ЛУКА 4

1Исус Әрүн Сәкүсәр дүүрсн бәәҗ, болв Йордан һолас хәрү йовҗ йовхлань, Сәкүсн Терүг эҗго кѳдәһүр дахулв. 2Тенд дѳчн ѳдртән эрлгәр сѳргдсмн. Эн цагин болзгт хот идл уга бәәсн тѳләдән Исус дегд икәр ѳлсв. 3Тиигхлә эрлг Терүнд: – Кемр Чи Бурхна Кѳвүн болхла, эн чолунд ѳдмг бол гиҗ зәрлг ѳг, – гиҗ келв. 4Исус хәрүднь: – Бурхна Бичгт: «Һанцхн ѳдмгәр күн бийән цадхҗ хаңһашго» гиҗ бичәтә, – гив. 5Эрлг Терүг ик ѳѳдм һазр тал дахулҗ авч одад, нег агчмин зуур орчлңд бәәсн нутг болһниг үзүлв. 6– Эн нутгудын йосинь болн туурмҗинь би Чамд ѳгнәв. Цуг эн Мини, болв би энүг дурта күүндән ѳгч чадҗанав. 7Кемр Чамаг нанд сѳгдхләчн, цуг эн Чини болх, – гиҗ эрлг Исуст келв. 8Исус хәрүднь: – «Эврәннь Деед Эзн Бурхндан сѳгд, һанцхн Бурхндан цергл» гиҗ Бурхна Бичгт бичәтә, – гив. 9Цааранднь эрлг Терүг Ерусалимд авч ирәд сүмин ора деер зогсаһад келв: – Кемр Чи Бурхна Кѳвүн болхла, эн ора деерәс дорагшан һәрәдҗ үз. 10Юңгад гихлә, «Бурхн Эврәннь Бурхна элчнртән Чамаг әрвләд хәләтхә гиҗ зәрлг ѳгв», 11болв дәкәд «тедн Чини кѳлчн чолунд бичә цокгдтха гиһәд Чамаг һар деерән теврәд авад йовх» гиҗ бичәтәлм, – гив. 12– Бурхна Бичгт: «Эврәннь Деед Эзн Бурхан бичә сѳрәд бә» гиҗ бичәтә, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 13Тиигәд эрлг сѳрдгән уурад, Исусиг цаг болзг күртлнь үлдәв. 14Исус Сәкүснә күчнд батрад, хәрү Һалилья һазр тал ирв. Терүнә туск зәңг цуг нутгар тархаҗ соңсгдв. 15Исус теднә хурлмудт сурһдг бәәсмн. Цуһар Терүг туурулдг бәәсмн. 16Исус эврәннь ѳссн-боссн Назарет гидг хотнд ирв. Тер саак кевәрн амрлһна бемб ѳдр хурлд одв. Тенд Исус Бурхна ном умшхар босад зогсв. 17Әмтн әәлдәч Эшьян дегтр Терүнә һарт бәрүлв, болв Исус терүг секәд, иим нег юм олҗ умшв: 18«Би Деед Эзнә Сәкүстәв. Тер Намаг Сән Зәңг угатя-яду улст тархалһхар йовулла. Бәрәнд бәәх әмтнд сулдхврин тускар, сохр әмтнд нүднә харана тускар зәңглхин тѳлә даҗргдсн әмтиг сулдххин тѳлә, Деед Эзнә хәәрлтин цаг ирсиг дурдхин тѳлә Тер Намаг илгәсмн». 20Исус Бурхна Бичгиг хаачкад, тенд церглҗәх күүнд ѳгәд ормдан суув. Хурлд бәәсн улс нүдәрн Исус тал ширтҗ хәләцхәв. 21Цааранднь Исус экләд: – Эндр тадниг соңссн цагт эн әәлдхл күцв, – гив. 22Цуһар энүг чик гиһәд, Исусин амарн келсн һәәхмҗтә үгмүдиг ѳврцхәв: – Эн Йосипин кѳвүнлм! – гиҗ әмтн сурцхав. 23Исус теднд: – Тадн Нанд эрк биш «Эмч, Бийән эдгә!» гидг үлгүр келхит. «Капернамд болсн юмна тускар бидн соңславидн, тиигҗ Эврәннь тѳрскн һазртан чигн ке!» гиҗ тадн келхит. 