ЛУКА 10

1Энүнә хѳѳн Исус дәкәд далн хойр сурһульчнриг шүүҗ авад, хошадар Бийәсн ѳмн илгәв. Тедн хотн болһнд орад, Исус йовх һазрар йовх зѳвтә бәәҗ. 2Тер сурһульчнртан: – Хурах урһц дала, кѳдлмшчнр баһ. Урһсн урһц хурах кѳдлмшчнриг илгәтхә гиҗ хадлһна Эзнд зальвртн! – гиҗ келв. 3– Йовтн! Хәләтн, Би тадниг олн чонмудын дунд бәәх хурһдыг илгәҗәсн мет илгәҗәнәв. 4Кетчән, түңгрцгән, селх буршмган бичә автн. Зууран харһсн әмтнлә бичә мендлтн. 5Күүнә герт орн түрүләд: «Тана гер бүлтн амулң менд бәәтхә», – гиҗ келтн. 6Кемр тер герт эвтә күн бәәхлә, эв терүнд ѳггдх, кемр эв уга болхла, «амулң менд бәәтн» гиснтн таднур хәрү ирх. 7Тер герт гиичлтн. Ѳгсн хотынь идтн, уутн, юңгад гихлә, кѳдлмшч эврәннь кѳдлмшин ашинь эдлх зѳвтә. Гер болһниг соляд бичә йовтн. 8Тана ирсн ямаран чигн хотнд тадниг герүрн күн орулхла, ѳгсн хотынь уутн. 9Тенд гемтә әмтиг эдгәтн. Бурхна йосн таднур ѳѳрдв гиҗ келтн. 10Кемр ямаран чигн хотнд тадниг герүрн күн эс орулхла, тер хотна уульнцсар йовҗ йовад: 11«Мана тавгт наалдсн тана хотна шораһитн бидн саҗад, таднд хәрү ѳгчәнәвидн. Тер бийнь медтн, Бурхна йосн ѳѳрдв!» гиҗ келтн. 12Би таднд келҗәнәв, тер ѳдр Содом балһснас дор тер хотнд болх. 13Хоразина әмтн, зовлңган эдлхит! Бетсәдин әмтн, басл зовлңган эдлхит! Танад учрсн Бурхна ѳвәрцс Тирин әмтн болн Сидона әмтн үзсн болхла, тедн кезәнәһә хар хувц ѳмсәд, толһадан үмс цацад, килнцтә җирһлән үлдәх билә. 14Тер учрар Зарһин ѳдрт Тирәс болн Сидонас дор таднд му болх. 15Чи, Капернам, чамаг теңгрт ѳргх гиҗ санҗанчи? Уга, чи үклин һазрт тусхич! 16Тадниг соңссн күн Намаг чигн соңсна, болв тадниг һолснь Намаг һолна. Намаг һолсн күн Намаг илгәсн Бурхиг һолна, – гиҗ Исус келв. 17Далн хойр сурһульчнр байрлад, Исус тал ирцхәв. – Деед Эзн! – гиҗ тедн келв, – мадниг Тана нерн деерәс зәрлг болхла, хар сәкүсд чигн мана үгд орна. 18Исус иим хәрү ѳгв: – Би эрлгиг үзләв. Тер цәкллһн мет теңгрәс унла. 19Бийдән хорлтан угаһар хорта моһа болн чим хорха ишкх, ѳшәтнә чидлиг дааҗ диилх йос Би таднд ѳгв. 20Зуг хар сәкүсд тадна медәнд орҗана гиҗ байрлхин ормд тадна нерд теңгрт бичәтә гиҗ байрлтн. 21Исус Әрүн Сәкүснә байрар дүүрәд келв: – Теңгрин болн һазрин Эзн, Аав Минь! Би Танд магтал ѳргҗәнәв! Та энүг цецн ухата, сурһульта әмтнәс нууһад, эгл бичкдүдт секҗ цәәлһүт! Аав минь, цуг энүнд Тана цаһан саната дурна нилч үзгдҗәнә. 22Теңгрин Эцкм цугинь Нанд даалһв. Эцкәс даву Кѳвүг кен болдгиг кен чигн күн медхш. Кѳвүнәс даву Эцк кен болдгиг кен чигн күн медхш. Болв Кѳвүн Эцкин тускар күүнд медүлхәр седхлә, тернь Эцкиг меднә. 