ЛУКА 19

1Исус Ерихо хотнур орад ирҗ йовла. 2Тенд алв цуглулдг улсин ахлач болҗ кѳдлдг Закха гидг байн күн бәәсмн. 3Закха Исусиг ямаран дүрстәһинь үзхәр седҗ, зуг маштг нурһта тѳләдән олна заагт Терүг үзҗ чадсн уга. 4Тегәд тер әмтнә ѳмн һарад, Исусиг үзхәр инҗр модн деер һархар давшв. Яһад гихлә, Исус тер хаалһар йовх йоста бәәҗ. 5Исус тер ормур ѳѳрдҗ ирәд: – Закха, шулуһар модн деерәс бу. Эндр Би чини герт гиичлх йостав, – гив. 6Закха моднасн дарунь бууһад, ик байртаһар Исусиг гер талан авч ирәд тоов. 7Энүг үзсн әмтн дурго болад: – Энтн килнцтә күүнә герүр йовв! – гиҗ келцхәв. 8Закха Исусин ѳмн босҗ келв: – Деед Эзн минь! Би ода эврәннь зѳѳрән хуваһад, ѳрәлинь хулдад, мѳңгинь һуульһнч әмтнд түгәҗ ѳгнәв, кемр күүнәс үлү мѳңг авсн болхла, би терүнд дѳрвн холван икәр немҗ ѳгхв, – гив. 9Исус хәрүднь иигҗ келв: – Эндр ѳдр эн герт чигн Бурхна аврлт ирв, тер юңгад гихлә, эн күн бас Абрахамин уңг-тохмин йосн үрн! 10Күмни Кѳвүн тѳѳрсн әмтиг олад харсҗ аврхин тѳлә ирв, – гив. 11Энүг соңссн улст Исус дәкәд нег үлгүр келҗ ѳгв. Тер Ерусалимас хол биш бәәсн учрас әмтн Бурхна йосн дарунь ирхиг күләҗәсмн. 12Тер учрар Исус үлгүрләд келв: – Нег эрк шилтә күн хаана цол авад хәрү ирхин тѳлә ик хол һазрур йовхар бийән белдҗәҗ. 13Йовхиннь ѳмн тер эврәннь арвн зарцан дуудад, теднд арвн алтн мѳңг ѳгв. «Намаг иртл эн мѳңгиг кергәр олзлтн», гиҗ тер келв. 14Зуг тер нутгин алвтн терүнд дурго болдг бәәсмн. Тер күүг йовсна хѳѳннь тедн элчнрәр дамҗҗ: «Эн күүһәр бидн ха кехәр седҗәхшвидн», – гисн үгмүд келүлҗ. 15Тер күн хаана цол авсна хѳѳн хәрҗ ирәд, эврәннь зарцнран дуудад, даалһҗ ѳгсн мѳңгәрнь ямаран олз кесинь некҗ сурв. 16Түрүңк зарц ирәд: «Тана зергәс, тана нег алтн мѳңгнтн арвн холван ик олз ѳгв!» гив. 17«Сән! Чи сән зарц, чи бичкн юмнд итклтә болвч, ода йовад арвн балһсна һардач бол» гив. 18Хойрдгч зарцнь ирәд: «Тана зергәс, тана нег алтн мѳңгн тавн холван ик олз ѳгв» гив. 19Эзнь: «Чи тавн балһсна һардач бол» гив. 20Сүүлднь һурвдгч зарц ирәд: «Тана зергәс, эн тана алтн мѳңгиг би эн кенчрт ораһад хадһллав. 21Яһад гихлә, би танас әәһәд бәәләв. Та дегд шүрүн күнт. Та эс тәвсн ормасн авдг, эс тәрсн һазриг хаддг күнт» гив. 22Тиигхлә эзн: «Ямаран хар саната зарцвч! Би чамд чини үгәрчн келнәв. Намаг ямаран шүрүтәһинь чи медвч, намаг эс тәвсн ормасн авдг, эс тәрсн һазриг хаддгинь чи сәәнәр медҗ аввч! 23Зуг яһад чи мини алтн мѳңгиг ѳгйәһәр күүнд эс ѳгвч? Тиигәд би олз авх биләв», – гив. 24Дәкәд ѳѳрнь зогссн әмтнд: «Энүнәс алтн мѳңгинь авад, арвн алтн мѳңг ору авсн зарцд ѳгтн» гиҗ закв. 25«Тана зергәс, тертн арвн мѳңгтә бәәнәлм», гиҗ әмтн келцхәв. 