24Зуг Би таднд үнәр келҗәнәв, ямаран чигн әәлдәчиг тѳрскн һазртнь әәлдәч гиҗ тоолдмн биш. 25Элья әәлдәч бәәсн цагт Израильд кесг белвсн күүкд улс бәәсмн. Тиигхд һурвн җил дундур хур орлго, һазр деер ик харһнлт болв. 26Зуг Бурхн Элиг талдан күүкд күүнүр йовуллго, Сидона ѳѳр бәәсн Цәрепәт хотна нег белвсн күүкд күүнүр илгәсмн. 27Израильд Элиша әәлдәч бәәсн цагт арсна хальдвр гемәр кесг улс гемтсн бәәҗ, зуг Найман гидг сирий келн күүнәс оңдан күн цеврдсн уга бәәҗ, – гив. 28Хурлд бәәсн цуг улс энүг соңсад йир икәр уурлцхав. 29Тедн цуһар ормасн ѳсрҗ босад, Исусиг балһснас һарһад, уулын ора деер авч ирәд зогсав. Назарет тер уулын ора деер бәәҗ. Әмтн Исусиг ик уул деерәс түлкҗ уңһахар седв. 30Зуг Исус әмтнә заагар һарад, хотнас цааран темцәд йовҗ одв. 31Исус Һалилья һазрт бәәсн Капернам гидг хотнур ирәд, бемб ѳдр әмтнд Бурхна ном умшҗ сурһв. 32Цуһар Терүнә ном соңсад ѳврәд бәәцхәв, юңгад гихлә, Исусин келсн үгин ик күчнь медгдв. 33Хурлд нег хар сәкүстә күн бәәҗ. Генткн тер ик дууһар хәәкрәд: 34– Э-э! Назаретас ирсн Исус, маднас Танд юн кергтәв? Та мадниг уга кехәр ирвт? Би Таниг медв! Та Бурхна Әрүн Күнт! – гиҗ келв. 35– Тагчг бә! Эн күүнәс һарч әрл цааран! – гиҗ Исус терүг хѳрҗ келв. Хар сәкүсн тер күүг әмтнә нүднд һазр деер шивәд, терүнә дотрас бийднь хорлтан келго һарч одв. 36Цуһар ѳврәд нег-негндән келцхәв: – Эн юн гидг юмн болхмб? Энтн тиим ик йоста болн күчтә, нам хар сәкүсдт зәрлг ѳгнә, теднь әрләд йовҗ одна! – гицхәв. 37Тиигәд Исусин туск зәңг тер нутгар тархагдв. 38Исус хурлас һарад, Шимона герүр йовв. Шимона хадм экнь ик халута бәәҗ, терүнд нѳкд болыч гиһәд цуһар Исусиг эрҗ сурцхав. 39Күүкд күүнүр ѳкәһәд, Исус халунь хәртхә гиҗ зәрлг ѳгв, тиигәд тер халу дѳрдгән уурв. Тер дарунь күүкд күн босад, хотан белдв. 40Нарн суух кемд әмтн Исус тал кесг ѳвчтә улсиг авч ирв, Исус күн болһнд һаран күргҗ эдгәв. 41Кесг әмтнә дотрас тедниг эзлсн хар сәкүсд хәәкрлдәд һарцхав. Болв тедн: – Чи Бурхна Кѳвүнч! – гиҗ бәәглдцхәв. Зуг Исус тедниг хѳрәд, эврәннь тускар келх зѳв ѳгсн уга, юңгад гихлә, тедн Исусиг Христос гиҗ меддг бәәҗ. 42Ѳрүн эртәр Исус хотнас һарад аглһ һазрур йовв. Әмтн Терүг хәәв. Тедн Исус тал ирәд Терүг тәвшгоһар бичә йовтн гиҗ эрв. 43Зуг Исус: – Би Бурхна йосна туск Сән Зәңгиг талдан хотн болһнар тархах зѳвтәв, тер юңгад гихлә, энүнә тѳлә Намаг Бурхн илгәв, – гиҗ келв. 44Тегәд Тер Йудья нутгин хурлмудт Сән Зәңг цәәлһҗ делгрүлв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\