ЛУКА 9

1Исус арвн хойр сурһульчнран цуглулад, теднд цуг хар сәкүсдиг һарһҗ кѳѳх болн әмтнә гем эдгәх күч болн йос ѳгв. 2Дәкәд тедниг Бурхна йосна тускар ном умшҗ тархахин тѳлә болн гемтә әмтиг эдгәхин тѳлә илгәв. 3– Хаалһд юм бичә автн: тайгчн, түңгрцгчн, ѳдмгчн, мѳңгнчн, сольдг хувцчн бичә автн. 4Ямаран герт орв чигн хотнас һартл тендән үлдтн. 5Кемр әмтн тадниг эс орулхла, тадн тер хотнас һарч йовхларн, кѳлин тавгт наалдсн шораһинь саҗад һартн. Тер темдг теднә гемин герч болҗ һарх, – гиҗ Исус сурһульчнртан келв. 6Тиигәд сурһульчнр хотн болһниг эргҗ йовад, Сән Зәңг тархаҗ, кесг әмтиг делгүдән эдгәҗ йовсмн. 7Эн йовдлмудын туск зәңг Һалильян Херод гидг һардачд чигн күрв. Херод Исусин тускар ю ухалхан медҗ чадлго бәәв, юңгад гихлә, Исусин тускар олн зүсн зәңг соңсгдв. Зәрмнь Терүг үксн Йохан әмдрв гиҗ, 8зәрмнь – Элья ирҗ гив, зәрмнь болхла кезәңк әәлдәч әмдрҗ гиҗ келсмн. 9Херод: – Йохана толһаһинь би хәәчлә харһуллав. Иим зәңг кенә тускар нанд соңсгдад бәәдг болхв? – гиһәд, Исусиг үзх арһ хәәв. 10Апостолмуд хәрҗ ирәд, цуг күцәсн кергән Исуст келҗ ѳгв. Тедниг дахулад, Исус Бетсәд гидг хотна ѳѳр бәәсн нег эҗго һазрур күрәд ирв. 11Әмтн цуг энүг медәд, Терүг дахцхав, Исус теднлә мендләд, Бурхна йосна тускар келәд, эдгәх кергтә әмтиг эдгәв. 12Ѳдр чиләд ора болҗ йовла, арвн хойр сурһульчнр Терүнүр ирәд: – Эн әмтиг ѳѳрк хотдар болн селәдәр йовултн. Тедн бийдән хонх һазр болн уух хот олҗ автха. Бидн эҗго һазрт бәәнәлм, – гив. 13Исус теднд: – Тадн бийстн эднд хот ѳгтн, – гив. Хәрүднь сурһульчнр келв: – Манад тавхн ѳдмг болн хойрхн заһсн бәәнә. Йовад цуг эн әмтнд хот хулдҗ авхмн болвза? – гив. 14Тенд тавн миңһн күн бәәсмн, зуг Исус сурһульчнртан: – Эн әмтиг йилһҗ авад, тәвәдәр һазрт суулһтн, – гив. Сурһульчнр Исусин келсәр кев. Цуһар тиигәд сууцхав. 15Исус тавн ѳдмг болн хойр заһс авад, теңгр хәләһәд, Бурхнд ханлт ѳргв. Тиигчкәд ѳдмгиг әңг-әңгәр хуһлв. Исус сурһульчнрт хот ѳгв, тедн әмтнд түгәв. 17Цуһар хотынь идәд цадв. Сурһульчнр болхла үлдсн хотынь цуглулхла, арвн хойр сав дүүрң болв. 18Нег дәкҗ Исус һанцарн зальврҗала. Сурһульчнр Терүнлә бәәлә. Тер сурһульчнрасн: – Әмтн Намаг кенд тоолҗана? – гиҗ сурв. 19Тедн иим хәрү ѳгв: – Зәрмнь Таниг уснд кирслдг Йоханд тоолна, зәрмнь Таниг Элья гинә, зәрмнь болхла ик кезәнә бәәсн әәлдәч ода әмдрҗ гиҗ келнә. 