичә ә! Бурхн чини зальврсиг соңсв. Елизавета гидг авальчнь чамд кѳвү һарһх. Чи терүг Йохан гиҗ нерәдхич. 14Тер чамд ик байр ѳгх. Кесг улс терүг тѳрхлә, байрлх. 15Деед Эзнә чирәд алдр күн болҗ, әрк-чаһр амсдго, тѳрснәс авн Әрүн Сәкүстә күн болх. 16Израиль улсин ик зууһинь теднә Деед Эзн Бурхн тал тер хәрү йовулҗ, 17Терүнә ѳмн йовҗ, Эльян әәлдәчин Сәкүстә болн күчтә болх. Эцкнрин седклинь үрдүдтнь ѳѳрдүлҗ, соңхсвр уга әмтиг чик хаалһд хәрү орулҗ, Деед Эзиг ирхин ѳмн келн-әмтиг белдх, – гиҗ Зехарьяд келв. 18– Яһҗ би Тана келсиг иткхмб? Би ода дегд кѳгшнлм, авальм бас зѳвәр наста, – гиҗ Зехарья Бурхна элчәс сурв. 19Бурхна элч хәрүднь: – Би Бурхна ѳмн зогсҗасн Габрильв. Чамла күүндхин тѳлә, эн байрта зәңг авч ирхин тѳлә, намаг илгәсмн. 20Болв цагтан күцх мини үгд чи итксн угач. Цуг эн учртл чи үг келҗ чадшгоч, – гиҗ келв. 21Тер цагт әмтн Зехарьяг һаза күләҗәцхәлә, терүг сүмәс һарлго, удан бәәсн учрас тедн алң болцхав. 22Зехарья сүмәс һарад, әмтнд үг келҗ чадсн уга. Терүг үзгдл үзсинь цуһар медв. Келн уга болад, Зехарья әмтнлә докъяһар күүндв. 23Зехарьян цергллһнә цаг тѳгсхлә, тер герүрн хәрәд йовв. 24Удл уга терүнә авальнь Елизавета үр тееһәд, түрүңк тавн сард һаза һарлго гертән суув. 25– Эн Деед Эзнәс! Тиим насндм Деед Эзн намаг хәәрләд, әмтнә чирәд нерм цеврдүлв, – гиҗ Елизавета келв. 26Елизавета үрән гесндән тееһәд, зурһан сар давсна хѳѳн Габриль гидг элчиг Бурхн Һалильян Назарет хотнур нег окн күүкнүр йовулв. 27Тер күүкн Давид уңг-тохмин үй Йосип гидг күүнә келсн күүкн бәәҗ. Мирьям гидг нертә бәәҗ. 28Бурхна элч терүнүр ирәд: – Әдстә күүкн, менд! Деед Эзн чамта хамдан! – гиҗ келв. 29Эн үгмүдиг соңсад, Мирьям үүмәд одв. Тер келсн үгинь медҗ чадлго ухалад бәәв. 30Бурхна элч цааранднь келв: – Бичә ә, Мирьям! Бурхн чамаг хәәрлҗәнә! 31Чи гесндән үр тееһәд кѳвү һарһхич! Исус гидг нер ѳгхич. 32Терчн Алдр күн болад, Деед Бурхна Кѳвүн гидг нер зүүх. Терүнә ѳвк Давидин ширәг Деед Эзн Бурхн Терүнд ѳгх. 33Яковин үлдл тохм Тер мѳңкиндән залх. Терүнә йосн тѳрүц чилшго. 34– Ода тана келсн яһҗ учрхмб? Би хәрд һарад уга күүкнлм? – гиҗ Мирьям сурв. 35Бурхна элч иим хәрү ѳгв: – Әрүн Сәкүсн чини деер бууһад, Деед Бурхна күчәр чи дүүрхич. Эн учрар чамас һарсн үрн әрүн болх. Тер Бурхна Кѳвүн гиҗ нерәдгдх. 36Чини садн Елизавета гидг күүкд күн наста болвчн бас кѳвү һарһх. Терүг цуһар үр-сад һарһдго күүкд күн гиҗ келдг билә, зуг терчн үр тееһәд, зурһан сар болчкв. 37Бурхн цугинь кеҗ чадна. 38– Би Деед Эзнә заасинь күцәх зарцв. Тана келсәр болтха! – гиҗ Мирьям хәрү ѳгв. Бурхна элч цааран йовв. 39Мирьям удл уга бийән белдәд, Йудья гидг уулта һазрт бәәсн балһснур адһҗ йовв. 40Тиигәрән ирәд, Мирьям Зехарьян герт орад Елизаветла мендлв. 41Елизавета Мирьямиг мендлҗәхинь соңсхлань, дотрнь бәәсн үрнь кѳндрв. Елизавета Әрүн Сәкүсәр дүүрв. 