ЛУКА 18

1Тѳрүц цѳкрлт уга оньдин зальврх кергтәһинь сурһульчнр медтхә гиһәд, Исус үлгүрләд келв: 2– Нег балһснд Бурхнас әәдго, әмтиг тевчдго зарһч бәәсмн. 3Тенд бас нег белвсн күүкд күн бәәсмн. Тер кесг дәкҗ зарһчд одад, оньдин «Намаг ѳшәтнәсм харстн!» гиһәд ээрәд сурдг бәәҗ. 4Кесгтән зарһч тер күүкд күүг харсхар седсн уга. Зуг аш сүүлднь тер: «Би Бурхнас әәдн угав, әмтиг тевчдн угав, 5зуг эн белвсн күүкд күн нанд амр ѳгчәхш, би энүг харснав эс гиҗ эн эврәннь эрлһәрн намаг зовах», – гиһәд ухалсмн. 6Деед Эзн: – Му зарһч ю келсинь тадн соңсвт? 7Тер учрар Бурхн шүүҗ авсн әмтиг харсхмн бишви? Тедн ѳдр-сѳ уга Терүг дуудна. Бурхн тедниг күләлһәд бәәхмб? 8Бурхн тедниг шулуһар харсх, гиҗ Би таднд келҗәнәв. Зуг Би, Күмни Кѳвүн, ирх цагтан эн орчлң деер иткл олҗ чадхий? – гиҗ сурв. 9Бийән чик седклтә күүнд тоолдг болн әмтиг дорацулхдан дурта улст Исус үлгүрләд иигҗ келв: 10– Хойр күн һол сүмд зальврхар ирсмн бәәҗ. Негнь парш, наадкнь – алв цуглулдг күн. 11Парш босад, бийиннь тускар иигҗ зальврад келв: «Бурхн минь, деермчнрлә, хар саната, аля-азд әмтнлә болн эн алв цуглулдг күүнлә әдл эс болсндан би Танд икәр ханҗанав. 12Би долан хонгт хойр дәкҗ мацг бәрдв. Цуг хулдҗ авсн юмнас арвна нег хүвинь Танд ѳргдв». 13Паршас тедүкнд алв цуглулдг күн зогсҗ. Тер теңгр тал хәләхәсн әәһәд, ѳрчән цокад: «Бурхн минь, килнцтә му намаг хәәрлит!» гиҗ келв. 14Парш биш, эн килнцтә күн килнцәсн сулдҗ герүрн йовв гиҗ би таднд келҗәнәв. Юңгад гихлә, кен чигн бийән деегшлхлә, дорацх, кен чигн бийән дорацулхла деегшлх. 15Әмтн Исусиг әдс ѳгтхә гиһәд бичкн күүкдән Терүн тал авч ирдг бәәсмн. Сурһульчнр цуг энүг үзәд, эк-эцкнринь хѳрҗәсмн. 16Зуг Исус күүкдиг Бий талан дуудад: – Күүкд Нанур иртхә. Бичә эдниг хѳртн. Юңгад гихлә, бичкдүдлә әдл улс Бурхна орн-нутгт орх. 17Би таднд үнәр келҗәнәв: кен чигн күн Бурхна ориг эн бичкн күүкдлә әдл седклдән эс авхла, тер тѳрүц терүнд орҗ чадшго, – гиҗ келв. 18Нег ахлач күн Исусас: – Буйнта Багш минь! Мѳңк җирһл эдлхин тѳлә ю кех зѳвтәв? – гиҗ сурв. 19– Чи юңгад Намаг буйнта гиҗ нерәдвч? – гиҗ Исус сурв, – Һанцхн Бурхн буйнталм. 20«Күүнә гергтә дерән бичә негдүл», «кү бичә ал», «хулха бичә ке», «күүнә тускар худлар бичә герчл», «эк эцк хойран күндл» гидг зааврмуд чи меднчи? 21– Цуг эн зааврмудыг би бичкнәсн авн күцәнәв, – гиҗ тер хәрү ѳгв. 22Энүг соңсад Исус келв: – Зуг негхн юм чамд кех кергтә. Цуг бәәсн зѳѳрән хулдад, мѳңгинь угатя әмтнд түгәһәд ѳгчк, тиигхлә теңгрт байн зѳѳртә болхич. Дарунь Нан тал ирәд, Намаг дахад йов. 23Ахлач цуг энүг соңсчкад гейүрв, тер юңгад гихлә, тер ик байн бәәҗ. 24Исус терүг гейүрсинь үзәд: – Байн күүнд Бурхна орн-нутгт күрхд дегд берк! 25Байн күн Бурхна орн-нутгт орхас темән зүүнә сүвәр орхнь амр, – гив. 26Энүг соңссн әмтн: – Тиигхлә кен аврҗ чадхмб? – гиҗ сурцхав. 27Исус: – Кенд чигн бийән аврх арһ уга, зуг Бурхн байн әмтиг чигн аврх арһта, – гиҗ хәрү ѳгв. 28Тиигхлә Пётр Терүнд: – Хәләтн! Бидн ода бәәсн юман үлдәһәд Тана ардас даххвидн! – гив. 29– Би таднд үнәр келҗәнәв, кемр кен чигн герән, авалян, ахнран, эк-эцкән эс гиҗ күүкдән Теңгрин йосна тѳлә үлдәсн болхла, 30тер эн орчлңд кесг холван ик олз олх. Цагнь ирхлә, мѳңк җирһл эдлх, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 31Исус арвн хойр сурһульчнран әмтнәс хооран дуудад: – Бидн ода Ерусалим балһснур йовхвидн, болв тенд әәлдәчнр Мини тускар, Күмни Кѳвүнә тускар бичснь цугнь учрх. 32Би буру номта әмтнә һарт орхв, Намаг наад бәрәд, му келәд, чирәдм нульмх. 33Тедн Намаг дегд икәр цокҗ зовах, аш сүүлднь әмнәсм хаһцулх. Зуг һурвдгч ѳдртнь Би әмдрхв, – гив. 34Сурһульчнр Исусин келсн үгмүдәс негинь чигн медҗ чадсн уга. Тер юңгад гихлә, Исусин келсн үгмүдин чинр-утхнь теднәс далд бәәсмн. 35Исус Ерихо хотнур ѳѳрдҗ йовла. Хаалһин ѳѳр нег сохр күн һууль һууһад сууҗ. 36Тер олн әмтн ѳѳрдҗ йовхинь соңсад, юн болҗана гиҗ әмтнәс сурв. 37– Назарет хотна күн Исус аашна, – гиҗ терүнд ѳѳрк әмтн келцхәв. 38Тиигхлә сохр күн хәәкрв: – Давидин кѳвүн Исус! Буйн болтха бийм хәәрлит! 39Ик ѳмн йовсн әмтн: – Бичә хәәкр! – гиҗ сохр күүг хѳрцхәв. Зуг тер улм чаңһур хәәкрв: – Давидин кѳвүн, бийм хәәрлит! 40Исус зогсад: – Тер күүг нааран авч иртн, – гив. Сохр күн ѳѳрдхләнь, Исус терүнәс сурв: 41– Чамд Нанас юн кергтә? – Деед Эзн минь, нүдндм хара орулит, – гиҗ тер күн келв. 42– Нүдәрн үздг бол! Чини иткл чамаг аврв! – гиҗ Исус хәрүднь келв. 43Тер дарунь сохр күн юм үздг болв. Бурхиг туурулад, Исусин ардаснь тер дахв. Олн әмтн энүг үзәд байрлад, Бурхиг магтв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\