ЛУКА 13

1Тер цагт Исус тал әмтн ирәд Һалилья улсла ю учрсиг келҗ ѳгсмн. Пилат тедниг сүмд тәкл тәксн цагт тер әмтнә цусиг сетрә малын цуснла холяд ниилүлҗ. 2Исус хәрүднь иигҗ келв: – Эн Һалилья улс наадк Һалилья әмтнәс хамгин килнцтә болад тиигҗ зовагдҗ гиҗ тадн санҗадг болвзат? 3Уга, зуг кемр тадн килнцтә җирһлән эс үлдәхлә, тадн бас үкхит! – гиҗ Би таднд келҗәнәв. 4Шилоахин бәәшңгин дора даргдад үксн арвн нәәмн күүнә тускар ю келҗ болхмб? Тедн Ерусалимин наадк әмтнәс үлү килнцтә бәәсмн гиҗ санҗадг болвзат? 5Уга. Зуг Би таднд келҗәнәв, кемр тадн килнцтә җирһлән эс үлдәхлә, тадн бас үкллә харһхит! – гив. 6Цааранднь Исус үлгүрләд иигҗ келв: – Нег күүнә уста үзм урһдг һазрт инҗр гидг модн урһҗ. Нег дәкҗ эзн инҗр модна темс хәләхәр йовв, зуг олҗ чадсн уга. 7Тиигхлә тер күн кѳдләчдән: «Би һурвн җилдән инҗр темс ѳгнү угай гиҗ хәләхәр нааран ирнәв, болв темсн уга болна. Чавчад хайчк энүг, эн модн ю хәәҗ ѳңгәр энд орм эзлхмб?» – гиҗ келнә. « 8Эзн минь, дәкәд нег җилд энүгән үлдәтн. Би эн һазриг шеегәр бордад малтнав, 9дарук җилд модн темс ѳгхн болвза, кемр темсн уга болхла, энүг чавчад хайчкхмн», – гиҗ кѳдләч хәрү ѳгв. 10Бемб ѳдр Исус нег хурлд әмтиг сурһла. 11Тенд нег күүкд күн бәәҗ. Тер арвн нәәмн җилд гемин сәкүснд эзлгдсн бәәҗ. Күүкд күн йосндан нурһан һооднь тинилһҗ чаддго, бѳгдһр нурһта бәәҗ. 12Исус терүг үзәд, дуудҗ авад: – Эгч минь! Чи эврәннь ѳвчнәсн сулдвч! – гиҗ келв. 13Исус күүкд күүнә толһа деернь һаран тәвв, тернь дарунь нурһан тинилһәд, Бурхнд магтал ѳргв. 14Хурлын һардач Исусиг бемб ѳдр кү эдгәв гиһәд уурлв. Тер ирсн әмтнүр хәләһәд: – Кѳдлмш кехин тѳлә зурһан ѳдр бәәнәлм! Бийән эмнүлхин тѳлә бемб ѳдрлә биш, наадк ѳдрмүдт ирцхәтн! – гиҗ келв. 15Хәрүднь Исус терүнд: – Хойр чирәтә әмтн! Бемб ѳдр тадн царан эс гиҗ элҗгнән хашаһасн һарһад, услхар һолур туунат. Тиим эсий? 16Энтн Абрахамин бүләс һарсн күүкн, эрлг энүг арвн нәәмн җилдән күлчксн бәрҗ. Тегәд эн күүкд күүг бемб ѳдр сулдххмн биш билү? – гиҗ сурв. 17Исусиг келснә хѳѳн Терүнлә ѳшәркҗәсн әмтн ичәд эмәв, наадк улс цугтан кесн ѳвәрцднь икәр байрлцхав. 18Цааранднь Исус: – Бурхна йосиг юунла дүңцүлҗ болхмб? Тер ямаран гиҗ санҗанат? 19Бурхна йосиг эврәннь герин һаза тәрсн горчсин экнлә дүңцүлҗ болхмн. Тер экн нигтәр урһад, ик гидг моднд хүврв, теңгрин шовуд нисҗ ирәд, терүнә ац деернь үүрән ясдг болв, – гиҗ келв. 20– Бурхна йосиг бас юунла дүңцүлҗ болх? – гиҗ Исус дәкәд сурв. 21– Тертн һуйрт искәчксн экнлә әдл, күүкд күн терүг авад дѳчн килограмм һуйрт тәвнә. Тер һуйр ѳсҗ одна, – гив. 22Исус балһсд, селәд эргәд, әмтиг сурһҗ йовсмн. Исус Ерусалимур темцәд йовҗ. 23Нег күн Терүнәс: – Тана зергәс! Цѳн улс авргдхий? – гиҗ сурв. Исус иим хәрү ѳгв: 24– Уутьхн үүдәр орхар зүтктн, тер юңгад гихлә, кесг әмтн орхар седх, зуг орҗ чадшго. 25Герин Эзн босад үүдән хаахла, тадн үүднә ца зогсад, үүдинь цокад келхит: «Деед Эзн, буйн болтха, үүдән маднд сектн!» Зуг «Би тадниг чигн медхшв, альдас тадн ирситн чигн медхшв!» – гиҗ Тер келх. 26Тиигхлә тадн келхит: «Бидн Танла хамдан сууҗ хот уулавидн, Та мана уульнц болһнд сурһлат». 27«Би тадниг чигн, альдас тадн ирситн чигн медхшв. Му үүл кесн әмтн Нанас хооран һартн», – гиҗ Тер хәрүднь келх. 28Абрахамиг, Ицхакиг, Яковиг болн цуг әәлдәчнриг Бурхна орн-нутгт үзхләрн, зуг тадн тендәс кѳѳгдсән медәд уульхит, шүдән хәврхит. 29Кесг әмтн зүн, барун, ар, ѳмн үзгәс ирәд, Бурхна орн-нутга нәәрт орман эзлх. 30Тодлҗ автн: зәрм сүүлңкнь түрүңкнь болх. Түрүңкнь сүүлңкнь болх, – гив. 31Тер цагт нег цѳѳкн паршмуд Исус тал ѳѳрдәд: – Эн һазрас әрл, талдан һазрур йов, тер юңгад гихлә, Херод чамаг алхар седҗәнә, – гиҗ келв. 32Исус иим хәрү ѳгв: – Тер алач аратур йовад, иим үг келтн: Би хар сәкүсдиг эндр-маңһдур чигн кѳѳһәд, әмтиг эдгәхв, болв һурвдгч ѳдртнь кергән дуусхв. 33Юн учрв чигн Би эндр, маңһдур, нѳкәдүр, цааранднь чигн эврәннь үүлән күцәх зѳвтәв, юңгад гихлә, Ерусалимас даву талдан үкх һазр әәлдәчд уга! 34Хәәрн Ерусалим, Ерусалим! Чи әәлдәчнриг уга кенәч! Чам тал илгәсн әмтиг чолуһар цокҗ алнач! Кедү дәкҗ Би чини үрдүдиг, һууҗмулмудан җивр доран цуглулсн така мет цуглулхар седләв. Тедн тиигхәр седсн уга! 35Тер учрар тана гер хоосн болтха! Би таднд келҗәнәв: «Деед Эзнә нерн деерәс ирснь әдстә!» гиҗ келтл Намаг үзшгот! – гив.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\