ЛУКА 6

1Бемб ѳдр Исус цаһан буудя тәрсн һазрин ѳѳгүр йовҗ, сурһульчнрнь цаһан буудян толһас таслҗ авад һарарн үүлҗ идцхәв. 2Паршмудас зәрмнь: – Тадн яһҗахмт? Бемб ѳдр тиим юм кех зѳв угат! – гиҗ келв. 3Исус теднд иигҗ хәрү ѳгәд: – Давид эврәннь үүрмүдтән ѳлн бәәсн цагтан ю кесинь та умшвт? 4Тер Бурхна герт орҗ ирәд, Бурхна ѳмн тәвсн ѳдмгиг авад эврән идәд бас ѳѳрк үүрмүдтән ѳгв. Зуг тер ѳдмгиг һанцхн гелңгүд идх зѳвтә бәәҗ, – гив. 5Аштнь Исус: – Күмни Кѳвүн бемб ѳдрин Эзн мѳн, – гиҗ келв. 6Бас нег бемб ѳдр Исус хурлд ирәд, цуглрсн әмтнд Бурхна ном зааҗ сурһла. Тенд барун һарнь әмн уга нег күн бәәҗ. 7Закана багшнр болн паршмуд Исусиг бемб ѳдр кү эдгәхлә, гемшәхәр Терүг гетәд сууцхав. 8Исус тедниг ю ухалҗахинь медәд, әмн уга һарта күүнд: – Бос! Ѳмәрән һар! – гив. Тер күн босад ѳмәрән һарв. 9Тиигхләнь Исус теднәс: – Би таднас сурҗанав, бемб ѳдр күн сә кех йостай? Аль му кех йостай? Күүг үкләснь харсҗ авхмб эс гиҗ алхмб? – гиҗ сурв. 10Исус әмтиг эргҗ хәләһәд: – Һаран суңһ! – гив. Тер күн һаран суңһад, дарунь эдгв. 11Паршмуд болн закана багшнр дурго болад, дегд икәр уурнь күрв. Тедн хоорндан Исусиг яахмб гиһәд күүндцхәв. 12Тер ѳдрмүдт Исус уулын ташуд ирәд сѳѳни дуусн Бурхнд зальврв. 13Ѳр цәәхлә, Тер эврәннь сурһульчнран дуудҗ, теднәс арвн хойр кү онц йилһҗ авад, тедниг апостолмуд гиҗ нерәдв. 14Шимон (Исус терүнд Пётр гидг нер ѳгв), Шимона дү Андрей, Яков, Йохан, Пилип, Бар-Толма, 15Матай, Томас, Алпана кѳвүн Яков, зилот багин гешүн Шимон, 16Яковин кѳвүн Йуда, Йуда Искериот (сүүлднь тер урвач болв). 17Исус теднлә хамдан дорагшан йовҗ, тегш һазрт зогсв. Тенд дала сурһульчнрнь цуглрцхав. Йудьяс, Ерусалимас, теңгсин шидрк Тир Сидон гидг һазрас ирсн олн әмтн цуглрцхав. 18Зәрмнь Исусиг соңсхар болн бийән эдгәхәр ирҗ. Хар сәкүснд эзлгдсн әмтн бас ирәд эдгдг бәәсмн. 19Цуһар Исуст һарарн күрхәр зүткдг бәәсмн. Юңгад гихлә, цуг әмтиг эдгәдг күчн Терүнәс һардг бәәҗ. 20Исус Эврәннь сурһульчнран ширтҗ хәләһәд келв: – Яду әмтн – буйн-кишгтә! Тадн Теңгрин орна улст! 21Ѳлсҗәсн әмтн буйн-кишгтә! Цагнь ирхлә, цадхит! Уульҗасн әмтн буйн-кишгтә! Цагнь ирхлә, байрлхит! 22Күмни Кѳвүнәс кѳлтә кемр таднд дурго болхла, кѳѳхлә, му келхлә, неритн һутаҗ муурулхла, 23тер ѳдрт байстн! Байрар дүүртн! Теңгрин ачлвр тадниг деер күләҗәнә. Эн улсин ѳвк экцнр әәлдәчнрт тиим юм кесмн. 24Зуг байн әмтн зовлңган эдлхит! Авх юман авчквт! 25Цадхлң әмтн зовлңган эдлхит! Цагнь ирхлә, тадн харһнҗ ѳлсхит! Инәҗәх әмтн зовлңган эдлхит! Цагнь ирхлә, оркрад уульхит! 26Тадна тускар сәәнәр келхлә, басл зовлңган эдлхит! Тиим кевәр эднә ѳвк экцнр худл әәлдәчнрин тускар сәәнәр келлә! 27Таднд, намаг соңссн әмтнд, Би келҗәнәв: Эврәннь ѳшәтндән дурта болтн, таднд дурго күүнд сә кетн. 28Тадниг харасн әмтиг йѳрәтн, тадниг му келсн күүнә тѳлә зальвртн. 