ЛУКА 23

1Тиигхлә Деед хургт бәәсн әмтн босад, Исусиг Пилатур авч йовцхав. 2Тенд Исусиг экләд гемшәв: – Эн күүг мана келн-әмтиг хутхсинь үзвидн, Римин хаанд алв бичә ѳгтн, эврән бийән «Би ханв болн Христосв» гисинь соңсвидн. 3– Чи Йудья улсин хан болҗахмчи? – гиҗ Пилат Исусас сурв. – Чи тиигҗ келҗәнәч, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 4Тиигхлә Пилат ах гелңгүдт болн олн әмтнд: – Эн күүг гемшәх буру юм би үзҗәхшв, – гив. 5Тедн болхла зүткҗ келцхәв: – Энтн Һалильяс экләд нааран ирв. Эврәннь номарн цуг Йудья һазрин әмтиг үүмүлҗәнә. 6Энүг соңсад Пилат: – Эн Һалилья һазрин күний? – гиҗ сурв. 7Дәкәд Исусиг Херод һардҗасн һазрин күүһинь Пилат медчкәд, Исусиг Херодур илгәв. Херод тер цагт бас Ерусалимд бәәҗ. 8Херод Исусиг үзәд икәр байрлв. Юңгад гихлә, кезәнәс авн тер Исусиг үзхәр седсн бәәҗ. Тер Исусин тускар дала юм соңсҗ, болв Терүнәс нег ѳвәрц юм үзхәр нәәлҗәсн бәәҗ. 9Тер кесг сурврмуд Исуст ѳгв, зуг Исус хәрү ѳгсн уга. 10Ах гелңгүд болн закана багшнр зогсад, Исусиг сүркә кевәр гемшәв. 11Херод цергүдтәһән Терүг һутаһад, наад бәрҗәһәд, деернь сәәхн хувц ѳмскәд, хәрү Пилатур илгәчкв. 12Херод Пилат хойр урднь хоорндан ѳшәтн бәәсн болвчн, тер ѳдр үүрмүд болв. 13Пилат ах гелңгүдиг болн әмтнә толһачнриг дуудҗ авад келв: 14– Олн әмтн дунд буцлт ѳргхәр седдг күүг тадн нанур авч ирвт. Би тана чирәд энүг мѳшкләв. Зуг Эн күн тадна гемшәҗәсн нег чигн юмнд бурутаһинь би үзсн угав. 15Херод бас эн күүнә һарһсн буру юм олҗ чадл уга хәрү Энүг йовулчкв. Тадн эврән хәләтн, Эн күн үкллә харһулгдх ик гем һарһсн уга. 16Тер учрар би Энүг малядад сулдхнав. 17Зуг цуһар нег дууһар: – Эн үктхә! Маднд Бар-Абаг сулдх! – гиҗ хәәкрцхәв. 19Бар-Аба гидг күн тер балһснд буцлт кеһәд, әмтиг алсн учрар түүрмд суусн бәәҗ. 20Зуг Пилат Исусиг сулдххар седв, тегәд чигн тер давтад әмтнәс сурв. 21Тиигсн бийнь әмтн: – Кирст хадчк! Кирст хадчк! – гиҗ хәәкрцхәв. 22Пилат һурвдад сурв: – Ямаран му йовдл эн күн һарһсмб? Үкллә харһулхин тѳлә кесн гем би олсн угав. Би энүг малядад сулдхнав! – гив. 23Зуг тедн: – Исусиг кирст хад! – гиһәд улм чаңһар хәәкрәд некәд бәәцхәв. Теднә хәәкрлдәнд Пилат диилгдв. 24Пилат теднә некврәр шиидвр авв. 25Тер буцлт босхсн, әмтиг алсн, түүрмд сууҗасн Бар-Абаг әмтнә сурсар сулдхад, Исусиг теднә һарт ѳгв. 26Исусиг цааҗла харһулхин тѳлә авч йовцхав. Зууран цергүд Күрәнә балһснас йовҗ йовсн Шимониг бәрҗ авад, ик гидг кирс нурһнднь үүрүлҗ ачад, Исусин ардаснь йовулв. 27Исусин ардас кесг әмтн дахла, тедн дунд һашута нульмсан асхрулҗ, уульҗ йовсн күүкд улс бас йовла. 28Исус теднүр хәләһәд: – Ерусалимин күүкд улс, Мини тѳлә бичә уультн, эврәннь үрнәннь, бийиннь тѳлә уультн! 