ЛУКА 12

1Тер саамд кесг миңһн әмтн цуглрад, хоорндан шахлдад зогсҗасн цагт Исус сурһульчнртан экләд иигҗ келв: – Паршмудын искәдг экнәс бийән саглҗ йовтн, эннь чирә хәләлһн мѳн. 2Нег чигн эс илдкҗ секгдсн далд юмн уга, нег чигн эс тәәлгдсн нууц уга. 3Харңһуд тана келсн үгмүд ѳдрин гегәнд соңсгдх, гер дотр күүнд шимлдҗ келсн үгмүд герин ора деер чаңһур хәәкрҗ соңсгдх, – гив. 4– Үүрмүд мини! Күүнә бий цогциг алдг әмтнәс бичә әәтн, цаарандан тедн энүнәс даву юм кеҗ чадшго, – гиҗ Би таднд келҗәнәв. 5Кенәс әәх кергтәһинь Би таднд келҗ ѳгсүв: Бурхнас әәтн, Тер тадна цогцитн алад, мѳңк һалд чигн тадниг хайҗ чадх. Тиим гиҗ келҗәнәв. Бурхнас әәтн. 6Хойр деншгәр тавн богшурһа хулдгдна эсий? Зуг тедниг чигн Бурхн мартсн уга. 7Тадна толһан үсн чигн тоота! Бичә юмнас әәтн: Тадн Бурхнд кесг богшурһаһас даву үнтәт. 8– «Би Исусин» – гиҗ әмтнә чирәд ил келсн күүнә тускар «Мини» – гиҗ Бурхна элчнрин ѳмн Би, Күмни Кѳвүн, илднь келхв, – гиҗ таднд келҗәнәв. 9«Би Исусин бишв» гиҗ әмтнә чирәд иләр келсн күүнә тускар «Эн күн Мини биш» гиҗ Би Бурхна элчнрин ѳмн гѳрдҗ келхв. 10Күмни Кѳвүнә ѳмнәс үг келсн күн болһна килнцнь тәвгдх. Зуг Әрүн Сәкүснә тускар му келсн күүнә килнцнь тѳрүц тәвгдшго. 11Кемр хурлур тадниг һардачнрин болн йос бәрдг әмтнә ѳмн авч ирхлә, ю, яһҗ хәрүцхән, ю келхән сана бичә зовтн. 12Тер цагт Әрүн Сәкүсн таднд ю келхитн зааҗ ѳгх, – гив. 13Олна заагас нег күн Исуст: – Багш! Мини ахдм ѳнчән нанла хуватха гиҗ келтн, – гив. 14Исус: – Кен Намаг тадна зарһ кехин тѳлә эс гиҗ тадна ѳнч хувахин тѳлә тәвлә? – гив. 15Цааранднь бас немҗ: – Болһатн! Бичә хатуч болтн! Күүнә җирһлин чинрнь байн зѳѳрт биш, – гиҗ келв. 16Дәкәд әмтнд үлгүрләд келв: – Нег байн күүнә һазр ик урһц ѳгв. 17«Ода ю кехм болхв? Хураҗ авсн буудяг хадһлх орм чигн уга» гиҗ тер санв. 18«Би эврәннь хуучн буудя хадһлдг бәәриг хамхлад, шин ѳргн бәәр кенәв. Тер ѳмнкәс ик болх, тенд буудя болн ѳлг-эд хадһлх орм дала болх. Ода чамд кесг җилмүдт күрх зѳѳр бәәнә. Ууһад, идәд, байртаһар амрад җирһәд бә гиҗ келҗ болҗана. Тиигхлә иигҗ кенәв» гиҗ тер шиидв. 20Зуг Бурхн терүнд: «Ухан уга күн! Эн сѳ чини әмичн чамас булаҗ авх. Тиигхлә чини белдсн зѳѳрәс ямаран олз болхмб?» – гив. 21Кен чигн Бурхна зѳѳриг авлго, бийдән талдан зѳѳр хураһад хоршулад бәәхлә, тер ухан уга байнла әдл болна. 22Цааранднь Исус эврәннь сурһульчнртан иигҗ келв: – Тегәд чигн таднд Мини келҗәхм эн: әмд бәәхин тѳлә хот кергтә гиҗ, бий цогцин тѳлә ѳмсх хувц-хунр кергтә гиҗ бичә зовад бәәтн. 23Җирһл хотас деер, цогц болхла хувцнас деер. 24Керә шовудыг хәләһәд ухалтн, тедн тәрә тәрхш, хадхш, буудя хураҗ хадһлхш, тер бийнь Бурхн тедниг теҗәнә. Тадн болхла Бурхнд эн шовудас ик үлү үнтә болҗанат. 25Зовснас иштә тадн дундас кентн чигн әмн җирһлән бичкн зуур утдулҗ чадхий? 26Кемр тиим баахн юмиг күцәҗ эс чадхла, ю хәәҗ тадн наадкиннь тѳлә зовад бәәнәт? 27Бамб цецг яһҗ урһдгинь хәләһәд ухалтн. Эн кѳдлхш, утц ээрхш. Зуг Соломон хан ик алдр бәәсн бийнь тер цецгәһәс үлү сәәхн хувц ѳмсәд уга билә гиҗ Би таднд келҗәнәв. 28Кемр Бурхн эндр урһад бәәдг, маңһдур һалд шатх урһмлыг тиигҗ кеерүлҗ хувц ѳмскхлә, тадниг баһ итклтә улсиг энүнәс деер хувцлхм бишви? 29Ю идхмб, ю уухмб гиҗ бичә зовад санад бәәтн! 