23Цааранднь Тер эврәннь сурһульчнр тал хәләһәд, шишлң теднд иигҗ келв: – Тана үзсн юмиг үзсн нүдн буйн-кишгтә! 24Би таднд келҗәнәв, кесг әәлдәчнр, кесг хаадуд тана үзсн цуг юмиг үзхәр седлә, зуг үзсн уга, тана соңсҗах юмиг соңсхар седлә, зуг соңсҗ чадсн уга. 25Нег закана багш ѳмәрән һарад, Исусиг сѳрхин тѳлә иим сурвр ѳгв: – Багш, мѳңк җирһл авхин тѳлә би ю кех зѳвтәв? 26– Заканд юн бичәтә? Чи тенд ю умшвч? – гиҗ Исус хәрүднь сурв. 27Тер иим хәрү ѳгв: – Эврәннь Бурхндан әрүн седкләрн, үнн зүркәрн, бәәсн күчәрн болн бәәсн уха-санаһарн дурта бол, ѳѳрк күүндән бийдән дурта кевәр дурл, – гиҗ бичәтә. 28– Чи чикәр хәрү ѳгвч. Тиигәд ке, тиигхлә чи әмд бәәхич, – гиҗ Исус келв. 29Зуг закана багш бийән цеврлхәр седәд: – Мини хаҗудк күн гисн кемб? – гиҗ сурв. 30Исус хәрүднь иигҗ келв: – Нег күн Ерусалимас Ерихо хотнур йовҗ. Зуурнь терүнд деермчнр харһв. Тедн тер күүнә хувц-хунринь булаҗ авад, бийинь үкн гитлнь цокҗ-цокҗ хаяд йовҗ одцхав. 31Энүнә дару тер хаалһар нег гелң йовҗ, тер күүг үзәд, хаҗудк хаалһар һарад йовҗ одна. 32Тиим кевәр чигн Левихнә күн кев. Тер бас тер ормд күрәд, шавта күүг үзәд, хаҗудк хаалһар һарад йовҗ одҗ. 33Тер хаалһар йовсн Шамарьян һазра күн болхла тер күүнлә харһлдн үзәд санань зовв. 34Зовҗах күүнд ѳѳрдәд, шавинь тосар болн чаһрар уһаҗ, цевр кенчрәр боов. Цааранднь шавтсн күүг элҗгн деерән суулһад, гиичлүрүр авч ирәд, тендән килмҗән күргв. 35Маңһдуртнь Шамарьян күн һарч йовад, гиичлүрин эзнд хойр ѳдрин җалвинь ѳгәд: «Энүнд килмҗән ѳгтн, кемр эн мѳңгн эс күрхлә, би хәрү ирхләрн дәкәд мѳңг ѳгнәв», – гив. 36Эн һурвн әмтнәс, тана санаһар, зовҗах күүнд кень хамгин ѳѳрхн болв? – гиҗ сурв. 37Закана багш: – Терүг хәәрлсн күн ѳѳрхн болх, – гив. Тиигхлә Исус терүнд: – Чи йовад бас тиигҗ ке, – гив. 38Зууран Исус сурһульчнртаһан нег хотнд одв. Тенд Марта гидг нертә күүкд күн ирҗ тедниг гертән орулв. 39Тер Мирьям гидг дү күүктә бәәсмн. Мирьям Исусин кѳлднь сууһад, цуг келсн үгмүдинь соңссн бәәҗ. 40Марта болхла ик дала хот кехәр сахняд үүмҗәҗ. Тер Исус тал ѳѳрдәд: – Тана зергәс! Мини дү күүкм цуг кѳдлмшиг нанд даалһсинь Та гемшәҗәхшвт? Нан тал ирәд, нѳкд болтха гиһәд терүнд келхнтн, – гиҗ сурв. 41– Марта, Марта, чи дала юмн бәәтхә гиҗ сахняд үүмәд бәәнәч, зуг чамд негхн юмн кергтә. Мирьям болхла бийдән хамгин сәәнинь йилһҗ авв. Энүгинь күн булаҗ авч чадшго, – гиҗ Исус хәрү ѳгв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\