20– Тадн Намаг кенд тоолжант? – гиҗ Исус сурв. Пётр: – Та Бурхна Христос, – гив. 21Исус теднд Бийинм тускар күүнд тѳрүц бичә келтн гиҗ саглв, 22дәкәд немҗ келв: – Би, Күмни Кѳвүн, кесг зовлң эдлхв. Намаг толһачнр, ах гелңгүд болн закана багшнр һәәлҗ кѳѳх. Би әмнәсн хаһцх зѳвтәв, зуг һурвдгч ѳдртнь әмдрхв. 23Цааранднь Исус цуг әмтнд: – Кен Намаг даххар седхлә, эврәннь хаалһан үлдәҗ, ѳдр болһн кирс авад, Бийм дахтн. 24Юңгад гихлә, кен эврәннь әмән харсхар седхлә, терүгән геех, болв Мини тѳлә әмән ѳгсн күн әмән харсҗ аврх. 25Кемр күн цуг нарт делкәг эзлҗ авхла, зуг седклән үрәхлә эс гиҗ әмән геехлә, ямаран олз тер күүнд бәәхмб? 26Кен Нанас болн Мини үгмүдәс ичхлә, терүнәс Эврәннь болн Эцкин туурмҗд, Бурхна элчнрин туурмҗд ирсн Күмни Кѳвүн чигн ичх. 27Би таднд үнәр келҗәнәв. Ода энд зогсҗасн тадн дундас зәрмнь Бурхна орн-нутгиг эс үзтл ѳңгршго, – гиҗ зәрлг болв. 28Цуг энүг келсн хѳѳн нәәмн хонг үлү давв. Исус Пётриг, Йоханыг болн Яковиг дахулад, уулын ора деер зальврхар һарв. 29Зальврҗасн цагт Терүнә чирәнь генткн оңдарад, хувцнь цәәһәд, цәкллһнлә әдләр гилвкв. 30Терүнлә хойр күн күүндцхәв. Тедн – Моше Элья хойр бәәҗ. Тедн ик герләр асҗ гилвкәд бәәв. Моше Элья хойр Ерусалимд болх Исусин үклин тускар келв. Терүнә үкл Бурхна таал күцәх. 32Пётр үүрмүдләһән үргләд, нѳѳртән диилгдәд унтҗ одв. Генткн серәд, Исусин туурмҗин герл-гегәниг болн Терүнлә зогсҗасн хойр залу күүг тедн үзцхәв. 33Тедн Исусиг үлдәһәд йовхар седхлә, Пётр: – Багш, энд йир сән! Һурвн сег тәвий: негнь Чамд, хойрдгчнь Мошед, һурвдгчинь Эльяд, – гив. Тер цагт Пётр эврән ю келҗәхән медсн уга бәәҗ. 34Пётр үгән чиләһәд уга бәәтл, генткн үүлн бууҗ ирәд тедниг бүркв. Пётр, Йохан, Яков һурвн үүлн дотр бәәсндән икәр сүрдцхәв. 35Үүлн заагас: «Эн Мини Кѳвүн, Би энүг онц йилһҗ авв. Энүнә үгинь соңстн» гисн дун соңсгдв. 36Тер дун тагчг болхла, Исус саак кевәрн һанцарн үлдв. Сурһульчнр энүг нууһад, үзсн юман тер цагт күүнд келсн уга. 37Маңһдуртнь тедн уул деерәс бууҗ ирхлә, Исусиг олн әмтн тосв. 38Генткн олна дунд бәәсн нег күн хәәкрв: – Багш! Буйн болтха, мини кѳвүһм хәләһит! Тер ор һанцхн кѳвүһм! 39Нег хар сәкүсн терүг эзлнә. Кѳвүм генткн му дууһар хәәкрнә. Шүрүснь татад, амнаснь кѳѳсн һарна. Хар сәкүсн кѳвүһм зоваһад үлдәҗәхш. 