ЛУКА 8

1Энүнә хѳѳн Исус балһсд-селәдәр эргәд йовад, Бурхна йосна туск Сән Зәңг цәәлһҗ тархав. 2Терүнлә хамдан арвн хойр сурһульчнр болн нег цѳѳкн күүкд улс йовсмн. Тедн дунд зәрмнь хар сәкүснәс сулдсн, зәрмнь гемәс эдгсн бәәҗ. Долан хар сәкүснәс сулдсн Магдален хотна Марий, 3Херодын герин Хуза гидг һардачин аваль Йохана, Сусанна болн нань чигн күүкд улс теднд мѳңгәр дѳң болҗ йовсмн. 4Олн зүсн хотнас ирсн кесг әмтн Исусин ѳѳр ирҗ хурв, болв Тер әмтнд үлгүрләд иигҗ келв: 5– Нег күн тәрә тәрхәр йовҗ. Буудяг цацҗ хайхла, зәрмнь хаалһ деер тусҗ унв, тедниг әмтн кѳләрн ишкәд уга кев, шовуд чоңкад идчкв. 6Зәрмнь чолута һазрт унв, урһхларн усн баһ болад тедн хагсҗ одв. 7Зәрм буудя урһсн хатханчг заагт унв, хатханчг улм нигтәр урһад, тер буудя бүтәд хатҗ одв. 8Зәрмнь болхла сән урһцта һазрт тусв. Тедн урһад, буудя болһн зун холван ик урһц ѳгв, – гиһәд үгән тѳгсәһәд, Исус: – Соңсхар седснь, соңстн! – гиҗ чаңһур келв. 9Терүнә сурһульчнр: – Эн үлгүрин учр-утхнь юундв? – гиҗ сурцхав. 10Исус теднд: – Бурхна йосна туск нууц медрл таднд ѳгсн билә. Талдан әмтн хәләһәд бичә үзтхә гиһәд, соңсад бичә медтхә гиһәд, Би теднд үлгүр олзлад келҗәнәв. 11Эн үлгүрин чинрнь эн: буудя гисн – Бурхна үг. 12Хаалһ деер унсн буудя гисн – иим әмтн, тедн Бурхна үг соңсна, зуг тедниг иткҗ әмән бичә авртха гиһәд эрлг ирәд, теднә зүркнәс Бурхна үгмүдиг булаҗ авад йовҗ одна. 13Чолута һазрт унсн буудя гисн иим әмтн: тедн ик байртаһар үг соңсад, седклдән авна. Зуг тер үгмүд уңг-кѳрң уга экнлә әдл болна. Әмтн тер үгд бичкн зуур иткнә, зуг ик зовлң сѳрлһн ирхлә, тесҗ чадхш. 14Зәрм әмтн Бурхна үг соңсна, зуг җирһлин килмҗд, зѳѳрт, байрт даргдад Бурхна йоснд олзта биш болна. Тедн хатханчг заагт унсн буудя мет. 15Сән урһцта һазрт унсн буудя гиснь – Бурхна үг соңсад, седклдән хадһлад, бийән батар тесвртәһәр бәрдг, дала урһц ѳгдг улс, – гив. 16– Кен чигн шаман шатаһад, сав дотр эс гиҗ орн дор тәвхш, зуг герт орҗ ирсн әмтн үзтхә гиҗ терүг тәвц деер тәвнә. 17Нег чигн эс илдкгдсн нууц юмн уга, әмтнәс бултулҗ эс медүлсн нег чигн юмн уга. 18Мини келсн үгиг оньган ѳгәд соңстн, юңгад гихлә, бәәснднь улм немгдх; болв угаһаснь бәәнә гиҗ сансин чигн авгдх, – гиҗ Исус келв. 19Исус тал экнь болн дүүнрнь ирсмн, зуг әмтн дала болад, тедн Исусур орҗ чадсн уга. 20Нег күн Исуст: – Тана эк болн дүүнр һаза зогсҗана, тедн Таниг үзхәр седҗәнә, – гиҗ келнә. 21Исус теднд: – Бурхна үг күцәһәд соңсҗасн әмтн мини экм болн дүүнрм, – гиҗ келв. 22Тер ѳдрмүдин негнднь Исус сурһульчнртан иигҗ келв: – Эн нууриг һатлад, телтр кѳвәд күрхмн. Тедн оңһц дотр орҗ сууһад йовв. 23Нууриг һатлҗ йовхларн Исус унтҗ одв. Тер дарунь һалв салькн кѳдләд, оңһц усар дүүрв, теднд чивх аюл учрв. 24Сурһульчнр Исус тал ѳѳрдәд: – Багш! Багш! Бидн уснд чивн гиҗәнәвидн, – гиҗ Терүг серүлв. Исус серәд, салькиг болн дольгаг хѳрв. Салькн кѳдлхән уурв, эргндк бәәдл тогтнв. 25– Тана иткл альдв? – гиҗ Исус сурһульчнрасн сурв. Тедн әәһәд ѳврәд, нег-негнәсн сурцхав: – Салькнд чигн, уснд чигн эн зәрлг болна, тедн үгинь соңсна. Кен гидг күмб эн? 26Тедн Һалильяс туслцад бәәх нуурин кѳвәд бәәсн Геразин гидг һазрур оңһцар күрәд ирв. 27Исус оңһцас һарад һазр ишкхлә, дала хар сәкүсәр эзлгдсн ѳѳрк хотна нег күн Терүнд харһв. Кесгәс авн тер хувцн уга, чирм нүцкн бәәһәд, әмтн бәәдг герт биш кү оршадг хадын кѳндәд бәәршдг бәәсмн. 