ЛУКА 14

1Бемб ѳдр Исус нег байн паршмудын ахлачин герт хот ууҗасмн. Паршмуд Исусиг шинҗлҗ суусмн. 2Терүнә ѳмн усн хавдр ѳвчтә күн сууҗ. 3Исус паршмудас болн закана багшнрас: – Бемб ѳдр эдгәх йосн бәәнү аль угай? – гиҗ сурв. 4Цуһар тагчг бәәв. Тиигхлә Исус гемтә күүг дуудад, эдгәһәд йовулв. 5Цааранднь Исус: – Кемр тана кѳвүн эс гиҗ цар бемб ѳдр худгт унхла, тадн тер дарунь йовад, терүг худгас һарһҗ авхит, тиим эсий? – гиҗ сурв. 6Тедн хәрүднь ю келхән медҗ чадсн уга. 7Әмтиг ширән ѳѳр күндтә орм эзлхәр шунҗасинь үзәд, Исус теднд үлгүрләд иигҗ келв: 8– Кемр чамаг хүрмин нәәрт дуудхла, күндтә орм эзлхәр бичә зүтк, тер юңгад гихлә, чамас деер күндтә күн тер хүрмд дуудгдсн болх. 9Тиигхлә чамаг болн тер күүг дуудсн эзн ѳѳрдәд иигҗ келх: «Эн күүнд зә һарһ» гих. Тиигхлә чи ичәд хамгин му ормд суух зѳвтә болхич. 10Хүрмд дуудсн цагла хамгин ардк ормд су, чамаг дуудсн эзн ирәд: «Үүр минь, одад күндтә ормд су», – гиҗ келх. Тиигхлә чи әмтнә чирәд ачта күн болҗ үзгдхич. 11Кен чигн бийән деегшлхлә – дорацулгдх, болв кен чигн бийән дорацулхла – деегшлх. 12Дәкәд Исус Терүг дуудсн паршд иигҗ келв: – Чи үдин эс гиҗ асхни хотд үүрмүдән, ахнран, элгн-садан эс гиҗ хам-хоша бәәдг байн әмтиг бичә дууд. Яһад гихлә, тедн чамаг бас дуудад, тадн хоорндан ѳрн уга болхит. 13Чи нәәрән кехләрн угатя, эрмдгтә, доһлң болн сохр әмтиг дууд. 14Тиигхлә чи буйн кишгтә болхич. Тедн чамаг хәрү дуудҗ чадшго, зуг чик седклтә әмтнә әмдрллһнә ѳдрт чини ѳгсн юмн чамд хәрү ирх. 15Цуг энүг соңссн гиичнрин дундас нег күн Исуст: – Бурхна орн-нутга нәәрт орхнь буйн кишгтә! – гив. 16Исус хәрүднь келв: – Нег күн ик нәр кеһәд кесг гиичнр дуудв. 17Нәәрин цаг ѳѳрдхлә, тер эврәннь зарцан илгәһәд дуудгдсн улст: «Манад иртн. Цугтан белн», – гинә. 18Тиигхлә цуһар негдсн кевтәһәр гемән сурцхав. Түрүңкнь: «Би шиңкән һазр хулдҗ авув. Йовад хәләх зѳвтәв. Буйн болтха, буруһм тәвтн», гинә. 19Дарукнь: «Би арвн цар хулдҗ авв, тедниг яһҗ кѳдлдгинь хәләхәр йовҗанав. Буйн болтха! Гемм тәвтн!» гинә. 20Һурвдгчинь: «Би шиңкән гер авв, ирҗ чадшгов» гинә. 21Зарц герүрн ирәд, цугинь эзндән келҗ ѳгв. Тиигхлә герин эзн уурлад зарцдан: «Хотна уульнц, һудмҗ болһнар йовад угатя, эрмдгтә, сохр, доһлң әмтиг дууд», гиҗ келв. 22«Эзн минь, тана келсәр бидн цугинь күцәввидн, зуг бас чигн орм бәәнә», гиҗ зарц келв. 23Тиигхлә эзн зарцд: «Чи хаалһ болн хотна зах болһнар йовад, харһсн әмтиг герүрм дуудад авч ир! Мини герм гиичнрәр дүүртхә!» гиҗ закв. 24Урднь дуудгдсн әмтнәс нег чигн күн Нанла тѳрүц нәәрлҗ чадшго, Би таднд келҗәнәв, – гив. 25Исусла хамдан кесг әмтн йовла, тегәд теднүр хәләһәд Тер иигҗ келв: 26– Кен Нан тал ирәд, зуг эк-эцкәсн, гергнәсн, үрдәсн, ахнр-эгчнрәсн, әмн-җирһләсн үлү деер Нанд дурта эс болхла, тер Мини сурһульч болҗ чадшго. 27Күн болһн эврәннь кирсән авч йовад Намаг эс даххла, Мини сурһульч болҗ чадшго. 28Кемр тадна негнь гер бәрхәр седхлә, түрүләд тер сууһад тосхлтыг дуусх мѳңгнь күрх угаһинь тоолх биший? 29Кемр оңданар кехлә, тер герин ул тәвәд, герән тосхҗ дуусҗ чадшго болҗ һарх. Энүг үзсн улс терүг наад бәрх. 30«Эн күн герән экләд тосхҗаһад, дуусҗ чадсн уга», гиҗ тедн келх. 31Эс гиҗ нег хан талдан хаанас бийән харсхар седхлә, түрүләд тер сууһад, арвн миңһн цергәрн хѳрн миңһн хортна цергиг диилҗ чадхий гиҗ ухалх. Тиим эсий? 32Кемр тер бийән харсҗ чадшгоһинь медхлә, хортн эс ѳѳрдтл эвин тускар сурхар элчнрән илгәх. 33Цуг эн тадна туст бас ирлцҗәнә. Кемр тадн эн бәәсн зѳѳрм нанд керго гиҗ эс келхлә, Мини сурһульчнр болҗ чадшгот, – гив. 34– Давсн – сән юмн, зуг кемр давсн эврәннь амтан геехлә, юуһар амтынь орулхмт? 35Тиим давсн юмнд керго болна, һазр ясруллһнд чигн тер тус болшго. Энүг күн авад хайчкна. Соңсхар седснь соңстн! – гив.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\