40Би Чини сурһульчнриг тер хар сәкүснд зәрлг болҗ кѳѳтн гиҗ эрәд сурлав, зуг тедн юм кеҗ чадсн уга. 41– Яһсн иткл уга, килнцтә улсвт! Кедү күртл Би таднла бәәһәд тесхмб? Кѳвүһән нааран авч ир, – гиҗ Исус келв. 42Кѳвүн ѳѳрдҗ йовхла, хар сәкүсн тер кѳвүг һазр деер хаяд, кѳвүнә һар кѳлин шүрүсн татв. Зуг Исус тер хар сәкүсиг хѳрҗ кѳѳҗ һарад, кѳвүг эдгәҗ, эцкиннь һартнь ѳгв. 43Цуг әмтн Бурхна күчнд болн туурмҗд йир икәр ѳврцхәв. Цуһар Исусин кесн үүлд ѳврсн цагла Тер сурһульчнртан: 44– Оньган ѳгәд, Мини келсн үг соңстн: Намаг, Күмни Кѳвүг, әмтнә һарт ѳгх, – гив. 45Зуг тедн Исусиг ю келҗәхинь медсн уга. Яһад гихлә, тер үгмүдин чинрнь теднәс нуугдсн бәәҗ. Зуг ю келҗәхинь сурхас тедн әәцхәв. 46Нег дәкҗ сурһульчнр дунд кень теднәс хамгин алдр болх? гих зүтклдән болв. 47Исус теднә ухаг медәд, бичкн үриг теврәд, ѳѳрән зогсав. 48– Мини нернә тѳлә иим бичкн үриг орулҗ авснь Намаг орулҗ авх, Намаг орулҗ авдгинь Намаг илгәсн Бурхиг орулх. Тадн дундас хамгин бичкнь хамгин алдр болх, – гиҗ Исус келв. 49– Багш! Бидн Тана нерн деерәс хар сәкүсдиг кѳѳҗәсн кү үзләвидн, бидн терүг хѳрәд зогсалавидн, юңгад гихлә, тер маднла йовхш, – гиҗ Йохан келв. 50– Бичә хѳртн. Таднла сѳрү эс бәәснь таднла хамдан, – гиҗ Исус терүнд келв. 51Исусиг хәрү теңгр тал ѳѳдлҗ йовх цаг ирхлә, Тер Ерусалим тал одхар шиидв. 52Исус түрүләд элчнрән илгәв, тедн Шамарьян һазрин нег хотнд орад, Терүг иртл цуг юминь экләд белдв. 53Зуг тер хотна әмтн Исусиг герүрн орулсн уга, яһад гихлә, Тер Ерусалим тал йовҗ йовхнь медгдв. 54Яков болн Йохан гидг сурһульчнр энүг үзснә хѳѳн хордад сурв: – Деед Эзн! Мана келсәр теңгрәс һал һарад эдниг уга кетхә гиҗ седҗәнт? – гив. 55Зуг Исус тедн тал эргҗ хәләһәд хѳрв. 56Тегәд тедн талдан хотнур йовв. 57Тедниг йовҗ йовхла зуурнь нег күн Исуст келв: – Таниг альд эс йоввчн би дахҗ йовхдан белмб, – гиҗ келв. 58Исус иим хәрү ѳгв: – Арат эврәннь нүктә, шовуд эврәннь үүртә, Нанд, Күмни Кѳвүнд, толһаһан тәвҗ амрх һазр уга. 59Талдан күүнднь Исус: – Намаг дах, – гив. Зуг тер күн иим хәрү ѳгв: – Деед Эзн, нанд герүрн хәрәд, ѳңгрсн эцкән оршах зѳв ѳгит, – гив. 60Исус терүнд келв: – Үксн әмтн эврәннь үксн күүһән оршатха, чи болхла Нанла йовад Бурхна йосиг делгрүл, – гиҗ келв. 61Дәкәд нег күн терүнд: – Би Таниг дахнав, Деед Эзн, зуг түрүләд нанд гер-бүлтәһән мендлҗ һарх цаг ѳгтн, – гив. 62– Андсх бәрҗәһәд, ардаран оньдин хәләһәд бәәдг күн Бурхна орн-нутгт керг уга күн болҗана, – гиҗ Исус хәрүднь келв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\