ЛУКА 11

1Нег дәкҗ Исус нег һазрт зальврсн бәәҗ. Терүг зальврсна хѳѳн сурһульчнрин негнь Исусас: – Деед Эзн! Йохан эврәннь сурһульчнран яһҗ зальврҗ дасхла, тиим кевәр Та мадниг дасххнтн! – гиҗ сурв. 2Исус теднд: – Иигҗ зальвртн: Мана Аав! Нернтн әрүн болтха! Тана йосн иртхә! Эркн кергтә ѳдмгиг Ѳдр болһн илгәһит! Яһҗ бидн күүнә килнц тәвнәвидн, Тиигҗ мана килнц тәвит! Сѳрдг юмнла бичә харһулыт! – гив. 5Цааранднь Исус теднд: – Үлгүрләд келхлә, таднас негнь эврәннь үр талан сѳѳни ѳрәллә ирәд келҗәнә: «Үр минь, һурвн ѳдмг нанд ѳгйәһәр ѳгич. 6Үүрм йовҗ йовад, зууран орҗ ирв, болв терүг тоох хот нанд уга». 7Тиигхлә тана үүртн: «Бичә намаг кѳндә. Үүдм хаалһата, би күүкдән унтулчклав. Босҗ чамд ѳдмг ѳгч чадшгов», – гиҗ хәрү ѳгнә. 8Үүртн танла үүрлҗәсндән тана сурсиг босад эс ѳгв чигн, зуг тана давтад сурсн зүткмҗд тер босад сурсн юмитн ѳгх. 9Тегәд чигн Би таднд келҗәнәв: Сурад бәәтн – сурситн ѳгх, хәәһәд бәәтн – хәәсән олҗ авхит. Үүдинь цокҗатн – таднд тәәлҗ секх. 10Сурад бәәсн күн – сурсан авчана. Хәәһәд бәәснь – хәәсән олҗана. Үүд цокҗаснд – тәәлҗ секҗәнә. 11Кѳвүнтн заһс сурхла, үрндән заһсна ормд хорта моһа ѳгх эцк тана дунд олдхий? 12Кѳвүнтн ѳндг сурхла, ямаран эцк терүнд чим хорха ѳгх? 13Кемр тадн килнцтә бәәввчн, эврәннь үрндән сән белг яһҗ ѳгхинь меднәт, тиигәд чигн тана Теңгрин Эцк Әрүн Сәкүсиг сурсн әмтнд ѳгх, – гив. 14Нег дәкҗ Исус күүг келн уга кедг хар сәкүсиг нег күүнәс һарһҗ кѳѳв. Хар сәкүсн һархла, тер күн үг келдг болв. Цуглрсн әмтн алң болцхав. 15Зәрмснь: «Эн хар сәкүснә нойна Баал-Зебүлин күчәр хар сәкүсдиг кѳѳнә» гиҗ келв. 16Зәрмснь Исусиг сѳрхин тѳлә теңгрин онц ѳвәрц темдгүд үзүл гиҗ сурцхав. 17Исус теднә уха-санаһинь медәд: – Дотран дәәлддг алвт болһн хоосрад ирх. Дотран таардго гер бүл болһн әңгрәд буурад одх. 18Кемр эрлг бийләһән дәәллдхлә, терүнә йосн нутг яһҗ торч бәәхмб? Тадн Намаг Баал-Зебүлин күчәр хар сәкүсдиг кѳѳҗәнә гиҗ келҗәнәт. 19Кемр Би Баал-Зебүлин күчәр хар сәкүсдиг кѳѳхлә, тана сурһульчнр ямаран күчәр тедниг һарһҗ кѳѳҗәхмб? Тер учрар тана сурһульчнр тана зарһчнр болтха! 20Кемр Би хар сәкүсдиг Бурхна һарар кѳѳҗәхлә, Бурхна йосн тадн тал ирснь лавта мѳн. 21Кемр ик чидлтә болн зер-зевтә күн эврәннь герән харҗ хәләхлә, терүнә ѳлг-эднь әәмшг уга һазрт бәәнә. 22Зуг кемр терүнәс ик чидлтә күн дәврәд, эзинь дәәләд, эзнә нәәлсн зер-зевинь булаһад диилхлә, геринь тонад, ѳлг-эдинь хулхалҗ авх. 23Нанта эс бәәсн күн Нанта сѳрүд бәәнә, Нанта хурадго күн тарана. 24– Хар сәкүсн күүнә дотрас һарн хагсҗ одсн кѳдә эргәд, амрх орм хәәнә, зуг олхш. Тиигхлә тер: «Урдк бәәсн герүр би хәрү йовнав», – гинә. 25Терүг хәрү ирхләнь, гернь сәвүрдсн, цевр болна. 26Тегәд хар сәкүсн һарч йовад, бийәсн ик догшн долан хар сәкүсдиг дахулҗ авч ирнә. Тедн ирәд күүнә дотр бүүрлнә. Аштнь күн урдкасн үлү му бәәнә, – гив. 27Исусиг тиигҗ келҗәсн цагла нег күүкд күн олна заагас: – Таниг һарһад ѳсксн эктн буйн-кишгтә! – гиҗ хәәкрв. 28– Бурхна үг соңсад күцәдг әмтн буйн-кишгтә! – гиҗ Исус хәрүднь келв. 29Әмтн улм икәр хурцхав. Исус экләд келв: – Эн үйин әмтн хар саната. Эдн Бурхна онц темдг сурна, зуг әәлдәч Йонан темдгәс үлү талдан темдгүд теднд Бурхн ѳгшго. 