28Тер күн Исусиг үзәд һазр элкдҗ унад, му ду һарад хәәкрв: – Деед Бурхна Кѳвүн Исус, нанас юн чамд кергтәв? Буйн болтха, бичә намаг зова! 29Исус хар сәкүснд: эн күүнәс һар гиҗ заксн учрас хар сәкүсн Исуст тиигҗ келҗ. Кесг дәкҗ хар сәкүсн тер күүг эзлдг бәәсмн, тегәд чигн энүнә һар-кѳлинь цевәр күләд, бәрәнд суулһв чигн тер күн цевән хамхлад, хар сәкүснд кѳѳгдәд, эҗго һазрт зулад йовҗ оддг бәәсмн. 30Исус терүнәс: – Чини нерн кемб? – гиҗ сурв. – Түмн, – гиҗ тер хәрү ѳгв, юңгад гихлә, терүнә дотр дала хар сәкүсн орсн бәәҗ, 31болв тедн Исусиг йорал уга гүн һазрур мадниг бичә йовул гиҗ эрв. 32Тенд уулын ташуд ик дала һахас идшлҗ йовҗ, болв хар сәкүсд һахас дотр орх зѳв сурв. Исус теднд зѳв ѳгв. 33Хар сәкүсд тер күүг үлдәһәд, һахас дотр орхла, һахас генткн чагчм эрг деерәс гүүһәд, нуурин уснд унад чивҗ одцхав. 34Һаха хәрүлсн улс учрсн йовдлыг үзәд, балһсна әмтнд болн эргндк хотн болһнд бәәсн улст энүнә тускар келҗ ѳгв. 35Әмтн юн учрсинь хәләхәр ирцхәв. Тедн Исус тал ирәд, хар сәкүсдәс сулдсн күүг Исусин кѳлднь хувц-хунртаһан эрүл ухата суусинь үзчкәд, дегд икәр сүрдв. 36Тер күн яһҗ эдгсинь үзсн әмтн наадк әмтнд келҗ ѳгв. 37Геразин гидг һазрин цуг әмтн икәр әәһәд, Исусиг мана һазрас цааран йов гиҗ сурцхав. Исус оңһц дотр орад, хәрү усчв. 38Хар сәкүсдәс сулдсн күн Терүнлә хамдан йовхар сурв. – Герүрн хәр, Бурхн чамд ю кесинь әмтнд келҗ ѳг, – гиҗ Исус хәрү ѳгәд, тер күүг герүрнь йовулв. Тер күн йовад, эврәннь хотна әмтнд Исус терүнд ю кесинь келв. 40Исус хәрү ирхлә, Терүг олн әмтн тосв. Яһад гихлә, тедн Исусиг күләв. 41Хурлын толһач Яир гидг нег күн ирәд, Исусин кѳлднь унад, герүрм ирит гиһәд сурв. 42Тер юңгад гихлә, терүнә ор һанцхн арвн хойрта күүкн ѳңгрхин ѳмн ѳргнд бәәҗ. Исусиг тиигәрән йовсн цагт кесг әмтн ѳѳрнь нирглдв. 43Нег күүкд күн арвн хойр җилдән цусн һардг гемәр гемтдг бәәсмн. Тер эмчнрт цуг мѳңгән ѳгсмн, зуг нег чигн эмч терүг эдгәҗ чадсн уга. 44Күүкд күн Исусур ардаснь ѳѳрдәд, Терүнә хувцнд һарарн күрв. Тер дарунь цуснь һардган уурв. 45– Кен Намаг һарарн кѳндәв? – гиҗ Исус сурв. Цуһар: «Би кѳндәсн угав» гицхәв. Тиигхлә Пётр келв: – Багш! Тана эргнд дала әмтн бәәнә. Цуһар энд-тендәснь шахҗ дәврҗәнә. 46– Нег күн Нанур һарарн күрв, тегәд Нанас күчн һарсинь Би меддв, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 47Тиигхлә күүкд күн әмтнд бийән медүллго бәәҗ чадшгоһан үзәд, Исус тал ѳѳрдәд, кѳлднь чичрәд унв. Олн әмтнә ѳмн тер яһҗ Исуст һарарн күрәд, тер дарунь эдгсән келҗ ѳгв. 48Тиигхлә Исус терүнд келв: – Күүкн минь! Чини иткл чамаг эдгәв. Амулң менд йов! 49Исус үгән тѳгсәһәд уга бәәтл Яир гидг хурлын толһачур гертәснь элч ирәд: – Чини күүкнчн ѳңгрҗ одв, Багшиг бичә үүмүл, – гиҗ келв. 50Исус энүг соңсад, Яирд: – Бичә ә, итк, болв күүкнчн эдгх, – гиҗ келв. 51Яирин герүр ирчкәд, Исус кү тәвсн уга, зуг Пётрлә, Йоханла, Яковла болн күүкнә эк-эцклә гер дотр орв. 52Әмтн күүкн ѳңгрҗ одв гиһәд оркрад ууляд бәәцхәв. – Бичә уультн, эн күүкн ѳңгрсн уга, зуг унтҗ кевтнә, – гиҗ Исус келв. 53Цуһар Терүнә үгд инәлдцхәв, юңгад гихлә, тедн күүкиг ѳңгрсинь медсн бәәҗ. 54Исус күүкиг һараснь авад: – Күүкн, бос! – гив. 55Күүкнә цогцднь сүмсн орад, тер дарунь босв. Исус: – Күүкнд хот ѳгтн, – гив. 56Эк-эцкнь йир икәр ѳврв, зуг Исус: – Цуг энүнә тускар күүнд бичә келтн, – гиҗ закв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\