29Нег халхартн күн ташхла, дарук халхан ѳгтн. Кемр күн тадна деерк хувцитн булахла, дотрк бәәсн киилгән чигн тәәләд ѳгтн. 30Сурсн күүнд ѳгәд бәәтн. Кемр таднас ямаран чигн күн күчәр юм булаһад авхла, буласн юмиг бичә нектн. 31Әмтн нанд тиим юм кех зѳвтә гиҗ санҗахла, тиим юм бийстн әмтнд кех зѳвтәт. 32Тадниг таасҗ дурлсн күүнд тадн дурта болхла, тана ачтн юмб? Яһад гихлә, килнцтә әмтн бийдән тааста күүнд дурлна, тиим эсий? 33Кемр таднд нѳкд болсн әмтнд тадн нѳкд болхла, тана ачтн юмб? Килнцтә әмтн бас тиигҗ кенәлм. 34Кемр тадн күүнд ѳгйә ѳгәд, хәрүһинь кезә ѳгхинь күләхлә, ачтн юундв? Килнцтә әмтн бас килнцтә әмтнд мѳңгәр ѳгйә ѳгнә, болв дәкәд хәрүһинь кезә ѳгх гиҗ күләнә. 35Зуг тадн эврәннь ѳшәтндән дурта болх зѳвтәт, теднд нѳкд болад ѳгйәһинь ѳгтн, зуг ѳрән бичә нектн. Тиигхлә тана ач ик болх, тадн Деед Бурхна үрн болхит, юңгад гихлә, ханлт уга, хар саната әмтнд Бурхн бас сә кенә. 36Эврәннь Эцк Бурхнла әдл ѳршәңгү буйнч седклтә болтн! 37Кү бичә гемшәтн, тадниг Бурхн гемшәхмн уга. Күүг бичә бурушатн, тадниг Бурхн бурушахмн уга. Әмтнә буруһинь тәвтн, тиигхлә тадна буруг Бурхн бас тәвх. 38Ѳгәд бәәтн, таднд ѳггдх. Таг дүүргәд, деерәс дарад, тана хормад асхад оркх. Ямаран кемҗәһәр тадн кемҗәлнәт, тиим кемҗәһәр тадниг кемҗәлх. 39Цааранднь Исус үлгүрләд иигҗ келв: – Сохр күн сохриг дахулҗ чадхий? Тедн хоюрн нүкнд унх, тиим эс мѳний? 40Сурһульч эврәннь багшас деер биш, зуг кен чигн номан тѳгсәҗ дасхла, эврәннь багшла әдл болх. 41Ахиннь толһадк ѳвс үзә бәәҗ, эврәннь толһадк ѳвр яһад эс үзнәч? 42Эврәннь толһадк ѳвр үзлго бәәчкәд, «Ах, чини толһадк ѳвс авч хайнав» гиҗ яһҗ чи келҗ чадхмч? Хойр чирәтнр! Түрүләд толһадк ѳврән һарһҗ хайчкад, тегәд ахиннь толһадк ѳвс яһҗ хайхинь медхич. 43– Сән модн му темс ѳгшго, болв му модн сән темс ѳгдмн биш. 44Модн темсәрн медгднә. Кѳгләс инҗр таслҗ авад, таслҗ авч болдго биший, тедү мет хатханчгас уста үзм авч болдмн биш. 45Цаһан саната күн зүркндән хадһлсн сәәнәс сә һарһна. Хар саната күн зүркндән хадһлсн мууһасн му һарһна. Зүркнд бәәсн юмн келнд илрдмн. 46– Ю хәәҗ тадн Намаг «Деед Эзн, Деед Эзн» гиһәд дууднат, зуг Мини келсн юм күцәхшит? 47Нан тал ирәд, үгм соңсад, Мини келсәр үүлән күцәдг күүг кенлә дүңцүлҗ болхинь Би ода келҗ ѳгнәв. 48Тиим күн гүүнәр һазр малтад, чолун деер ул тәвҗ герән тосхсн күн мет. Усн деврәд, эргәсн һарад, гер деернь асхрхла, тернь кѳндрсн уга, тер юңгад гихлә, гер батар тосхгдсн бәәҗ. 49Үгм соңсв чигн Мини келсәр үүлән күцәдго күүг һазр деер ул угаһар герән тосхсн күүнлә дүңцүлҗ болхмн. Усн деврәд эрс деернь асхрхла, терүнә гернь нурад хамхрҗ одсмн. Тер гер бәәсн ормд зуг хамхрха модн чолун үлдҗ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\