ЛУКА 2

1Тер цагт Август хан Рим орн-нутгин үлмәд бәәсн һазрин әмтнә то бичҗ авхин туск зәрлг һарһв. 2Сирий нутгт Күринь хан нойлҗах цагт әмтнә то бичҗ авлһна түрүнь болҗ эклв. 3Тегәд чигн нерән бичүлхин тѳлә күн болһн эврәннь тѳрсн балһснур йовв. 4Йосип бас Һалилья һазрас Назаретас һарад, Йудья гидг һазрур Давид хан тѳрсн Бетлехем хотнур йовв, юңгад гихлә, тер Давидин тохмин күн бәәсмн. 5Йосип Мирьям гидг келсн күүктәһән нерән бичүлхин тѳлә йовсмн. Тер күүкн күнд бәәсмн. 6Бетлехемд ирхлә, Мирьямин гиигрх цагнь ирв. 7Тер эврәннь ууһн кѳвүһән һарһад ѳлгәдәд, малд ѳвс ѳгдг отльгт кевтүлв. Яһад гихлә, гиичлүрин герт теднд орм күртсн уга. 8Теднә бәәсн һазрин ѳѳр хѳѳчнр бәәсмн. Тедн кеер бәәһәд, сѳѳднь хѳѳдән манад бәәцхәҗ. 9Генткн теднә ѳмн Деед Эзнә элч үзгдәд, Деед Эзнә туурмҗин герл теднд асв. Тедн дегд икәр сүрдцхәв. 10Зуг Деед Эзнә элч: – Бичә әәтн. Би таднд болн эн нарт делкәд бәәсн әмтнд байрта зәңг авч ирв! 11Эндр Давид хаана тѳрскн хотнд Бурхна илгәсн Аврач Деед Эзн тѳрв! 12Терүнә темдгнь эн: ѳлгәгдсн нилхиг тадн малд ѳвс ѳгдг отльгт кевтсинь олҗ авхит, – гиҗ келв. 13Генткн Деед Эзнә элчин ѳѳр теңгрин церг бууҗ ирв. Тедн Бурхиг магтад дуулцхав: 14– Теңгрт Бурхн тууртха! Сән тааларн бәәдг улс һазр деер амулң менд бәәтхә! 15Бурхна элчнр хѳѳчнриг үлдәһәд, хәрү теңгр тал нисҗ һарв. – Бетлехемүр йовхмн, Деед Эзнә зәңглсәр юн учрсинь хәләхмн! – гиҗ хѳѳчнр келцхәв. 16Тедн адһҗ йовад, Мирьямиг, Йосипиг болн малд ѳвс ѳгдг отльгт кевтсн теднә үринь үзцхәв. 17Нилх кѳвүг үзчкәд, хѳѳчнр энүнә тускар Бурхна элчәс соңссан келҗ ѳгцхәв. 18Хѳѳчнрин келсн үгиг соңссн әмтн алң болад бәәцхәв. 19Мирьям цуг энүг тодлад, зүркндән хадһлад бәәв. 20Хѳѳчнр учрсн юмиг үзсн, соңссн тѳләдән Бурхиг туурулҗ магтад, хәрү йовцхав. Бурхна элчин келсәр цугнь учрв. 21Нәәмн ѳдр давсна хѳѳн кѳвүнд керчлһ кех цаг ирхлә, Терүнд Исус гидг нер ѳгв. Кѳвүг тѳрәд уга бәәтлнь эн нериг Бурхна элч Түүнд ѳгч. 22Теднә әрүсллһнә йослл күцәх цаг ирхлә, Мирьям Йосип хойр нилх кѳвүһән Деед Эзнд үзүлхәр Ерусалимд авч ирцхәв. 23Юңгад гихлә, Деед Эзнә Заканд иигҗ бичәтә: «Ууһн кѳвүн болһн Бурхнд нерәдгдх зѳвтә». 24Дәкәд болхла, Деед Эзнә Закана зәрлгәр «хойр бүдүн кѳглҗрһәр эс гиҗ кѳглҗрһнә хойр һууҗмлар» Бурхнд тәкл тәкх зѳвтә бәәсмн. 25Тер цагт Ерусалимд Шимон гидг нертә нег күн бәәдг бәәҗ. Эн Израилин аврлһна цагинь күләдг чик седклтә болн буйнч күн бәәҗ. Эн Әрүн Сәкүстә күн бәәҗ. 26– Деед Эзнә Христосиг эс үзтлән чи насан баршгоч, – гиҗ Шимонд Әрүн Сәкүсн медүлҗ келсмн. 