ЛУКА 5

1Нег дәкҗ Исус Генесәрет нуурин кѳвәд зогсв. Кесг әмтн Бурхна үгмүд соңсхар нүрлдҗ бәәцхәв. 2Исус усна кѳвәд хойр оңһц бәәсинь үзв. Заһсчнр оңһцас һарад гѳлмән уһаҗацхала. 3Нег оңһцд Исус орв. Тернь Шимона оңһц бәәҗ. Исус оңһциг усна кѳвәһәс цааран түлктн гиҗ сурв. Дәкәд Исус оңһц дотр сууһад әмтиг сурһв. 4Исус номан умшҗ тѳгсәчкәд Шимонд: – Нуурин гүүнүр усчад, гѳлмән уснд хайтн, – гив. 5Шимон хәрүднь: – Багш, бидн сѳѳни дуусн кѳдләд, нег чигн заһс бәрҗ авч чадсн угавидн, зуг ода би Тана келсәр кенәв, – гиҗ келв. 6Тедн гѳлмән татад, дегд дала заһс бәрҗ авцхав. Гѳлмнь заһсар икәр дүүрәд тасрн гив. 7Ѳѳрк оңһцд бәәсн үүрмүдтән дем болтн гиҗ тедн докъя ѳгв. Наадкснь ѳѳрдв, хойр оңһцнь заһсар дүүрәд уснд чивн гив. 8Шимон Пётр энүг үзәд, Исусин кѳлднь унад: – Деед Эзн минь, намаг энд үлдәтн! Би килнцтәв! – гиҗ келв. 9Пётр, Зебедана кѳвүд Яков болн Йохан ах дү хойр болн нань чигн заһсчнр дала заһс үзәд икәр әәцхәв. Исус Шимонд: – Бичә ә! Эн ѳдрәс авн чи әмтиг бәрҗ авдг күн болхич, – гиҗ келв. 11Тедн хойр оңһцан уснас һарһҗ авад үлдәһәд, Исусин ардас дахцхав. 12Исус нег хотнд бәәҗ, Терүнә ѳѳгүр арсна гемәр ѳвчтә нег күн йовҗ. Тер Исусиг үзәд, һазр элкдҗ унад: – Деед Эзн, намаг гемәсм цеврлх саната болхла, цеврлтн! – гиҗ эрҗ сурв. 13Исус терүнд һаран күргәд: – Чамаг цеврлх санатав. Цеврд! – гив. Тер дарунь күн арсна гемәсн эдгв, 14болв Исус терүнд иигҗ зәрлг болв: – Цуг энүнә тускар күүнд бичә кел, зуг гелң тал одад бийән үзүл, болв эдгсн тѳләдән Мошен закаһар Бурхнд тәкл тәк. Терүгәрн чи әмтнд эдгсән медүлхич, – гив. 15Исусин туск зәңг ѳдр ирвәс улм ик ѳргнәр тархагдв. Терүн тал әмтн ик олар йовдг болв, цуһар Терүнә ном соңсхар болн гемән эдгәхәр ирдг бәәсмн. 16Исус болхла бәәҗ-бәәҗәһәд аглһ һазр тал йовад, Бурхнд зальврдг бәәсмн. 17Нег дәкҗ, Исус әмтиг сурһҗасн цагла, паршмуд болн ном цәәлһәчнр Һалильяс, Йудьяс, Ерусалимас болн нань чигн хотн болһнас ирәд, бас Терүг соңсла. Исус Бурхна күч авад, гемтә әмтиг эдгәдг бәәсмн. 18Нег цѳѳкн күн девскр деер кевтсн, һар-кѳлнь тәкрсн күүг авч ирәд, гер дотр орулҗ Исусин ѳмн тәвхәр седҗ. 19Зуг герт дала әмтн бәәсн тѳләд тедн орҗ чадлго, герин ора деер һарад, деевриг цоолҗ хамхлад, тәкрсн күүг девскртә хамднь ора деерәс Исусин ѳмн буулһҗ тәвцхәв. 