30Тер юңгад гихлә, ямаран кевәр Йона Ниневин әмтнд онц темдг болв, тиим кевәр Күмни Кѳвүн эн әмтнд онц темдг болх. 31Зарһин ѳдр ѳмн үзгин һазрин хатн эн цагин үйнртә босад, эдниг гемшәх. Юңгад гихлә, тер ик холас Соломон хаана цецн уха авхар ирлә. Энд болхла Соломонас ик алдр күн бәәнә. 32Зарһин ѳдр Ниневин әмтн эн цагин үйнртә босад, эдниг гемшәх. Тедн Йона келсн үгинь соңсад, килнцтә җирһлән үлдәцхәв. Энд болхла Йонас ик алдр күн бәәнә. 33– Кен чигн күн шам шатачкад әмтнд үзгдгго һазрт тәвхш, савар терүг бүркхш. Цуһар герл үзтхә гиһәд, шаман тәвц деер тәвнә. 34Нүдн – күүнә шам мѳн, кемр нүднчн цевр болхла, чи герләр дүүрхич. Кемр чини нүдн бузр болхла, чи таг харңһуһар бүркәтәч! 35Болһатн! Тана дотрк герл харңһу болвза? 36Тер тѳләд кемр чи герләр дүүрхлә, болв чини нег чигн мѳч харңһуд эс бәәхлә, шам чамаг герлтулдг метәр чи герл ѳгхич, – гив. 37Исус әмтиг сурһсн хѳѳн нег парш Терүг гер талан хот уулһхар дуудв. Исус герт ирәд, ширән ѳѳр орм эзләд суув. 38Терүг хотын ѳмн һаран эс уһасинь үзәд парш алң болв. 39Зуг Исус терүнд: – Тадн паршмуд ааһ-савиг һазаһаснь арчнат, тадна дотрк болхла ховдг бәәдләр болн хар санаһар дүүрң! 40Ухан уга әмтн! Һазакинь үүдәсн Үүдәч дотркинь чигн үүдәсн биший? 41Угатя-яду әмтнд бәәснәсн һуульһ ѳгтн, тиигхлә цуг юмнтн цевр болх. 42Паршмуд, тадн зовлңган эдлхит! Тер юңгад гихлә, тадн тәрсн мятас, рутас болн нань чигн ноһанас арвдгч хүвинь Бурхнд цуглулҗ ѳгнәт. Зуг Бурхна зарһиг болн дуриг кергтән авхшит. Талдан кергиг мартлго эн кергән күцәх зѳвтәт. 43Тадн зовлңган эдлхит, паршмуд! Юңгад гихлә, тадн хургин герт хамгин сән орм эзлнәт, талвңд әмтн таднла мендлхлә, тадн дурта болнат. 44Тадн зовлңган эдлхит, юңгад гихлә, тадн эс темдглсн үкәрлә әдл. Терүг әмтн деерәснь ишкв чигн ю ишкҗәхән медхш, – гиҗ келв. 45Закана багшнрин негнь: – Багш! Та иигҗ келәд мана тускар бас му келҗәнәт! – гив. 46Исус хәрүднь: – Тадн закана багшнр бас зовлңган эдлхит! Юңгад гихлә, тадн әмтнә нурһнд дааҗ болшго аца тәвнәт, зуг бийстн теднд хурһан чигн кѳндәҗ нѳкд болхар тѳрүц седхшит. 47Тадн зовлңган эдлхит, юңгад гихлә, тадн әәлдәчнрт бумб тәвнәт, зуг тана ѳвк эцктн тедниг алдг билә. 48Тадн эврәннь ѳвк эцкнриннь кесн үүллә зѳвшәрҗәхән герчлҗәнәт: тедн әәлдәчнриг алдг бәәсмн, тадн болхла әәлдәчнрт бумб тәвнәт. 49Бурхн цецн-ухаһарн иигҗ келсмн: «Би әмтнүр әәлдәчнриг болн апостолмудыг илгәнәв, зуг теднә зәрмнь алад уга кех, зәрмнь кѳѳх». 50Тегәд чигн нарт делкә үүдснәс авн цуг алгдсн әәлдәчнрин цуснд эн үйин әмтн бурута: 51Абелин цуснас экләд тәклин ширән болн Бурхна герин хоорнд асхрсн Зехарьян цусн күртл. Эн үйин әмтн энүнәс кѳлтә лавта тооцаһан ѳгх гиҗ үнәр келҗәнәв. 52Закана багшнр, тадн зовлңган эдлхит, юңгад гихлә, тадн Бурхна номин медрлин түлкүр авлат. Тадн бийстн медрл угат, болв медрл хәәсн әмтнд оньдин харш болнат, – гиҗ келв. 53Исусиг тендәс һарад йовсна хѳѳн закана багшнр болн паршмуд Терүнд уурлад, олн зүсн сурврмуд ѳгв. 54Тедн Исусиг хавхлҗ бәрхәр седцхәв. Келсн үгәс тедн буру, эндү хәәв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\