27Әрүн Сәкүсәр сүрәлксн Шимон сүмд ирв. Нилх кѳвүнә тѳлә Закана йосллыг күцәхәр эк-эцкнь Терүг сүмд авч ирхлә, Шимон Исусиг һар деерән авад, Бурхнд ханлтан ѳргәд: 29– Деед Эзн! Ода Эврәннь үгәрн Тана зарциг тәвәд йовулҗанат. 30Юңгад гихлә, цуг күмн әмтнд белдсн Тана илгәсн Аврачиг мини нүдм үзв. 32Энтн – буру номта улст гегән герл болх. Эврәннь Израиль келн-әмтән туурулх! – гив. 33Эк эцк хойрнь Шимониг теднә кѳвүнә тускар келҗәхинь соңсад, ѳврәд бәәцхәв. 34Дәкәд Шимон теднд әдс ѳгәд, нилх кѳвүнә экднь Мирьямд келв: – Эн кевтсн кѳвүнәс кѳлтә Израилин улсас кесгнь буурх, кесгнь деегшән ѳѳдлх. Энтн Бурхна темдг болх. Энүнә ѳмн кесгнь босад седклиннь нуувчн санаһан илдкҗ секх. 35Чини седклиг бас үлдәр шааһад салһх, – гив. 36Тер сүмд Пенүлин һарсн күүкн Ашер тохмин Хана гидг әәлдәч күүкд күн бәәсмн. Тер зѳвәр наста эмгн бәәҗ. Эн эврәннь залутаһан долан җилдән гер-бүл болҗ бәәсмн. 37Болв хѳѳннь тер белвсн болад үлдв. Хана найн дѳрв күртлән белвсн бәәҗ. Тер сүмәс тѳрүц һардго бәәсмн, ѳдр сѳ уга мацг бәрәд, Бурхнд зальврдг бәәсмн. 38Тер цагт Хана бас тедн тал ѳѳрдәд, Бурхнд ханлт ѳргәд, Ерусалимин сулдхвриг күләҗәсн күн болһнд нилх кѳвүнә тускар келҗ ѳгв. 39Мирьям Йосип хойр Деед Эзнә закаһар кергән күцәсн хѳѳн Һалилья гидг һазрт бәәсн эврәннь Назарет гидг хотнур хәрҗ ирцхәв. 40Нилх кѳвүн ѳсәд босад, батрад, цецн уханд орад, Бурхна онц хәәрлтә кѳвүн болҗ йовсмн. 41Җил болһн Песах гидг байрин ѳдрлә Исусин эк эцк хойр Ерусалим балһснур ирдг бәәсмн. 42Исусиг арвн хойр наснд күрхлә, тедн саак кевәрн тер байрт йовцхав. 43Байрин ѳдр чилснә хѳѳн эк-эцкнь хәрәд йовцхав, Исус Ерусалимд үлдв. Йосип Мирьям хойр түүг медлго, кѳвүһән теднлә йовсн әмтнлә йовҗ йовх гиҗ санв. Тиигәд тедн ѳдрин дуусн йовад, дәкәд кѳвүһән элгн-садн дунд болн таньдг улс заагт хәәцхәв. 45Кѳвүһән олҗ чадлго, хәрү Ерусалимд ирәд, тенд Терүг хәәцхәв. 46Һурвн ѳдр болад тедн Исусиг сүмд суусинь олҗ авч. Тер болхла закана багшнрт сурвр ѳгәд, тедниг соңсад сууҗ. 47Исусиг соңссн әмтн Терүнә гүн медрлинь үзәд, яһҗ Тер әмтнә сурврмудтнь хәрү ѳгчәхинь соңсад, алң болцхав. 48Эк-эцкнь кѳвүһән тенд үзчкәд, йир ѳврцхәв. – Кѳвүм минь, яһад чи мадниг зоваһад, тиим йовдл һарһвч? Бидн чини эцктә хамдан чамаг хән гиҗ басл зовад бәәввидн, – гиҗ экнь сурв. 49– Тадн Намаг яһад хәәсмт? Намаг эврәннь Эцкин керг-үүлд орлцх зѳвтәһинь та меддго болвзат? – гиҗ Исус сурв. 50Эк-эцкнь кѳвүнә келсн үгинь медҗ чадлго бәәцхәв. 51Исус эктә-эцктәһән хамдан һарад йовв. Назаретд ирәд, Тер эк эцкиннь үгинь соңсад бәәв. Цуг учрсн йовдлыг экнь зүркндән тодлҗ авв. 52Исус ѳсәд босад, цаг ирвәс цецн ухата болад бәәв. Цаг ирвәс әмтн болн Бурхн Бийнь Исуст хәәртә болв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\