ЛУКА 22

1Эс искәсн һуйрин ѳдр эс гиҗ Песах гидг нәр ѳѳрдҗ йовҗ. 2Гелңгүд болн ном цәәлһәчнр Исусиг уга кех арһ хәәцхәв. Юңгад гихлә, тедн әмтнәс әәдг бәәҗ. 3Тиигхлә эрлг Искериот гиҗ нерәддг Йудан зүркнд орв. Тер Исусин арвн хойр сурһульчнрин негнь бәәсмн. 4Йуда ах гелңгүд тал болн сүмин харулчнрин һардачнр тал одад, Исусиг яһҗ бәрүлҗ ѳгхән келҗ ѳгв. 5Тедн байрлад, Исусиг бәрүлхин тѳлә Йудад мѳңг ѳгхәр шиидв. 6Ѳгчәх мѳңгнд зѳвән ѳгәд, Йуда олн әмтн уга цагт Исусиг теднә һарт бәрүлхәр кергтә цагинь күләв. 7Эс искәсн һуйрин нәәрин ѳдр ирв. Тер ѳдрт әмтн сетрә хурһиг алх зѳвтә бәәҗ. 8Пётр Йохан хойриг илгәһәд Исус келв: – Ода йовад маднд Песахин хот белдтн. 9– Тер Песахиг альд белдх кергтә гиҗ санҗант? – гиҗ сурһульчнр сурцхав. 10Тиигхләнь Исус иим хәрү ѳгв: – Тадниг балһснур орҗ ирхлә, нег уста буһш авч йовсн күн харһх. Терүг дахад, герүрнь одтн. 11Дәкәд герин эзнд: «Намаг сурһульчнртаһан Песахин хот эдлх хора альдв?» гиҗ Багш сурҗана гитн. 12Тер белдсн деерк ик хораһан таднд үзүлх, тендән хотан белдтн. 13Тедн йовад, Исусин келсәр цугинь олҗ авад, Песахин нәәрин хотынь белдцхәв. 14Цагнь ирхлә, Исус сурһульчнртаһан хамдан ширән ѳѳр цуглрв. 15Исус тедндән: – Би эврәннь зовлң үзхәсн ѳмн таднла хамдан эн Песахин хот идхәр седләв. 16Энүг Бурхна орн-нутгт учртл Би Песахин хотыг эдлҗ чадшгов гиҗ таднд келҗәнәв, – гив. 17Исус ааһ авад, Бурхнд ханлтан ѳргәд: – Энүг авад хоорндан хуваһад эдлтн! 18Би таднд келҗәнәв, Бурхна йосн эс иртл Би дәкҗ уста үзмәр кесн унд уушгов, – гив. 19Дәкәд Тер ѳдмг авад, Бурхндан ханлт ѳргәд, хуһлад сурһульчнртан хуваҗ ѳгәд: – Тадна тѳлә ѳгсн цогцм эн. Намаг санад иигҗ кетн, – гив. 20Хотын хѳѳн Тер ааһ авад келв: – Тадна тѳлә асхрулсн Мини цуснас тогтсн эн шин бооцана ааһ. 21Ода Намаг бәрүлҗ ѳгх күүнә һар Мини һарин ѳѳр бәәнә. 22Би, Күмни Кѳвүн, заясн хаалһарн йовнав. Зуг Намаг бәрүлсн күн басл зовлңган эдлх. 23Сурһульчнр цуһар нег-негнәсн: – Маднас кень урвач болҗахмб? – гиҗ сурцхав. 24Теднәс кен хамгин алдр гиҗ тоолгдхмб? гисн зүткән эдн хоорнд болв. 25Тиигхлә Исус теднд: – Хаадуд болхла эврәннь әмтиг нойлҗ һардна, йос бәрдг әмтн «әмтнә үүрмүд» гиҗ бийән нерәднә. 26Зуг тадн тиим бичә болцхатн, таднас хамгин икнь бичкн болтха, болв кен тадниг толһална, тернь зарцла әдл болтха. 27Кень эднәс ах: хот идҗәснь аль хот авч ирәд заргдҗаснь? Хот идҗәснь ах биший? Би болхла тадн дунд зарцла әдл болҗанав. 28Тадн ик зеткртә цагла Нанла хамдан түрү-зүдү хувалцлат, 29Мини Эцк Нанд орн-нутг белглсн кевәр Би таднд орн-нутг белглнәв. 30Мини орн-нутгт Мини ширән ѳѳр сууһад, хот уухит. Тадн арвн хойр ширә деер сууһад, Израилин арвн хойр тохмин зарһинь кехит, – гив. 31– Шимон, Шимон, эрлг тадниг буудяг хог-богас йилһҗ авдгла әдләр шүүх зѳв Бурхнас сурла. 32Зуг Би чамаг иткдгән бичә ууртха гиҗ зальврлав. Болв чи бас Нан тал хәрү ирсн хѳѳн ахнран батрул, – гиҗ Деед Эзн келв. 33Зуг Пётр келв: – Деед Эзн минь, би Тана тѳлә түүрмд чигн суунав, үкләс чигн әәшгов! 34– Би чамд келҗәнәв, Пётр, эндр ѳрүн күртл эр така хәәкртл, чи һурв дәкҗ Намаг медхшв, гиҗ келхич, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 35Дәкәд Исус теднәс сурв: – Би Тадниг мѳңг, түңгрцг, буршмг угаһар илгәсн цагт тадн юмар дутвт? – Уга, – гиҗ сурһульчнр хәрү ѳгв. 36– Ода болхла мѳңгн бәәхлә автн, бас түңгрцг автн, болв кемр тадн үлд уга болхла, киилгән хулдад үлд автн. 37Бурхна Бичгт: «Тер йос эвдсн әмтнә тоод орла», – гиҗ бичәтә. Цуг эн келснь Нанла учрх зѳвтә гиҗ таднд келҗәнәв. Мини тускар бичгдсн юмн удл уга учрх, – гиҗ Исус теднд келв. 38Сурһульчнр: – Деед Эзн, манад хойр үлд бәәнә, – гив. – Болх, – гиҗ Исус келв. 39Исус саак кевәрн Олив гидг уулур һарад йовв. Сурһульчнр Терүнә ардаснь дахцхав. 