ЛУКА 20

1Нег ѳдр Исус сүмин һаза Сән Зәңг цәәлһәд әмтиг сурһв. Терүн тал ах гелңгүд болн ном цәәлһәчнр әмтнә ахлачнрла ирәд ѳѳрдв. 2– Кенә йосар Чи тиигҗ кеҗәхмч? Кен Чамд тиим йос ѳглә? – гиҗ тедн сурцхав. 3Исус хәрүднь: – Би бас таднас нег юмна тускар сурхар седләв. Нанд келтн. 4Йохана кирсллһн теңгрәсв эс гиҗ күүнәсв? – гив. 5Тедн нег-негнтәһән селвлцҗ күүндцхәв: – Кемр бидн теңгрәс гихлә, Тер: «Юңгад терүнд эс итквт?» гиҗ сурх. 6Кемр күүнәс гихлә, әмтн мадниг чолуһар шивәд алх, яһад гихлә, тедн Йоханыг әәлдәч гиҗ санҗана. 7– Энүг альдас ирсинь бидн медхшвидн, – гиҗ тедн аштнь келв. 8Тиигхлә Исус: – Би бас таднд кенә йосар энүг кәҗәхән келхшв, – гив. 9Цааранднь Исус әмтнд үлгүрләд иигҗ келв: – Нег күн уста үзм тәрҗ. Уста үзмин тәрәчнрт терүгән нәәмәдлҗ ѳгәд, бийнь талдан һазр тал йовҗ одсмн. Кесгтән ирлго тендән бәәсмн. 10Темс цуглулх цагнь ирхлә, эзн хүвм авчк гиһәд уста үзмин тәрәчнр тал эврәннь зарцан илгәв. Тәрәчнр болхла зарцинь үктлнь цокад, хоосар хәрү йовулчкв. 11Тер дәкәд нег зарцан илгәҗ. Эн зарциг чигн тәрәчнр цокад, дегд икәр зоваһад хоосар йовулчкв. 12Тер һурвдгч зарцан илгәв. Тедн терүг чигн цусн һартлнь цокад, уста үзм тәрсн һазрас һарһад хайчкв. 13Тиигхлә эзнь: «Ода яахмб? Эңкр кѳвүһән илгәсүв, энүг тедн соңсхмн болвза» гиһәд йовулв. 14Уста үзмин тәрәчнр кѳвүһинь үзәд: «Эн ѳнчән эзлх күн. Энүг алхла, ѳнч мана болх» гиҗ санчкад, 15тедн терүг уста үзм тәрсн һазрасн кеерәгшән һарһад алцхав. Уста үзмин эзнь тер тәрәчнриг яахмб? 16Тер ирәд тәрәчнриг алад, уста үзмиг талдан әмтнд ѳгчкх. Энүг соңссн әмтн: – Тиим юмн бичә болг! – гиҗ хәәкрлдцхәв. 17Исус теднүр ширтҗ хәләһәд: – Тосхачнрин һолсн чолун герин ѳнцгин һол чолун болв, гисн Бурхна үгмүдин чинрнь ямарамб? 18Тер чолун деер унсн күн цокгдх, зуг күүнә толһа деер тер чолун унхла дарад алчкх. 19Тер дарунь ном цәәлһәчнр болн ах гелңгүд Исусиг бәрҗ авхар седв. Зуг әмтнәс әәцхәв. Тедн эн үлгүр бийсиннь тускар келсинь медв. 20Ном цәәлһәчнр болн ах гелңгүд арднь орҗ Исусиг шинҗлҗ хәләһәд, зәрм улсиг илгәв. Тер улс худлахар үннч болсн болад, зуг үнәртнь Исусин үгинь соңсад, йосиг бурушаҗах үгмүд олхар һардачин йоснд яһҗ бәрүлхм гиҗ ухалв. 21Тегәд тер улс Исусас сурцхав: – Багш, Таниг үнәр келҗәхинь болн сурһҗахинь мадн меднәвидн. Та әмтиг йилһлго Бурхна хаалһин тускар чикәр зааҗ дасхнат. 