ЛУКА 7

1Терүг соңссн әмтнд келсн үгән тѳгсәһәд, Исус Капернам балһснур йовв. 2Римин цергин ахлачин нег зарц ик күнд гемтә болад, ѳңгрхиннь ѳмн ѳргнд бәәсмн. Цергин ахлач зарцдан йир хару бәәсмн, 3тегәд Исусин тускар соңсад, тер Йудьян толһачнриг Терүнүр илгәв. Исус нааран ирәд, зарцм эдгәтхә гиҗ суртн гив. 4Толһачнр Исус тал ирәд: – Эн күүнд нѳкд кеҗ болҗана. 5Тер мана келн-әмтнд дурта, маднд хурл тосхҗ ѳгв, – гиҗ тедн икәр шунҗ сурв. 6Исус толһачнриг дахад йовв. Заасн герүр ѳѳрдҗ йовхла, цергин ахлач үүрмүдән ѳмнәснь илгәһәд, теднәр дамҗулҗ келүлв: – Деед Эзн, бичә зовтн, Таниг гертән орулх чигн нанд зѳв уга. 7Тегәд чигн би эврән ѳмнәсчн һарсн угав. Би тиим зѳв угав гиҗ санҗанав. Негхн үг келтн, мини зарц дарунь эдгх. 8Би эврән күүнә медәнд бәәнәв, мини медәнд бас цергчнр бәәнә. Негнднь би «Йов» гинәв, тер йовна, дарукднь: «Нааран йов» гинәв, тер ирнә. Зарцдан би: «Энүг ке» гинәв, тер мини келсәр кенә. 9Исус келсн үгинь соңсад, дегд икәр ѳврв, дәкәд ардаснь дахҗ йовсн олн әмтн тал эргәд хәләчкәд: – Израиль нутгт чигн тиим ик сүзг Би үзәд угав, – гив. 10Илгәсн элчнрнь хәрҗ ирхләрн, зарц эрүл-менд бәәсинь үзцхәв. 11Энүнә хѳѳн Исус Наин гидг хотнур йовв. Терүнә ѳѳр сурһульчнр болн нань чигн әмтн бәәцхәв. 12Исус хотна үүднүр ѳѳрдҗ йовсн цагт әмтн ѳңгрсн кү оршахар авч йовсн бәәҗ. Нег белвсн күүкд күүнә ор һанцхн кѳвүнь ѳңгрҗ. Тер күүкд күүнлә хамдан кесг хотна әмтн йовцхаҗ. 13Деед Эзн экинь үзәд, терүнд сана зовад: – Бичә ууль, – гиҗ Тер келв. 14Исус ѳңгрсн күүнүр ѳѳрдәд, оршалһна яршгт һаран күргв. Терүг авч йовсн әмтн ормдан зогсв. – Кѳвүн минь! Би чамд «Бос!» гиҗәнәв, – гив. 15Ѳңгрсн кѳвүн толһаһан ѳндәлһҗ сууһад экләд үг келв, Исус терүг экднь даалһв. 16Әмтн йир икәр сүрдцхәв. Тедн Бурхиг магтад: – Мадн дунд алдр әәлдәч бәәнә! Эврәннь келн-әмтндән нѳкд болхин тѳлә Бурхн бууҗ ирв! – гиҗ келцхәв. 17Исусин тускар зәңг Йудья нутгар болн ѳѳрк һазрар делгүдән тархагдв. 18Йохана сурһульчнр терүнд Исусин кесн йовдлмудын тускар келхлә, Йохан сурһульчнр дундас хойринь дуудҗ авад, 19Деед Эзнүр одад иигҗ суртн гиҗ илгәв: – Бурхнас ирх зѳвтә күн Та мѳнвт? Аль бидн талдан кү күләхмб? 20Элчнр Исус тал ирәд: – Уснд кирслдг Йохан мадниг иим юм суртн гиҗ Танур илгәв: «Та Бурхнас ирх зѳвтә күн мѳнвт? Аль бидн талдан кү күләхмб?» – гиҗ сурцхав. 21Исус тер цагт кесг ѳвчтә, гемтә, хар сәкүстә әмтиг эдгәдг бәәсмн. Кесг сохр әмтнә нүдинь секәд, хара орулдг бәәсмн. 22Тер элчнрт иим хәрү ѳгв: – Йоханд хәрү ирәд үзсән, соңссан цугтаһинь келҗ ѳгтн: сохр әмтн үздг болна, доһлңгнь йовна, арсна ѳвчтәнь гемәсн цеврднә, дүлә күн соңсдг болна, ѳңгрснь әмдрнә, угатя әмтнд Сән Зәңг цәәлһҗ тархана. 23Нанд итксн әмтн итклән эс геехлә, буйн-кишгтә болхмн, – гив. 24Йохана элчнриг йовсна хѳѳн Исус әмтнд Йохана тускар иигҗ келв: – Эҗго кѳдә һазрур ю хәләхәр тадн йовсмт? Салькнд нәәхлсн хулсигий? 25Ю хәләхәр тадн йовсмт? Байн, үнтә хувц ѳмссн кү хәләхәрий? Уга. Тер юңгад гихлә, байн үнтә хувц ѳмсдг әмтн хаана бәәшңд бәәдмн. 