26Би таднд иигҗ келҗәнәв: бәәснднь – улм немгдх, угаһаснь – үлдсн юмнь чигн булаҗ авгдх. 27Мини ѳшәтниг, намаг хан болһшгоһар зѳрлцдг әмтиг нааран авч ирәд, мини чирәдм әмнәснь хаһцултн! – гиҗ эзн закв. 28Исус цуг энүг келснә хѳѳн цааран Ерусалим балһсн тал йовв. 29Олив уулын ташуд бәәсн Бетпәг болн Бетәнья хотнур ѳѳрдҗ йовад, Тер түрүләд хойр сурһульчнран илгәҗ келв: 30– Эн хотнд орхларн, тадн нег архлата эмнг баахн элҗг үзхит. Боодһаһинь тәәләд, элҗгиг нааран кѳтлҗ авч иртн. 31Кемр әмтн: «Ю хәәҗ тадн энүг тәәлҗәхмт?» гиҗ сурхла, тадн: «Энтн Деед Эзнд кергтә болҗана» гиҗ келтн. 32Сурһульчнр йовад Исусин келсн юм лавта бәәсинь үзв. 33Тедн элҗгниг сулдхад деесинь тәәлхлә, эзнь теднәс: – Тадн ю хәәҗ эн баахн элҗгиг сулдхад, деесинь тәәлҗәхмт? – гиҗ сурв. 34– Энтн Деед Эзнд кергтә болҗана, – гиҗ тедн хәрүднь келцхәв. 35Сурһульчнр баахн элҗгиг дахулҗ авч ирәд, эврәннь деерк хувцан деернь хайҗ делгәд, Исусиг суулһв. 36Исусиг йовсн цагт әмтн хаалһднь деерк хувцан делгцхәв. 37Тедн Олив уулас бууҗ йовх хаалһур ѳѳрдхлә, Бурхиг ѳвәрц йовдлмудыг үзүлсн тѳләд цуг сурһульчнр байртаһар магтад хәәкрцхәв: 38– Деед Эзнә нерн деерәс ирсн хан әдстә! Теңгрт амулң болтха! Бурхн тууртха! 39Олн әмтнә заагт бәәсн зәрм паршмуд Исуст келцхәв: – Багш! Сурһульчнран хѳрхнтн! – гив. 40– Би таднд келҗәнәв, кемр тедн тагчг болҗ одхла, чолуд хәәкрлдх! – гиҗ Тер хәрүцәд келв. 41Тедниг Ерусалимур ѳѳрдҗ йовсн цагт балһсиг үзәд, Исус һашудад уульв: 42– О, Ерусалим! Кемр чи эндр ѳдрт эвинь олхин тѳлә юн кергтәһинь медсн болхла! Зуг цуг эн чини нүднәс далд! 43Тиим ѳдрмүд ирх, чини хортн һазр малтад, зесг кеһәд, чамаг бүслҗ, энд-тендәсчн шахх. 44Тедн чамаг ул күртлчн күүчәд хольврулх, тедн чини эрс һатц бәәсн улсиг чигн ѳршәңгү угаһар алх. Чолун деер нег чигн чолу үлдәшго, тер юңгад гихлә, Бурхн чамаг аврхар кезә ирсинь чи медсн угач. 45Цааранднь Исус һол сүмд орад, тенд һаза бәәсн хулдачнриг тараһад кѳѳв. 46Исус: – Бурхна Бичгт бичәтә: «Мини гер – зальврлһна гер болх», тадн болхла, энүгәр деермчнрин бәәр кеҗит, – гив. 47Исус ѳдр болһн сүмд әмтиг сурһдг бәәсмн, зуг ах гелңгүд, ном цәәлһәчнр, әмтнә һардачнр болхла, Терүг әмнәснь яһҗ хаһцулхинь ухалцхав. 48Зуг тедн энүг яһҗ күцәхән медлго бәәв, юңгад гихлә, олн улс нег чигн үг алдлго Исусиг соңсдг бәәсмн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\