ЛУКА 3

1Тиверь гидг хан ширә деер сууһад, арвн тавдгч җилд Йудья һазрт Понтий Пилат гидг нойн бәәсмн. Херод болхла Һалильяд, терүнә ах Пилип Итурьяд болн Трахонидт һардҗасмн, Лусанья Абиленд һардач бәәсмн, Хана болн Кәәп ах гелңгүд бәәҗ. Тер җилд Бурхн эҗго кѳдәд, Зехарьян кѳвүн Йоханд үг келв. 3Тегәд Йохан Йордан һолын кѳвәд бәәсн һазрар йовад, әмтнд: – Килнцтә җирһлән үлдәтн. Бийән уснд кирслтн. Тиигхлә Бурхн килнцитн тәвҗ ѳгх, – гиҗ келв. 4Эшья гидг әәлдәчин дегтрт: «Эҗго кѳдәһәс хәәкрҗәх дун: Деед Эзнд хаалһинь белдтн! Терүнә җиминь һоолтн! 5Хавчг болһн шораһар дүүртхә! Уул, ѳѳдм тегш болтха! Матьхр һазринь чикртхә! Довута замнь тинитхә! 6Тиигәд цуг күмн-әмтн Бурхна аврлтыг үзтхә!» – гиҗ бичәтә. 7Бийән уснд кирслхәр седҗәсн әмтнд Йохан иигҗ келсмн: – Тадн моһа тохмта улст! Бурхна иргч цухлас зулҗ чадхит гиҗ, кен таднд келв? 8Килнцтә җирһлән үлдәсән үзүлтн. «Эцквидн Абрахам» гиҗ бичә сантн, юңгад гихлә, Бурхн эн чолудас чигн Абрахамд үрдүд тѳрүлҗ чадх гиҗ би таднд келҗәнәв. 9Модыг уңг күртл чавчх сүк белн бәәнә. Сән темс ѳгдго модыг тер чавчад һалд хайна. 10– Ода бидн яахмб? – гиҗ әмтн сурцхав. 11Йохан: – Хойр киилгтә күн, негинь киилг уга күүнд ѳгтхә, болв хот-хоолта күн бас тиигҗ хувалцтха, – гиҗ келв. 12Алв цуглулдг әмтн бас бийән уснд кирслхәр ирцхәв. – Багш! Ода бидн яахмб? – гиҗ тедн сурцхав. 13– Таднд кергтә юмнас үлү юм әмтнәс бичә нектн, – гиҗ тер келв. 14Цергин нег цѳѳкн күн терүнәс: – Мадн яахмб? – гиҗ сурцхав. Йохан хәрүднь: – Кенәс чигн мѳңг күчәр бичә булаҗ автн, айстан күүнд му нер бичә ѳгтн, болв эврәннь җалван авад, бәәсндән байн болад бәәтн, – гиҗ келв. 15Әмтн нәәлвртәһәр күләһәд бәәцхәв. Цуһар: – Йохан бийнь Христос мѳн биший? – гиҗ Йохана тускар зүркндән ухалцхав. 16Тиигхлә Йохан теднд иим хәрү ѳгв: – Би тадниг уснд кирслнәв, зуг нанас даву ик күчтәнь ирх. Би Терүнә буршмгиннь бүчинь тәәлх чигн зѳв угав. Тер Әрүн Сәкүснд болн һалд тадниг кирслх. 17Тер буудяһан севглхәр күрзән авчксн белн бәәнә. Буудяг Тер күн хашадан хураһад тәвх, ѳвс-богинь болхла унтрдго һалд хаяд шатах. 18Йохан ном тархаһад, эн болн талдан чигн үгмүд олзлад, әмтиг саглулдг бәәсмн. 