ЛУКА 16

1Исус эврәннь сурһульчнртан келв: – Нег байн күүнд герин һардач бәәҗ. Тер герин һардачнь терүг мекләд, мѳңгинь эдлҗәнә гисн зәңг эзнь соңсв. 2Эзн һардачан дуудҗ авад сурна: «Чини тускар соңссм юмб? Чи цааранднь гериг һардшгоч, тегәд эврәннь кѳдлмшин тооцаһан нанд келҗ ѳг». 3Һардач дотран иигҗ ухалв: «Ода яахмб? Эзн намаг кѳдлмшәсм һарһҗана. Йовад һазр малтҗ чадшгов, һууль һуухд – ичсм күрнә. 4Зуг кемр намаг эндәс кѳѳхлә, әмтнә герт бәәхин тѳлә ю кехән би меднәв». 5Тегәд эврәннь эзнд ѳртә бәәсн әмтиг неҗәд-неҗәдәр тер дуудв. Түрүңкәснь: «Мини эзнд чи ямаран ѳртәвч?» гиҗ сурв. 6«Зун бочк олив тос би чини эзнд ѳгх зѳвтәв», гиҗ тер хәрү ѳгв. Һардач терүнд: «Эврәннь ѳрин цаасан авад, энд сууһад тәвн бочк гиҗ чикләд бич», гиҗ келнә. 7Дәкәд дарукаснь сурв: «Чи ямаран ѳртәвч?» «Нег зун тулм цаһан буудя», гиҗ тер хәрүднь келв. Һардач терүнд: «Эврәннь ѳрнә цаасан авад, найн гиҗ чиклҗ бич», гинә. 8Эзн бийнь чигн эврәннь итклтә биш һардачан тоолвртаһар кергән күцәсинь үзәд таасҗ буульв. Эн килнцтә орчлңгин әмтн эврәннь кергтән Бурхна үрдүдәс даву тоолврта. 9Эн килнцтә орчлңгин зѳѳрәр үүрмүд олҗ автн, юңгад гихлә, тадн угатя-яду болҗ үлдхләтн, тедн тадниг мѳңк бәәрнд орулх гиҗ Би таднд келҗәнәв. 10Баһ юмнд итклтә бәәснь ик юмнд итклтә болх, баһ юмнд эс итклтәнь ик юмнд иткл уга болх. 11Кемр таднд эн орчлңгин зѳѳриг күн даалһдго болхла, йосн зѳѳриг кен таднд даалһхмб? 12Кемр таднд эврәннь зѳѳрән күн даалһдго болхла, кен таднд тана зѳѳриг ѳгхмб? 13Нег чигн зарц хойр эзнд заргдҗ чадшго. Тер негнднь дурго болад, наадкднь дурлх, эс гиҗ негнднь үнн седкләрн заргдх, наадкинь оньгтан авшго. Тадн Бурхнд болн зѳѳр хойрт дегц церглҗ чадшгот, – гив. 14Мѳңгнд дурта паршмуд цуг энүг соңсад, Исусар наад бәрәд суув. 15Исус теднд: – Яһҗ әмтнә ѳѳр бийдән зѳв ѳгхән тадн меднәт, зуг Бурхн тадна зүркиг медәд бәәнә. Әмтн чинртә гиҗ тоолдг юмиг Бурхн җигшүртә юмнд тоолна. 16Закана болн әәлдәчнрин цагнь Йохана ѳмн билә, ода болхла Бурхна йосна тускар Сән Зәңг тархагдҗана, болв ик зунь тенд орхар шунна. 17Зуг закана хамгин бичкн үзгнь уга болхас урд теңгр һазр хойр түрүләд уга болх. 18Эврәннь гергнәсн салад оңдан күүкд кү авсн күн, күүнә гергтә дерән негдүлнә, залуһасн хәрсн күүкд кү авсн залу бас тиим килнц һарһна, – гив. 19– Нег байн күн бәәҗ. Тер күн үнтә күрң улан хувц ѳмсдг, сән-сәәхн болн оньдиндән байрта-бахта бәәдг сәнҗ. 20Лазарь гидг нег яду күн бас бәәҗ. Тер шархта болад, байн күүнә герин үүднә ѳѳр кевтҗ. 21Тер байн күүнә идснә шавхринь болн хотын үлдлинь идхәр седҗ. Нохас ирәд терүнә шархинь доладг бәәҗ. 22Һуульһнч Лазарь нас барсна хѳѳн Бурхна элчнр терүг Абрахамин орнур авч одв. Байн күүнә наснь бас чиләд, терүг әмтн оршав. 23Тер үклин һазрт тусҗ, тендән дегд икәр зовлң эдләд, деегшән хәләһәд, ик деер теңгрт Абрахамиг үзв, ѳѳрнь Лазарь бәәҗ. 24Байн күн: «Аав минь! Абрахам, намаг хәәрлит! Лазариг нааран илгәһит, тер эврәннь хурһан уснд норһад, мини келндм күргтхә, тер юңгад гихлә, би эн һалд ик зовлң эдлҗәнәв», гиҗ дуудв. 25Зуг Абрахам хәрүднь: «Кѳвүм минь, тодл, чи эврәннь җирһлдән сәәһән эдлләч, Лазарь болхла басл муулян эдллә. Ода тер энд амулң җирһлән олв, чи болхла зовҗанач. 26Дәкәд болхла, Чи ма хойрин хоорнд ик гүн садрг бәәнә, болв кен чигн чам тал йовхар седвчн, йовҗ чадшго, чамас мадн тал күн давшҗ һарч чадшго», гиҗ келв. « 27Тиигхлә, эцк минь, Лазариг мини эцкин гер тал илгәтн, 28юңгад гихлә, нанд дәкәд тавн ах-дү бәәнә. Тедниг эн зовлңта һазрт бичә тустха гиһәд тер йовад урдаснь медүлтхә», гиҗ байн күн хәрүднь келв. 29«Теднәд Моше болн әәлдәчнр бәәнәлм. Ах-дүүнрчн тедниг соңстха», гиҗ Абрахам келв. 30«Уга, Аав минь Абрахам, үксн әмтнәс негнь болвчн теднүр одсн болхла, тедн килнцтә җирһлән үлдәх билә», гиҗ байн келв. 31Тиигхлә Абрахам хәрүднь: «Кемр тедн Мошег болн әәлдәчнриг соңсдго бәәсн болхла, үксн күн әмдрв чигн, түүг иткшго», гиҗ келв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\