26Ю үзхәр тадн одсмт? Әәлдәчиг? Э, э. Йохан әәлдәчәс деер күн, гиҗ Би таднд келҗәнәв. 27Энүнә тускар Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә бәәнә: «Би зәңгчән урдасчн илгәнәв. Тер урдасчн Чини хаалһичинь белдх». 28Эн орчлң деер тѳрсн әмтн дунд Йоханас ик алдр күн уга билә гиҗ би таднд келҗәнәв. Зуг Бурхна орн-нутгт бәәсн хамгин бичкнь терүнәс ик алдр. 29Кесг әмтн болн алв цуглулдг улс Йоханыг соңсад, Бурхиг магтад, Йоханар уснд кирслгдв. 30Паршмуд болн закана багшнр уснд эс кирслгдсәрн Бурхна таалыг эвдв. 31– Эн мана цагин әмтиг юунла дүңцүлҗ болхмб? Эдн кениг дурасмб? 32Тедн базрт суусн бичкн күүкдлә әдл. Эн әмтн нег-негндән иигҗ хәәкрҗәсн бичкдүд мет: «Бидн таднд бүрә бүшкүрәр айс татдг биләвидн, тадн биилдго биләт, бидн таднд һашута дуд дуулдг биләвидн, зуг тадн уульдго биләт». 33Уснд кирслдг Йохан ирнә. Тер ѳдмг иддго, чаһр уудго күн. Терүнә тускар хар сәкүстә күн гиҗ тадн келнәт. 34Би, Күмни Кѳвүн, ирв. Би чаһр уунав, хот иднәв. «Хотд дурта чаһр уудг күн, алв цуглулгчин болн килнцтә әмтнә үр» гиҗ тадн келнәт. 35Бурхна цецн ухаг седклдән орулсн күн болһн энүг үнн болдгиг лавлна, – гиҗ Исус келв. 36Нег парш Исусиг тоохар герүрн дуудв. Исус паршин гер тал ирәд, ширән ѳѳр суув. 37Тер хотнд бәәдг килнцтә нег күүкд күн Исусиг паршин герт хот ууҗахинь медчкәд, гипс шаврар кеен буһшт каңкнсн сәәхн үнртә тос авч ирәд, 38Исусин ард зогсад уульв. Һарсн нульмснь Исусин кѳл деер дусад һооҗад бәәв. Тиигхлә тер күүкд күн Исусин кѳлинь эврәннь үсәрн арчад, үмсәд, каңкнсн үнртә тос деерәснь кеҗ түркв. 39Исусиг дуудсн парш цуг энүг үзәд дотран санв: «Кемр эн күн әәлдәч болсн болхла, Бийинь кѳндәҗәсн күүкд күүг кен гидг күүһинь медх билә. Эн күүкд күн килнцтәлм». 40Тиигхлә Исус паршд: – Шимон, Би чамд нег юм келхәр седҗәнәв, – гив. – Келтн, Багш, – гиҗ тер хәрү ѳгв. 41– Хойр күн нег эзнд ѳртә бәәҗ, – гиҗ Исус эклв, – Негнь тавн зун мѳңг ѳгх зѳвтә бәәҗ, наадкнь – тәвн. 42Зуг теднд мѳңгн уга болад, тегәд эзнь теднә ѳринь хәрүлв. Эн хойр күүнәс кень эзндән икәр дурта болхмб? 43– Мини санаһар, кенә ѳрнь ик, тернь эзндән икәр дурта болх, – гиҗ Шимон хәрүднь келв. – Чикәр санҗанач, – гиҗ Исус келв. 44Дәкәд Тер күүкд күүнүр зааһад, Шимонд иигҗ келв: – Чи эн күүкд күүг үзҗәнч? Би чини герт ирв, чи нанд кѳлән уһах ус чигн кеҗ ѳгсн угач, эн болхла мини кѳлм нульмсарн уһаһад, үсәрн арчҗ хагсав! 45Чи мендлхләрн Намаг үмссн угач, эн күүкд күн болхла Намаг герт орҗ ирснәс авн Мини кѳлм зогслго үмсәд бәәнә. 46Чи мини толһадм олив тосар түрксн угач, эн болхла үнтә каңкнсн үнртә тосиг Мини кѳлдм асхад бәәнә. 47Яһад эн тиим ик дурта болдгинь Би чамд келсв. Энүнә дала килнцнь тәвгдв, тегәд чигн эн икәр дурлна. Баһ килнцтә күүнә килнцнь тәвгдхлә, тер баһар дурлна. 48Дәкәд Исус күүкд күүнд келв: – Чини килнцчн тәвгдв. 49Наадк гиичнр: – Әмтнә килнц чигн тәвдг эн кен болҗахмб? – гиҗ санцхав. 50Исус болхла, күүкд күүнд: – Чини иткл чамаг аврв. Менд йов! – гиҗ келв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\