40Одх һазртан ирәд Исус: – Сѳрлһнлә харһшгон тѳлә зальврад бәәтн, – гиҗ келв. 41Исус теднәс хооран һарад, шивсн чолун күрх һазрт ирәд, сѳгдҗ унад экләд зальврв: 42– Аав минь, кемр Та эн зовлңгас Намаг гетлгсн болхнь! Зуг Мини таалар биш, Тана таалар болтха! 43Генткн теңгрәс Бурхна элч бууҗ ирәд, Терүг батрулв. 44Исус ик зовлңтаһар болн улм халунар Бурхнд зальврад бәәв. Маңнаһаснь һарчах кѳлсн цусна дусалла әдләр һазрт унв. 45Исус зальврснаннь хѳѳн босад, сурһульчнр тал хәрү ирв. Тедн үрүдәд унтҗ одсн бәәҗ. 46– Юңгад тадн унтҗахмт? – гиҗ Исус сурв, – Сѳрлһнлә харһшгон тѳлә босад зальвртн. 47Терүг келҗәсн цагт кесг әмтн һарч ирв. Теднә ѳмн арвн хойр сурһульчнрин негнь Йуда гидг күн йовла. Халхаснь үмсхин тѳлә тер Исус тал ѳѳрдв. 48Исус: – Йуда, Намаг, Күмни Кѳвүг, үмсәд, эднә һарт бәрүлҗәнчи? – гиҗ сурв. 49Исусла бәәсн сурһульчнр юн учрхиг үзәд: – Деед Эзн, үлдән һарһхмн болвза? – гив. 50Теднә негнь үлдән һарһад, ах гелңгин зарцин барун чикинь чавчв. 51Зуг Исус: – Болх! – гив. Тер чикән чавчулсн күүнә чикнднь һаран күргәд эдгәв. 52Терүг бәрҗ авхар ирсн ах гелңгүдт, сүмин харулчнрин һардачнрт, толһачнрт Исус: – Тадн Намаг деермч гиҗ санҗант? Ю хәәҗ тадн үлд, мод атхад Намаг бәрҗ авхар ирвт? 53Би ѳдр болһн таднла сүмд бәәдг биләв, тер бийнь тадн Мини ѳмнәс һаран ѳргсн угат. Зуг ода тадна цаг ирв, ода хар харңһун йосн залҗана, – гив. 54Тедн Терүг бәрҗ авад, ах гелңгин гер тал авч ирцхәв. Пётр теднә ардаснь ѳѳрдлго йовҗ йовла. 55Герин һаза әмтн һал шатаһад эргҗ суув. Пётр бас теднлә хамдан суув. 56Һалын хаҗуд суусн зарц күүкд күн терүнә чирә ширтҗ хәләһәд: – Эн күн Терүнлә хамдан бас бәәлә, – гив. 57Зуг Пётр тер күүкд күүнд: – Би Терүг медхшв, – гиҗ келв. 58Невчк бәәҗәһәд, дәкәд нег күн терүг үзәд: – Чи бас теднә негнч, – гив. – Уга, – гиҗ Пётр хәрү келв. 59Нег цаг давсна хѳѳн дәкәд нег күн маһдлго келв: – Эн күн Терүнлә хамдан бәәлә. Эн бийнь Һалилья һазрин күн. 60– Тадниг ю келҗәхинь би медҗәхшв! – гиҗ Пётр хәрүцв. Тиигҗ келҗәхлә, генткн эр така хәәкрв. 61Деед Эзн ардагшан эргҗ, Пётр тал хәләв. Тиигхлә Пётр «Эр така хәәкртл, чи эндр һурв дәкҗ Намаг медхшв гиҗ келхич» гиҗ Деед Эзнә келсн үгмүд тодлҗ санв. 62Пётр цааран һарад, һашута кевәр уульв. 63Исусиг хәләҗәх харулчнр Терүгәр наад бәрәд зоваҗ цокв. 64Терүнә нүдинь кенчрәр бооһад: – Әәлдҗ кел маднд, кен чамаг цокв? – гиҗ некҗ сурцхав. 65Нань чигн кесг му үг цергүд Исуст келҗ. 66Ѳрүн эртәр әмтнә толһачнр, ах гелңгүд болн закана багшнр цуглрад, Исусиг Деед хургт авч ирв. 67– Кемр Чи Христос болхла, маднд цәәлһҗ кел, – гиҗ тедн Исуст келв. Исус иим хәрүднь: – Кемр Би таднд келхлә, тадн иткхн угат, 68болв кемр Би таднас юм сурхла, тадн хәрүһинь келҗ ѳгхн угат. 69Зуг эн цагас авн Күмни Кѳвүн хамгин Күчтә Бурхна барун һартнь суух, – гив. 70Тедн цуһар: – Тегәд Чи Бурхна Кѳвүн болҗахмч? – гиҗ сурв. – Чик! Тадн тиигҗ келҗәнәт, – гиҗ Исус теднә ѳмнәс хәрүцв. 71Тиигхлә толһачнр: – Ямаран герчллһн таднд дәкәд кергтә болҗахмб? Бидн цугинь энүнә келсн үгмүдәс медҗ үзҗәнәвидн! – гиҗ келцхәв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\