22Бидн Римин хаанд алв ѳгх йостай аль угай? 23Исус теднә хар санаг медәд келв: 24– Нанд мѳңгән үзүлтн. Кенә дүр энүнд зурата, кенә нерн энд бичәтә? 25– Римин хаана, – гиҗ тедн хәрү ѳгцхәв. Исус келв: – Тегәд чигн хаана юмиг хаанд ѳгтн, болв Бурхна юмиг Бурхнд ѳгтн. 26Исусин ѳгсн хәрүднь ѳврәд, тер улс келсн үгднь хаҗһр, буру юм олҗ чадлго тагчг бәәцхәв. 27Исус тал зәрм цадукмуд ѳѳрдцхәв. Тедн үксн күн әмдршго гиҗ иткдг бәәҗ. Цадукмуд Терүнәс сурцхав: 28– Багш, Моше маднд иигҗ бичлә, кемр гер-бүлтә ах ѳңгрхлә, болв терүнә авальнь үрн уга үлдхлә, уңг-тохман тасрулшгоһар тер ѳңгрсн күүнә дүнь белвсн гергинь авх зѳвтә бәәсмн. 29Тиигәд ах-дү долан бәәҗ. Түрүңк ахнь гер авад үрн уга ѳңгрҗ одв, авалян үрн уга үлдәҗ. 30Хѳѳннь тер белвсн күүкд күүг дарук дүнь авч, тернь бас ѳңгрҗ. 31Һурвдгч дүнь бас тер күүкд кү авч, тиигәд наадк ах-дү бас терүг авч, болв цуһар ах-дү долан күн үр үлдәлго ѳңгрҗ. 32Аш сүүлднь, тер күүкд күн ѳңгрв. 33Ода болхла кемр тедн цуһар әмдрхлә, тер күүкд күн альк ахиннь гергн болхмб? Яһад гихлә, тер долан ах-дүүһин гергн бәәҗ. 34Исус теднә хәрүднь иигҗ келв: – Эн нарт делкәд әмтн гер авна, мордна. 35Зуг Бурхнас үкәд әмдрх зѳв авсн улс иргчдән гер авлго, күүнд одлго бәәх. 36Бурхна элчнрлә әдл үкл угаһар тедн бәәх. Тедн Бурхна үрдүд, тер юңгад гихлә, тедн үкәд әмдрцхәв. 37Үксн күн әмдрдг гисн үнәр болх. Шачасн бутын тускар Моше келхлә, тер Бурхиг «Абрахамин Бурхн, Ицхакин болн Яковин Бурхн» гиҗ нерәдв. 38Бурхн үксн әмтнә Бурхн биш. Тер әмд әмтнә Бурхн, Терүнә чирәд тедн әмд! 39– Багш! Та йир сән хәрү ѳгвт! – гиҗ ном цәәлһәчнрин зәрмнь келцхәв. 40Энүнә хѳѳн дәкҗ күн терүнд сурвр ѳгх сана зүүсн уга. 41Цааранднь Исус сурв: – Христосиг Давидин тохмин үлдл гиҗ юңгад әмтн келдв? 42Псалмудын дегтрт Давид эврән келсн биләлм: «Деед Эзн мини Деед Эзнд келсмн: Чини ѳшәтниг диилҗ кѳлдчнь эс хайтл Мини барун Бий тал су». 44Кемр Давид Терүг «Деед Эзн» гиҗ нерәдхлә, яһҗ Тер бийиннь тохмин күн болҗ һархмб? 45Олн әмтн оньган ѳгәд, Исусиг соңссн цагт Тер эврәннь сурһульчнртан иигҗ келв: 46– Ном цәәлһәчнрәс бийән саглҗ йовтн. Тедн ут хувцан ѳмсчкәд йовхла, әмтн талвң болһнд теднлә мендлхлә, тедн таасгдна. Хурлд эс гиҗ нәәрт деегшән һарад суухдан дурта. 47Тедн белвсн күүкд улсин зѳѳринь меклҗ авад, әмтнә нүднд үзүләд Бурхнд уданар мѳргцхәнә. Тер улс ик догшн цааҗла харһх.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\