30Килнцтә улс цуг энүнә тѳлә кѳѳлдәд бәәнә, Теңгрин Эцктн таднд юн кергтәһинь сәәнәр меднә. 31Түрүн даранднь Бурхна йосиг хәәтн, наадкинь болхла таднд Бурхн немҗ ѳгх. 32Мини цѳѳкн улс, бичә әәтн, тана Эцк таднд эврәннь орн-нутган ѳгх саната. 33Эврәннь ѳлг эдән хулдад, мѳңгән угатя-яду әмтнд хуваҗ ѳгтн. Тѳрүц элдго кетч белдтн. Чилшго үнтә зѳѳрән теңгрт хоршулҗ хадһлтн: тенд хулхач чигн күршго, гүр чигн терүг идҗ үрәҗ чадшго. 34Тана зѳѳр бәәсн һазрт седкл-санантн бәәнә, – гив. 35– Хувцнтн бүсләтә, шамтн шаталһата бәәтхә! 36Хүрмәс эзән күләҗәсн зарцнрла әдл болтн. Эзнтн ирәд, үүд цокхла, тер дарунь үүдән секҗ чадх арһта болтн. 37Эзнь ирәд, зарцнран серглң бәәсинь үзхлә, тер зарцнр буйн кишгтә! Би үнәр келҗәнәв, эзнь бийнь хувцан бүсләд, ширә деер хот тәвәд тедниг дуудад тоох. 38Кемр сѳѳни ѳрәллә эс гиҗ терүнәс ора цагла ирсн эзн зарцнран белн бәәсинь үзхлә, тедн буйн кишгтә. 39Дәкәд болхла кемр хулхач орҗ ирх цагинь герин эзн медхлә, тер дәврәд орсн хулхачиг герүрн тәвшго билә. 40Тадн бас белн болтн, юңгад гихлә, Күмни Кѳвүн тадниг эс күләҗәсн цагт күрәд ирх, – гив. 41Пётр сурв: – Багш, Та эн үлгүриг һанцхн маднд аль цуг әмтнд келҗәнт. 42Деед Эзн иим хәрү ѳгв: – Нәәлвртә цецн гер һарддг күн гисн кемб? Тиим күүнд эзн наадк зарцнрт цагтнь хотынь кемҗәһәр ѳгхиг даалһв. 43Эзнь ирәд, зарциг тиигҗ кергән күцәҗәсинь үзхлә, тер зарц буйн кишгтә болх. 44Би таднд үнәр келҗәнәв, эврәннь ѳлг-эдән чигн Эзн терүнд лавта даалһҗ ѳгх. 45Зуг кемр зарц: «Мини Эзн кесгтән иршго» гиҗ санад, наадк зарцнриг, залу болн күүкд улсиг цокад, әркән ууһад, нәәрән кехлә, 46тиим зарцин эзн терүг эс күләҗәсн ѳдрт, эс медҗәсн цагт ирх. Эзнь шүрүһәр терүг цааҗлад, иткл уга зарцнрин бәәх һазрур йовулх. 47Эзнә таалыг медә бәәҗ, зуг бийән белддго болн таалынь күцәхәр седдго зарц ѳршәңгү угаһар цокулх. 48Болв кемр эзнә таалыг медлго, зуг засглгдх йовдл һарһсн зарц баһар цокулх. Дала юм ѳггдснәснь икәр некгдх. Ик керг даалһгдснаснь икәр некҗ сургдх, – гив. 49– Би орчлңд һал авч ирхәр ирләв. Тер шулуһар икәр падртха, гиҗ санҗанав. 50Би кирслгдх зѳвтәв, тегәд чигн тер керг эс күцтл зовҗанав. 51Тадн Намаг эн орчлңд эв авч ирв гиҗ санҗант? Уга! – гиҗ Би келҗәнәв. Би әмтиг йилһж салһхар ирв. 52Эн цагас авн тавн күүтә гер-бүл хоорндан йилһрәд салх. Һурвнь хойрин ѳмнәс эс гиҗ хойрнь һурвна ѳмнәс босх. 53Эцкнь кѳвүнә ѳмнәс, кѳвүнь эцкиннь ѳмнәс босх, экнь күүкнә ѳмнәс, күүкнь экиннь ѳмнәс, хадм экнь бериннь ѳмнәс, бернь хадм экиннь ѳмнәс босх, – гиҗ Исус келв. 54Исус олн әмтнд иигҗ келв: – Нарн суух үзгт үүл үзхләрн, хур орх, гиҗ тадн келнәт, тегәд хур орна. 55Ѳмн үзгин салькн үләхлә, тадн халун болх, гиҗ келнәт, – халун болна. 56Хойр чирәтнр! Теңгр һазр хойриг шинҗлҗ хәләһәд, тадн ямаран ѳдр болхинь медҗ чаднат, болв ямаран цаг ода ирсинь тадн медҗ чадхшит. 57– Тадн бийән шинҗлҗ хәләһәд, үннь юундв гиҗ юңгад эс ухалнат? 58Ѳшәтнләһән зарһин герүр йовхларн, зууран тадн терүнлә эвинь олхан хәәтн эс гиҗ тер тадниг зарһчин медәнд ѳгх, зарһч тадниг харулын һарт бәрүлх, тедн болхла тадниг бәрәнд суулһх. 59Үлдсн шаальг күртлән эс ѳгтл, тадн тер бәрәнәс сулдҗ һарч чадшгот, гиҗ Би таднд келҗәнәв, – гиҗ Исус келв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\