ЛУКА 15

1Алв цуглулдг болн килнцтә кесг әмтн Исусиг соңсхар ирцхәв. 2Паршмуд болн закана багшнр уурлад келцхәв: – Тер килнцтә әмтиг тосад, теднлә хот ууҗана. 3Тиигхлә Исус хәрүднь иим үлгүр ѳгв: 4– Үлгүрлхд, таднас кен чигн зун хѳѳтә болтха, тер зун хѳѳнәс негнь тѳѳрәд геедрсн болтха. Йирн йисн хѳѳһән кеер үлдәчкәд, геедрсн хѳѳһән олтлан хәәҗ йовхит эсий? 5Тер хѳѳһән олҗ авад, байрлад, ээм деерән үүрәд, 6герүрн ирчкәд, үүрмүдиг болн ѳѳрән бәәсн әмтиг дуудад иигҗ келхит: «Нанла хамдан байрлтн! Би геедрсн хѳѳһән олҗ авув!» 7Чик седклтә күн Бурхнас гемән сурх нанд керг уга, гиҗ ухална. Болв теңгрт чик седклтә йирн йисн күүнә тѳлә биш, зуг килнцтә җирһлән үлдәсн негхн күүнә тѳлә ик байр болх, – гиҗ келв. 8– Кемр күүкд күн арвн үнтә цаһан мѳңгтә бәәһәд, негинь геехлә, тер мѳңгән эс олтл шам шатаһад, мѳңгән сәәнәр хәәһәд, герән сәвүрдхий? 9Зуг мѳңгән олҗ авхларн, үүрмүдиг, хам хоша бәәсн күүкд улсиг тер дуудад, «Нанла хамдан байрлтн! Би геесн мѳңгән олҗ авв» гиҗ келх. 10Тиим кевәр Бурхна элчнр килнцтә җирһлән үлдәсн негхн күүнә тѳлә чигн байрлцхах гиҗ Би таднд келҗәнәв, – гив. 11Исус цааранднь келв: – Нег күн хойр кѳвүтә бәәҗ. 12Отхн кѳвүнь эцкдән ирәд: «Аав минь! Ѳнчин авнав, хүвм нанд ѳгхнтн?» – гинә. Тегәд эцкнь ѳнчән хуваһад, хойр кѳвүндән ѳгчкв. 13Цѳѳкн ѳдрин дару отхн кѳвүн ѳнчән авад ик хол орн-нутгур йовв. Тендән тер аля җирһләр бәәһәд, цуг мѳңгән тоолвр угаһар эдләд чиләв. 14Зуг терүнә мѳңгнь чилснә хѳѳн тер һазрт ик харһнлт болв. Кѳвүн дегд икәр түрв. 15Тер нутгин нег күүнүр кѳдлмш сурхар ирнә. Тернь эврәннь һазрт һахас хәрүлх кѳдлмш ѳгв. 16Кѳвүн һахад ѳгсн хотас чигн идхәр седв. Зуг нег чигн күн терүнд нег чигн юм ѳгдго бәәҗ. 17Серл орад тер иигҗ келв: «Мини эцкин герт кедү зарцнр бәәнә, цуһар дала хотта, би болхла энд харһнад үкчәнәв. 18Хәрәд эцкдән келнәв: Аав минь! Би Теңгрин болн тана ѳмн ик килнц һарһв. 19Тана кѳвүн гиҗ нерәдгдх нанд зѳв уга, зуг намаг ода эврәннь зарц гиҗ тоолтн». 20Цааранднь тер босад, эврәннь эцк талан йовв. Эцкнь терүг ик холас таняд, кѳвүндән санань зовад, гертәсн гүүҗ һарад, кѳвүһән күзүдәд теврҗ үмсв. 21Кѳвүн: «Аав минь! Би Теңгрин болн тана ѳмн ик килнц һарһв. Тана кѳвүн гиҗ нерәдгдх нанд зѳв уга», – гив. 22Эцкнь болхла зарцнртан: «Шулуһар йовад, хамгин сәәхн хувц авч ирәд, мини кѳвүндм ѳмсктн, Һарин хурһнднь үнтә билцг зүүһәд, кѳлднь буршмгинь ѳгтн. 23Нег сән тарһн туһл авч ирәд алтн, хотан ууһад байр кехмн. 24Мини кѳвүм әмд уга билә, ода тер шинәс әмдрв! Геедрҗ одсн билә, болв ода олдв!» – гиҗ келв. Дәкәд тедн ик байр кецхәв. 25Ууһн кѳвүнь тер цагт кеер бәәҗ. Герүрн ѳѳрдҗ ирәд, әмтнә биилсн, шуугсн ду, байрин айс соңсв. 26Кѳвүн нег зарциг дуудад, гер дотр юн болҗахинь сурв. 27«Чини дүүчн хәрҗ ирв» гиҗ тер хәрү ѳгв. «Кѳвүнь эрүл-менд ирснд эцкчн тарһн гидг туһл алв» – гив. 28Ууһн кѳвүнь уурлад, герүрн орхар седсн уга. Тиигхлә эцкнь һаза һарад терүг: «Ор», гиҗ дуудв. 29Зуг кѳвүнь: «Цуг эн җилмүдин туршт би мухла кевтәһәр энд кѳдлдг биләв, тана келсәр оньдин бәәдг биләв. Та болхла, намаг үүрмүдләһән байрлтха гиҗ, мини тѳлә ямана ишк чигн алсн угат. 30Зуг эн кѳвүнтн аля күүкд улсла цуг тана мѳңг эдләд чиләһәд, хәрү гер талан ирхлә, та терүнә тѳлә тарһн туһл алвт!» гиҗ келв. « 31Кѳвүн минь, Чи нанла оньдин бәәнәч, нанд бәәсн юмн чини. 32Зуг ода бидн байрлх зѳвтәвидн, тер юңгад гихлә, чини дүүчн үкәд әмдрв, геедрәд олдв!» – гиҗ эцкнь келв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\