29Юңгад гихлә, берк цаг ирх, күср болн үр эс һарһсн, үрдүд эс кѳкүлсн күүкд улс буйн кишгтә гиҗ әмтн тер цагт келх, – гив. 30Тер цагт әмтн уулмудыг: «Мадн деер унтн!», ѳѳдм һазрмудыг: «Мадниг бүрктн» гиҗ эрҗ сурх. 31Кемр кѳк ноһарҗах модыг тиигҗ кехлә, му хумха моднд ю кедг болхмб? – гив. 32Йос эвдсн хойр күүг Исусла хамднь бас цааҗла харһулхин тѳлә авч йовла. 33Тедн Һавл гидг һазрур ирв. Тер һазрт Исусиг кирсд хадҗ цааҗлсмн, йос эвдсн хойр күүг бас Терүнлә хамднь кирсд хадҗ цааҗлсмн, негинь барун бийднь, наадкинь зүн бийднь. 34Исус: – Аав минь! Эднә килнцинь тәвит! Эдн ю кеҗәхән медҗәсн уга, – гиҗ сурв. Әмтн җирв хаяд, Исусин хувциг хувацхав. 35Олн әмтн зогсад хәләцхәв. Толһачнр бас Исусар наад бәрәд: – Талдан әмтиг харсҗ аврдг билә. Кемр тер Христос болхла, Бурхна шүүҗ авсн күн болхла, Бийән харсҗ әмән авртха! – гиҗ келцхәв. 36Цергүд бас Исусар наад бәрцхәв. Тедн Исуст ѳѳрдәд, ишклң чаһр ѳгәд 37келцхәв: – Кемр Чи Йудья улсин хан болхла, әмән харсҗ авр, – гив. 38Исусин толһаднь кирс деер нег харһа мод хадулҗ, деернь «Энтн – Йудья улсин хан» гиҗ бичҗ. 39Хаҗудк кирс деер телгдсн йос эвдсн күүнә негнь Исусиг му келәд: – Кемр Чи Христос болхла, эврәннь әмән авр, мадниг бас харсҗ авр! – гиҗ хәәкрв. 40Наадкнь болхла ѳѳркән хѳрҗ: – Бурхнас әәхнч! Чи бас тиим цааҗ дааҗахан медҗәхшийчи? 41Бидн чикәр цааҗлгдвидн, кесн килнцәрн үүлән дааҗанавидн, эн күн болхла му юм кесн уга, – гив. 42Дәкәд: – Деед Эзн Эврәннь орн-нутгтан ирхләрн мини тускар бичә марттн, – гиҗ тер Исуст келв. 43Би чамд үнәр келҗәнәв, эндр ѳдр Нанла хамдан Бурхна садт тусхич! – гиҗ Исус хәрүднь келв. 44Үдин алднд генткн цуг һазрар харңһурад, һурвн цаг күртл тиим болв. 45Нарн харңһурад, һол сүмин кѳшг хойр әңгрәд шуурв. 46Исус: – Аав минь! Тана һарт сүмсән бәрүлҗ ѳгчәнәв! – гиҗ чаңһур хәәкрв. Эн үгмүдин хѳѳн Исусин әмн һарв. 47Энүг үзсн Римин әңгин цергин ахлач, Бурхиг магтад: – Эн күн йосн чик седклтә күн бәәсмн, – гиҗ келв. 48Ю болхиг хәләхәр цуглрсн олн әмтн учрсн йовдлыг үзәд, ѳрчән цокн бәәҗ хәрцхәв. 49Зуг Исусиг меддг әмтн, теднә тоод Һалильяс авн Терүг дахҗ йовсн күүкд улс, ик хол биш, тедүкнд хәләһәд зогсв. 50Йосип гидг нертә нег күн Деед Хургин гешүн бәәҗ. Әрүн цаһан седклтә үннч күн тер бәәҗ. 51Йосип Деед Хургин шиидврлә болн кесн йовдлла зѳвшәрсн уга бәәҗ. Тер Йудья һазрт бәәсн Ариматья хотна күн бәәҗ. Йосип Бурхна йосн ирхиг бас күләҗәҗ. 52Тер Пилатур ирәд, Исусин цогцинь ѳгтн гиҗ сурв. 53Дәкәд тер цогцинь кирс деерәс буулһҗ авад, оршалһна кенчрт ораһад, хад чолунд шин кесн, урднь күн оршагдад уга үкәрт орулҗ тәвв. 54Басң ѳдрин асхн болҗ йовла. Бемб ѳдр ѳѳрдҗ йовла. 55Исусла хамдан Һалильяс дахҗ ирсн күүкд улс Йосипиг дахад, Исусиг оршасн үкәриг хәләһәд, цогцинь тер ормд яһҗ орулҗ тәвсинь үзв. 56Тедн хәрҗ ирәд, каңкнсн үнртә тос, түркдг эм белдв. Бемб ѳдрлә тедн Бурхна зааврар амрцхав.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\