ЛУКА 17

1Исус эврәннь сурһульчнртан: – Килнцд уңһах йовдл эркн биш учрх, зуг тиим йовдлыг кесн күн басл муулян эдлх. 2Кен чигн эн бичкдүдәс негинь килнцд уңһахла, тер күүнә күзүнднь теермин чолу бооһад, теңгст хайснь деер болх. 3Тегәд чигн бийән саглҗ йовтн! Кемр чини ахчн килнц кехлә, терүнд илднь кел. Кемр тер килнцтә җирһлән үлдәхлә, килнцинь тәв. 4Кемр тер чини ѳмнәс ѳдрт дола дәкҗ килнц кеһәд, дола дәкҗ чам тал хәрү ирәд бурутав гихлә, геминь тәв, – гив. 5Нег дәкҗ апостолмуд Деед Эзнәс: – Мана итклиг икдүлтн! – гиҗ эрҗ сурв. 6Исус иим хәрү ѳгв: – Кемр тана иткл горчсин экнлә әдл болхла, тадн эн инҗр моднд: «Бәәсн ормасн уңгарн суһлгдад, теңгсин уснд орҗ урһ» гиҗ келхлә, тер тадниг соңсх билә. 7Үлгүрлхд, танад һазр хаһлдг, эс гиҗ хѳ хәрүлдг зарц күн бәәнә. Түүг кеерәс ирхлә, тадн: «Ор, су, хотан у», гиҗ келхийт? 8Уга, тадн түрүләд: «Асхни хотан нанд белдәд, хувцан соляд, намаг хот ууҗатл, зарцин керг күцә, дәкәд хѳѳннь эврән хотан уухич», гиҗ келхит. 9Тадна зарц заасн юмиг күцәхлә, тадн терүнд ханҗанав, гиҗ келхийт? 10Тегәд тадн чигн бәәсн даалһвран күцәһәд: «Бидн зѳв уга зарцнрвидн, зуг бидн даалһвран күцәввидн», гиҗ келтн. 11Ерусалимур йовҗ йовад, Исус зууран Шамарья болн Һалилья хоорндк меҗәһәр йовсмн. 12Нег хотнд одхлань, Түүнд арсна хальдврта гемтә арвн күн харһв. Тедн хаалһин ца зогсад: 13– Исус Багш, мадниг хәәрлит! – гиҗ чаңһур хәәкрцхәв. 14Исус тедниг үзәд: – Йовад гелңгүдт бийән үзүлтн, – гив. Тедн йовн-йовҗ, зууран эдгв. 15Теднә негнь бийән эдгсинь үзәд, хәрү ирәд, Бурхнд магтал ѳргв. 16Тер Исусин кѳлднь унад, Терүнд ханлтан ѳргв. Гемтә күн Шамарьян келн-күн бәәсмн. 17Исус терүнәс: – Арвн күн эдгсн биший? Наадк йиснь яһсмб? – гиҗ сурв. 18– Юңгад һанцхн эн хәр күн Бурхиг магтхин тѳлә хәрү ирсмб? – гив. 19Дәкәд терүнд: – Босад йов, чини иткл чамаг аврв, – гив. 20Паршмуд Исусас: – Бурхна йосн кезә ирхмб? – гиҗ сурв. Тер иим хәрү ѳгв: – Бурхна йосн кезә ирхинь тадн нүдәрн үзҗ чадшгот, – гив. 21– «Хәлә, тер энд» эс гиҗ «тер тенд», гиҗ кен чигн келҗ чадшго, юңгад гихлә, Бурхна йосн тадна дотртн, – гив. 22Цааранднь Тер эврәннь сурһульчнртан иигҗ келв: – Цагнь ирхлә, тадн Намаг, Күмни Кѳвүг, негхн ѳдр чигн үзхәр седхит, зуг үзҗ чадшгот. 23Әмтн таднд келх: «Тер энд» эс гиҗ «Тер тенд», зуг тадн ардаснь бичә гүүтн, бичә йовтн. 24Ямаран кевәр һал цәкллһн теңгрин нег захас талдан зах күртл цәс гиҗ гилвкҗ үзгднә, тиим кевәр Би, Күмни Кѳвүн, ирх ѳдртән үзгдхв. 25Зуг тер ѳдр күртл Би кесг зовлң эдлхв, эн үйин әмтн Нанас урвх. 26Ноах бәәсн цагла ямаран юмн учрла, тиим юмн Күмни Кѳвүнә ѳдрмүдт учрх. 27Ноахиг керм дотр орн ортл әмтн хотан уулдад, мордлдад, гер авлдад бәәдг билә. Цааранднь усна аюл болад, цуг тедниг уга кев. 28Тиим берк юмн Лот бәәсн цагт бас учрла. Әмтн хотан уулдад, хулдад авад, мод суулһад, гер тосхад бәәдг бәәсмн. 29Зуг Содом балһсиг Лот үлдәсн ѳдр теңгрәс һал күкр хойрин хур орад, цуг әмтиг уга кев. 30Күмни Кѳвүн ирхлә, әмтн бас тиигҗ бәәх. 31Тер ѳдр герин орад суусн цагт кен чигн күн эврәннь хувц-хунран авхар доргшан бичә буутн. Кеер бәәсн күн юм авхар хәрү бичә иртн. 32Лотын авалиг санҗ тодлтн! 33Эврәннь әмән харсхар седснь әмән геехмн, әмән гееснь терүгән харсҗ аврх. 34Би таднд келҗәнәв: тер сѳ унтсн хойр күүнәс негнь авгдх, негнь үлдх. 35Буудя цоксн хойр күүкд күүнәс негнь авгдх, наадкнь үлдх, – гив. 37– Деед Эзн, альд эн учрх? – гиҗ тедн сурв. Исус хәрүднь: – Үксн цогц кевтсн һазрт гекс шовуд цуглрх, – гив.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\