ЛУКА 21

1Байн әмтн сүмин зѳѳрин саңгд бәрц белгүдән яһҗ тәвдгинь Исус хәләв. 2Тедн заагт угатя белвсн күүкд күн хойрхн улан мѳңгнә шаальг тәвв. Исус түңгинь үзчкәд келв: 3– Эн угатя белвсн күүкд күн цуг наадк әмтнәс ик бәрц ѳгв гиҗ Би таднд үнәр келҗәнәв. 4Цуһар әмтн байн зѳѳрәсн үлү бәәсн нег хүвинь ѳгв, эн болхла угатя болв чигн үлдсн мѳңгән тәвв. Тер мѳңгнь күүкд күүнә эдлврт күрх мѳңгн бәәҗ. 5Зәрм улс сәәхн үнтә чолуһар тосхгдсн Бурхна сүмин тускар болн әмтнә авч ирсн бәрц белгүд терүг яһҗ сәәхрүлсин тускар келхлә, Исус теднд келв: 6– Цагнь ирхлә, цуг эн тана үзҗәсн юмн цугтан хольврад унх, чолун деер нег чигн чолун үлдшго. 7Сурһульчнр сурцхав: – Багш! Кезә цуг эн учрх? Тер цаг ѳѳрдлһнә ямаран темдг үзгдх? – гив. 8Тер келв: – Тадниг күн меклвзә, болһатн. Юңгад гихлә, кесг әмтн Мини нер зүүҗ ирәд келх: «Би Христосв» эс гиҗ «Цагнь ирв», гих. Бичә тедниг дахҗ йовтн. 9Дәәнә тускар, әмтнә буцлтын тускар соңсад бичә сүрдтн. Түрүләд цуг эн учрх зѳвтә, зуг тертн чилгч биш, – гив. 10Цааранднь Исус келв: – Нег келн-әмтн талдан келн-әмтнүр дәврх. Нег орн-нутг талдан орн-нутгла дәәллдх. 11Зәрм нутгар икәр һазр чичрлһн, харһнлһн болх, ик әәмшгтә хальдврта гемәр әмтн гемтх. Берк аюлта йовдлмуд болх, болв теңгрәс ик әәмшгтә ѳвәрцс һарх. 12Зуг цуг эн берк йовдлмуд учрхин ѳмн тадниг олн дундас кѳѳх. Нанас кѳлтә тадниг хурлд зарһла харһулх, бәрҗ авад түүрмд хайх, һардачнрин, хаадудын һарт бәрүлх. 13Тер цагт таднд Мини тускар герчлх арһ һарх. 14Зуг бийән харсхин тѳлә ю келхм гиҗ зовад урдаснь бичә ухалтн. 15Би таднд тиим цецн үгмүд болн уха зааҗ ѳгхв, тадна хортнас нег чигн күн тана ѳмнәс сѳрүд үг келҗ чадшго, зѳрлцҗ чадшго. 16Тадниг һарһсн эк-эцктн, ахнр, элгн-садн, үүрмүд урвх, тадна зәрмнь әмнәсн хаһцх. 17Нанас кѳлтә таднд цуһар дурго болх, 18зуг нег чигн үсн тана толһаһас уншго. 19Кемр тадн цуг энүг тесҗ дааҗ чадхла, бийән аврҗ чадхит, – гив. 20– Ерусалим балһсиг кесг цергәр бүсләтә үзхләрн: терүнә хольврлһна цагнь ѳѳрдв гиҗ медтн. 21Тер цагт Йудьяд бәәсн әмтн уул тал зулҗ гүүтхә, балһснд бәәсн әмтн балһснас һарад цааран әрлҗ йовтха, балһснд эс бәәсн әмтн бичә хәрү иртхә. 22Юңгад гихлә, цуг эн ѳшә авх ѳдрмүд болх. Цуг бичсн үгмүднь бүттхә! 23Кѳкүл күүкдтә болн саата күүкд улст йир берк күнд болх! Эн орн-нутг ик аюлла харһх. Эн келн-әмтн Бурхна зарһла харһх. 24Зәрмнь үлдин үзүрлә харһад үкцхәх, зәрмнь нутгин бәрәнд бәргдх. Буру номта әмтнә цаг эс чилтл Ерусалимиг буру номта әмтн эзлх, – гив. 25– Нарн деер, сар деер болн одн деер кесг ѳвәрц темдг үзгдх. Орчлң деер бәәсн орн-нутгуд теңгсин шууганас болн кѳдлҗәсн ик дольганас сүрдцхәх. 26Нарт делкәд ѳѳрдҗ йовх юмна ѳмн әмтн сүмсән алдад, харһцад унх, теңгрин күчн ормасн кѳндрҗ чичрх. 27Тер цагт тедн үүлн деер Күмни Кѳвүг сүртә күчтәһәр болн мѳңк туурмҗтаһар ирҗ йовхинь үзх. 28Эн экләд учрхла, нурһан тинилһҗ, толһаһан ѳргтн, тана аврлт ѳѳрдҗ йовхнь тер мѳн, – гив. 29Исус теднд үлгүрләд иигҗ келв: – Инҗр модыг болн наадк моддыг хәләтн. 30Ац деернь хамтхасн һархла, тадн зуна цаг ѳѳрдҗ йовхинь меднәт. 31Тегәд чигн тер йовдлмуд учрҗахинь үзхлә, Бурхна йосн ѳѳрдҗ йовхинь медтн. 32Би таднд үнәр келҗәнәв, эн улсин уңг-тохм чилтл цуг эн учрх. 33Теңгр һазр хойр уга болҗ одх, зуг Мини келсн үгмүд сольгдшго, – гиҗ келв. 34– Тер ѳдр ирхлә, тана зүркитн согту бәәдл, әрк, җирһлин үүмллһн бичә диилтхә гиҗ саглтн, хавхгт бәргдвзәт. Бийән хәләтн, юңгад гихлә, тер ѳдр цуг нарт делкәд бәәсн әмтнд генткн учрх. 36Цуг тер аюлта йовдлла эс харһхин тѳләд, Күмни Кѳвүнә ѳмн зогсхин тѳләд, оньдин зальврад сергг бәәтн, – гив. 37Исус тедниг сүмд ѳдр болһн сурһдг бәәҗ, асхн болхла Тер Олив гидг уулур йовад, сѳѳһән давулдг бәәсмн. 38Ѳрүн эртәр әмтн саак кевәрн Терүг соңсхин тѳлә сүмд ирдг бәәсмн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\