ЛУКА 24

1Ѳрүн ѳрлә долан хонгин түрүңк ѳдрт күүкд улс урднь белдсн каңкнсн үнртә тос, түркдг эм авад, Исусиг оршасн үкәрүр ирцхәв. 2Зуг Терүг оршасн үкәриг хааҗасн чолун хаҗуднь бәәсиг тедн үзцхәв. 3Уулын кѳндә дотр орсн күүкд улс Деед Эзн Исусин цогц олҗ авсн уга. 4Күүкд улс алмацҗ зогсцхав. Генткн гилвксн цаһан хувцта хойр күн теднд үзгдв. 5Күүкд улс дегд сүрдәд, һазр элкҗ унцхав. Зуг хойр күн: – Үксн әмтн заагт әмд күүг юңгад хәәҗәхмт? 6Тертн энд уга, Тертн әмдрв! Һалильяд Исус таднд ю келсинь мартчквт? 7«Күмни Кѳвүн килнцтә әмтнә һарт бәрүлгдх, кирс деер цааҗлгдх, болв һурвдгч ѳдртнь Тер әмдрх», – гиҗ келцхәв. 8Эн Исусин үгмүд генткн теднә уханд орҗ тодлгдв. 9Күүкд улс Исусин үкәрәс хәрҗ ирәд, арвн негн сурһульчнрт болн наадк әмтнд цуг учрсн юмна тускар келҗ ѳгв. 10Тер күүкд улсин дунд Магдален хотна Марий, Йохана, Яковин экнь Марий болн нань чигн күүкд улс бәәҗ. Тедн апостолмудт энүнә тускар келҗ ѳгцхәв. 11Зуг эн күүкд улсин үгмүд деми юмн гиҗ теднд сангдв. Тедн күүкд улст итксн уга. 12Пётр болхла босад, Исусин үкәр тал гүүв. Тер уулын кѳндә дотр шаһаҗ хәләһәд, Исусиг орасн һанцхн кенчр бәәсинь үзв. Пётр үзсн юмндан икәр ѳврәд хәрәд йовв. 13Тер ѳдр сурһульчнрас хойрнь Эмаус гидг хотнур йовҗ йовла. Тер хотн Ерусалимас арвн негн дуунад бәәсмн. 14Цуг учрсн йовдлын тускар тедн күүндҗәлә. 15Тедниг күүндәд йовҗ йовтлнь Исус Бийнь теднүр ѳѳрдҗ ирәд, теднлә хамдан йовв. 16Зуг сурһульчнр Исусиг үзвчн таньсн уга. 17Исус теднәс: – Юуни тускар тадн күүндҗәхмт? – гиҗ сурв. Тедн гейүртә бәәдлтә зогсцхав. 18Теднә негнь Клѳп гидг нертә күн: – Шиңкән Ерусалимд ирсн тѳләдән эн ѳдрмүдт юн учрсинь һанцхн чи меддго болхич! – гиҗ келв. 19– Юн учрсмб? – гиҗ Исус сурв. – Назаретин Исусла учрсн йовдлын тускар бидн келҗәнәвидн, – гиҗ тедн хәрүднь келв. – Тер үгдән болн үүлдән ик күчтә, Бурхна болн әмтнә ѳмн ик алдр әәлдәч билә. 20Ах гелңгүд болн мана һардачнр Терүг бәрҗ авад, алх зарһла харһулад, кирс деер цааҗлад әмнәснь хаһцулв. 21Болв бидн болхла Израилиг Тер харсҗ аврх гиҗ нәәлҗәләвидн. Тер учрсн йовдлын хѳѳн һурвдгч ѳдр болҗана. 22Цааранднь иим юмн болв: үкәр талнь йовсн зәрм күүкд улс мадниг икәр ѳврүлв. Тедн эндр ѳрүн ѳрлә тиигәрән одла, 23зуг тенд цогцнь уга бәәҗ. Күүкд улс хәрҗ ирәд маднд иим юм келҗ ѳгв. Тедн оршасн хадын кѳндә дотр орхла, Бурхна элчнр генткн теднә нүднд үзгдәд, «Исус әмд» гиҗ келҗ. 24Хѳѳннь мана үүрмүдәс зәрмнь үкәр талнь одад, күүкд улс келҗәснлә әдл цугинь үзҗ, зуг әмдрсн Исусиг тедн үзсн уга. 25Исус теднд: – Яһсн эргү