20Исус теднә итклинь үзәд, гемтә күүнд: – Кѳвүн! Килнцчн тәвгдҗәнә, – гиҗ келв. 21Паршмуд болн ном цәәлһәчнр Терүг бурушаһад дотран: – Эн күн бийән Бурхнд тоолҗана. Эн күн кен болхмб? Бурхнас талдан кен күүнә килнц тәвҗ чаддмб? – гиҗ ухалв. 22Исус теднә ухалсн санаг медәд: – Тиим ухан юңгад таднд орҗахмб? – гиҗ келв. 23– Ю келснь амр болх, «Чини килнц тәвгдв», эс гиҗ «Босад йов»? 24Зуг Би, Күмни Кѳвүн, һазр деерк улсиг килнцәснь һарһх йостав гиҗ таднд медүлхин тѳлә келҗәнәв, – гив. Дәкәд Исус тәкрсн күүнд: – Соңс Намаг! Бос! Эврәннь девскрән авад хәр! – гив. 25Тер күн дарунь босад, девскрән авад, Бурхиг магтад герүрн йовв. 26Цуһар ѳврәд Бурхиг туурулв. Цуг энүг үзсн әмтн сүрдцхәв: – Эндр ик ѳвәрц юм бидн үзвидн, – гиҗ тедн келцхәв. 27Энүнә хѳѳн тер герәс һарад, Исус Леви гидг кү үзв. Тер әмтнәс алв цуглулдг күн бәәҗ. Леви тамһин герин ѳѳр сууҗ. – Намаг дахад йов! – гиҗ Исус терүнд келв. 28Леви цуг юмиг үлдәһәд, Исусиг дахв. 29Дәкәд тер Исуст нерәдҗ гертән ик нәр кев. Тер нәәрт алв цуглулдг кесг улс болн талдан чигн әмтн ирцхәв. Тедн Исусла хамдан хот ууһад нәәрлцхәв. 30Паршмуд болн закана багшнр дурго болад, Исусин сурһульчнрас: – Тадн, алв цуглулдг килнцтә әмтнлә яһад хот ууҗахмт? – гиҗ сурцхав. 31Тедниг сурһульчнрас ю сурҗахинь соңсад, Исус иим хәрү ѳгв: – Эрүл күүнд биш гемтә күүнд эмч кергтә болдмн. 32Би чик седклтә әмтнүр биш килнцтә әмтнүр килнцтә җирһлән үлдәтн гихәр ирв, – гив. 33Тиигәд тедн Исусас: – Юңгад Йохана болн паршмудын сурһульчнр дару-дарунь мацг бәрәд зальврна, болв Тана сурһульчнр болхла оньдин хот ууһад бәәнә? – гиҗ сурв. 34– Хүрмин гиичнрлә күргн бәәхлә, теднәр мацг бәрүлҗ болхий? – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 35– Зуг цагнь ирхлә, күргиг теднәс салһҗ авхла, тер цагт тедн мацг бәрәд бәәх, – гив. 36Исус теднд иим үлгүр келҗ ѳгв: – Кен чигн шин хувцнас таслҗ авад, хуучн хувцндан халас тәвхш. Кемр тиигәд кехлә, тер шин хувцан чигн үрәх, болв тер халаснь хуучн хувцндчн зокшго. 37Кен чигн хуучн бѳрвд күчән авчах чаһр кедмн биш. Кемр тиигҗ кехлә, тер чаһрнь деврәд һархла, бѳрвнь шуурад, чаһрнь асхрад, бѳрвнь үрҗ одх. 38Күчән авчах чаһриг шин бѳрвд кедмн. 39Болв кен чигн хуучн чаһр ууһад күчән авчах чаһр суршго, юңгад гихлә, хуучн чаһр шин чаһрас деер гиҗ келх.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\