42Елизавета: – Күүкд улсин дундас чи онц әдстә күнч, чини дотр бәәсн үрн әдстә! 43Деед Эзнә эк нан тал ирдгт би юн ачта күн болҗахмб? 44Чини ду соңсхлам, дотрм бәәсн үрм байрлад кѳндрв. 45Деед Эзнә келсн үгмүд бүтх гиҗ итксн күүкд күн буйн кишгтә! – гиҗ чаңһар келв. 46Мирьям иигҗ келв: – Мини седклм Деед Эзнд магтал ѳргҗәнә! 47Сүмсм мини Аврач Бурхнд байрлна! 48Яһад гихлә, Тер Эврәннь зарцин номһн бәәдлиг үзв! Эн цагас авн орчлңгин тохм болһн намаг кишгтә гих! 49Учрнь: Күчтә Бурхн мини тѳлә алдр үүл күцәв. Терүнә нерн әрүн болтха! 50Терүг күндлдг күүг үйәс үйд хәәрлнә! 51Бурхн Эврәннь һарарн күчтә үүлмүдиг үзүлв! Омгта улсиг Тер ухалсн зуратаһинь тарав! 52Деер суусн ахлачнриг ширәһәснь кѳѳҗ хольврулв! Дорацулгдсн улсиг деегшлүлв! 53Ѳлссн, харһнсн улст сә кеҗ ѳгв. Байн әмтиг юмн угаһар йовулв! 54Хәәрлтин тускар тодлад, зарцдан эс гиҗ Израиль әмтндән тус күргхәр ирв. 55Эн хәәрлт мана ѳвкнрт: Абрахамд болн терүнә үрдүдт оньдиндан күргнәв гиҗ үгән ѳгв. 56Мирьям Елизаветин герт һурвн сар шаху гиичләд, герүрн хәрҗ одв. 57Елизаветин гиигрх цагнь ирәд, тер кѳвү һарһв. 58Хам-хоша бәәсн әмтн, элгн-саднь терүг Бурхн тиим кевәр хәәрлсинь соңсад, цуһар байрлцхав. 59Нәәмдгч ѳдртнь тедн нилх кѳвүһән керчүлхәр ирв. Эцкиннь нерәр Зехарья гиҗ тедн кѳвүг нерәдхәр седв. 60Зуг экнь зѳвшәрл уга иигҗ келв: – Уга. Энүнә нерн Йохан болг. 61Тиигхләнь цуһар: – Танахна тохмд тиим нертә күн угалм! – гиҗ келцхәв. 62Тегәд тедн эцкнь кѳвүндән ямаран нер ѳгхәр бәәхинь медхәр, Зехарьяс докъяһар сурцхав. 63Зехарья харһа сурҗ авад, «Энүнә нернь Йохан» гиҗ бичв. Цуһар икәр ѳврцхәв. 64Тер кемлә Зехарьят келн орв. Тегәд Бурхиг магтад тер үг келв. 65Ѳѳрнь бәәсн әмтн энүг үзәд, дегд икәр сүрдцхәв. Эн зәңг ѳѳдм һазрта Йудья нутгар тархагдв. 66Энүг соңссн цуг улс эн зәңгиг зүркндән тодлҗ: – Эн үрн кен болхмб? – гиҗ сурцхав. Бурхна күчн терүнд бәәсмн. 67Нилхин эцкнь Зехарья Әрүн Сәкүсәр дүүрч: 68– Израилин Деед Эзн Бурхн тууртха! Тер маднд дѳң болад, сулдхвр ѳгв. 69Зарц Давидин бүләс алдр Аврачиг маднд илгәв. 70Бурхн Эврәннь әрүн әәлдәчнрин дууһар Терүнә тускар зәңглҗ келв. 71Тер мадниг ѳшәтнрәс аврҗ, маднд дурго улсас харсҗ авх. 72Бурхн мана ѳвк экцнриг хәәрлхв гиҗ үгән ѳгәд, 73ѳшәтнрин һарас тадниг харсҗ авхв гиҗ Абрахамд андһарлҗ келв. 75Әрүн болн чик седкләрн Терүнә ѳмн йовҗ, бидн Терүнә чирәд наснаннь туршартан юмнас әәлго церглхвидн. 76Чи, кѳвүн минь! Деед Бурхна әәлдәч болҗ йовхич. Деед Эзнә хаалһинь белдхәр ѳмннь йовхич. 77Килнцтн тәвгдхлә, әмән аврҗ чадхит гисн медрл Бурхна улст ѳгхич. 78Мана Бурхн дурарнь хәәрлтәрн герлтҗ, теңгрәс ѳрүни гегә илгәх, 79үклин үлмәд бәәдг харңһуд суусн улст герл ѳгәд, эвин хаалһ зааҗ үзүлх, – әәлдҗ келв. 80Нилх кѳвүн Сәкүсндән батрад ѳсв. Израилин әмтнд үзүлгдхин цаг иртл, тер эҗго кѳдәд бәәв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\