улсвт? Әәлдәчнрин келсн үгмүдт ода күртл иткл уга бәнт? 26Христос ик зовлң эдлснәннь хѳѳн эврәннь туурмҗдан орхм бишви? – гиҗ сурв. 27Дәкәд Тер Мошеһәс болн әәлдәчнрәс экләд, Бурхна Бичгт Бийиннь тускар цуг бичәтә юмиг теднд цәәлһҗ келҗ ѳгв. 28Тедниг хотнур ѳѳрдҗ йовхлань Исус цааранднь йовхар седсн бәәдл һарв. 29Зуг тедн Исусиг: – Маднла хамдан үлд, ора болҗана, ѳдр чилв, – гиҗ эрҗ сурв. Тер үлдв. 30Хот уух цагт Исус болһсн һуйр авад, Бурхнд ханлт ѳргәд, әңг-әңгәрнь һуйриг хуһлҗ хуваһад теднд ѳгв. 31Тер кемлә хойр сурһульчин нүднь секгдәд, тедн Исусиг таньв. Зуг тер дарунь теднә нүднд Исус үзгддгән уурв. 32Тедн нег-негнәсн: – Терүг хаалһдан маднд Бурхна Бичгин чинр-утх цәәлһҗ үг келсн цагт мана зүркн халад, шатсн болҗ эс медгдлү? – гиҗ сурцхав. 33Сурһульчнр ормасн босад, Ерусалим тал хәрү йовцхав. Тендән тедн арвн негн сурһульчиг болн кесг әмтиг олҗ авв. 34– Эн үнн! Деед Эзн әмдрв! Шимон Терүг үзв, – гиҗ сурһульчнр келцхәв. 35Тер хойр сурһульч хаалһд учрсн йовдлын тускар келәд, Исусиг һуйр хуваҗ ѳгсн цагт Терүг яһҗ таньсан келҗ ѳгв. 36Сурһульчнр күүндҗәсн цагт генткн Исус үзгдәд теднлә мендлв. 37Тедн сүмсн үзгдҗәнә гиҗ санад, әәһәд менрәд одцхав. 38Исус болхла: – Юңгад тадн тиигҗ икәр әәҗәхмт? Юңгад тадн маһдлҗахмт? 39Мини һарм, Мини кѳлм хәләтн! Эн Бив! Намаг кѳндәҗ үзтн, сүмсн махмуд уга, ясн уга болна. Намаг хәләтн, Би йосн махмудтав, ястав, – гиҗ келәд, 40Исус һар-кѳлән үзүлв. 41Тедн икәр байрлад, иткҗ чадлго алң болад бәәцхәв. Тиигхлә Исус теднәс: – Танад идх-уух юмн бәәнү? – гиҗ сурв. 42Сурһульчнр Исуст шарсн заһснас ѳгв. 43Тер заһсиг авад, теднә ѳмн идв. 44– Энүнә тускар Би таднла бәәсн цагтан келләлм, – гиҗ Исус келв. – Мини тускар Мошен заканд, әәлдәчнрин дегтрмүдт болн Псалмудын дегтрт бичгдсн тоот күцәгдх зѳвтә. 45Исус теднд Бурхна Бичгин чинр-утх медхд нѳкд болв. 46– Бурхна Бичгт: «Христос дегд икәр зовагдад үкәд, һурвдгч ѳдртнь әмдрх зѳвтә» гиҗ бичәтә. 47Ерусалимас экләд әмтн болһнд килнцтә җирһл үлдәлһнә туск, килнц тәвүллһнә туск зәңг Терүнә нернә тѳлә тадн тархах зѳвтәт. 48Тадн болхла цуг энүнә герчнр. 49Би таднд Мини Эцкм ѳгнәв гисн юмиг илгәнәв, зуг тадн ик Теңгрәс күч эс автл балһснд үлдцхәтн, – гив. 50Тер сурһульчнран балһснас дахулҗ һарад, Бетәнья тал авч ирәд һаран ѳргәд, тедниг әдслв. 51Әдслҗ бәәтлән теднәс салҗ, теңгрүр ѳѳд һарв. 52Сурһульчнр Терүнд сѳгдәд, аһу ик байртаһар Ерусалим тал хәрҗ ирцхәв. 53Тер цагас авн тедн һол сүм дотр оньдин бәәһәд, Бурхнд магтал ѳргцхәв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\