19Йохан һардач Херодыг бурушаһад, килнцинь медүлҗ илдкв. Юңгад гихлә, Херод эврәннь ахин авалиг Херодидаг хааһад, бийдән буулһҗ авад, кесг хар саната бузр йовдл үзүлв. 20Цуг тер йовдлын тоод Херод дәкәд негинь немв, тер Йоханыг бәрҗ авад бәрәнд суулһв. 21Әмтиг уснд кирслснә хѳѳн Исус бас Бийән уснд кирслсмн. Түүг экләд зальврхлань, генткн теңгр зааград, 22Әрүн Сәкүсн кѳглҗрһн мет үрвәд, Терүнә ээм деернь ирҗ буув. Генткн теңгрәс: «Энтн Мини хәәртә Кѳвүн! Эн Намаг байрлулна!» гисн оһтрһун дун соңсгдв. 23Исус һучтаһасн авн Бурхнд церглдг болв. Әмтнә сансар, Тер Йосипин кѳвүн, Элин ач, 24Эли болхла Мататин кѳвүн, Матат Левин кѳвүн, Леви Мелкин кѳвүн, Мелки Янана кѳвүн, Яна Йосипин кѳвүн, 25Йосип Мататьян кѳвүн, Мататья Амосин кѳвүн, Амос Нахумин кѳвүн, Нахум Эслимин кѳвүн, Эслим Наган кѳвүн, 26Нага Махатин кѳвүн, Махат Мататьян кѳвүн, Мататья Шимән кѳвүн, Шимә Йосипин кѳвүн, Йосип Йудан кѳвүн, 27Йуда Йохананин кѳвүн, Йоханан Ресан кѳвүн, Реса Зерүбәбелин кѳвүн, Зерүбәбель Шалтэлин кѳвүн, Шалтэль Нерьян кѳвүн, 28Нерья Мелкин кѳвүн, Мелки Аддина кѳвүн, Адди Косамин кѳвүн, Косам Элмадамин кѳвүн, Элмадам Эрин кѳвүн, 29Эр Исусин кѳвүн, Исус Эльязерин кѳвүн, Эльязер Иоримин кѳвүн, Иорим Мататин кѳвүн, Матат Левин кѳвүн, 30Леви Шимона кѳвүн, Шимон Йудан кѳвүн, Йуда Йосипин кѳвүн, Йосип Йонанын кѳвүн, Йонан Эльякимин кѳвүн, 31Эльяким Мелян кѳвүн, Меля Менан кѳвүн, Мена Мататан кѳвүн, Матат Натана кѳвүн, Натан Давидин кѳвүн, Давид Ишайин кѳвүн, 32Ишай Йоведин кѳвүн, Йовед Боозин кѳвүн, Бооз Салмона кѳвүн, Салмон Нахшона кѳвүн, 33Нахшон Аминадабин кѳвүн, Аминадаб Админа кѳвүн, Админ Арнин кѳвүн, Арни Хецрона кѳвүн, Хецрон Пәрецин кѳвүн, Пәрец Йудан кѳвүн, Йуда Яковин кѳвүн, 34Яков Ицхакин кѳвүн, Ицхак Абрахамин кѳвүн, Абрахам Таран кѳвүн, Тара Нахорин кѳвүн, 35Нахор Серугин кѳвүн, Серуг Реун кѳвүн, Реу Пелекин кѳвүн, Пелек Эберин кѳвүн, Эбер Шелән кѳвүн, Шелә Кәнәнә кѳвүн, 36Кәнән Арпакшадин кѳвүн, Арпакшад Шемин кѳвүн, Шем Ноахин кѳвүн, Ноах Ләмекин кѳвүн, 37Ләмек Метушелахин кѳвүн, Метушелах Ханокин кѳвүн, Ханок Еретин кѳвүн, Ерет Махалалелин кѳвүн, Махалалель Кәнәнә кѳвүн, 38Кәнән Эношин кѳвүн, Энош Шетин кѳвүн, Шет Аадмин кѳвүн, Аадм болхла Бурхна кѳвүн бәәсмн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\