МАРК 1

1Исус Христос гидг нертә Бурхна Кѳвүнә туск Сән Зәңгин эклц. 2«Би Зәңгчән урдасчн илгәнәв. Чини хаалһичинь белдх». 3«Деед Эзнд хаалһинь белдтн. Терүнә җиминь ястн! – гисн кѳдәд хәәкрҗәх күүнә ду соңсҗанав», – гиҗ әәлдәч Эшья бичсмн. 4Әмт уснд кирслдг Йохан Бурхна зәңгчнь болҗ ирсмн. Йохан эҗго кѳдәд ирҗ бәәсмн. – Килнцән илднь медүлсн күн килнцтә җирһлән үлдәһәд, нанар уснд бийән кирслтн. Тиигхлә Бурхн тана килнцитн тәвҗ ѳгх, – гиҗ Йохан Бурхна ном тархасмн. 5Тегәд Йудья нутгин кесг улс болн Ерусалимин әмтн Йоханур ирҗ. Тедн килнцән илднь келәд, Йордан һолд Йоханар бийән кирслцхәв. 6Йохан темәнә килһсәр гүрсн хувц ѳмсәд, белкүсән арсн бүсәр бүслдг бәәҗ. Царцаха, зерлг зѳгин бал хойрар гесндән теҗәл кеҗ йовҗ. 7– Мини ардас Ик Күчтәнь ирхмн. Нанд Түүнә буршмгин бүчинь тәәлх зѳв уга. Би тадниг уснд кирслҗәнәв, Тер тадниг Әрүн Сәкүсәр кирслх, – гиҗ Йохан зәңглсмн. 9Тер цагт Һалильян Назарет балһснас ирсн Исусиг Йохан Йордан һолын уснд кирслсн болдг. 10Исусиг уснас һарч йовтлнь генткн теңгр заагрсмн. Дарунь Әрүн Сәкүсн Бий деернь кѳглҗрһн мет бууҗахиг Исус үзсмн. – Энтн Мини Хәәртә Кѳвүн! Эн Намаг байрлулна! – гисн дун дарунь теңгрәс соңсгдҗ. 12Уснд кирслгдснә хѳѳн Әрүн Сәкүсн Исусиг эҗго кѳдәд одтха гиҗ. 13Дѳчн хонгтан Исус зерлг аңгуд бәәдг эҗго кѳдәд бәәсмн. Эрлг Терүг сѳрүлсмн, Бурхна элчнр болхла Исуст дѳң болсмн. 14Йоханыг түүрмд Херод хан суулһсна хѳѳн Исус Һалильяд одад, олн әмтнд Бурхна Сән Зәңг цәәлһҗ: – Цагнь ирв! Теңгрин Йосн ѳѳрдв! Килнцтә җирһлән үлдәтн! Сән Зәңгд итктн! – гисмн. 16Һалилья нуурин кѳвәһәр йовҗ йовад, Исус заһсчнр Шимон Андрей ах дү хойриг үзҗ. Тедн уснд гѳлмән хайҗ йовцхаҗ. – Наартн, Намаг дахтн! Би таднд әмт дуудҗ, мѳңк җирһлд орулҗ заанав, – гиҗ Исус теднд келҗ. 18Ах дү хойр түдл уга гѳлмән үлдәчкәд, дахад һарцхав. 19Цааранднь йовҗ йовад, Зебедана Яков Йохан хойр кѳвүдиг Исус үзҗ. Тедниг оңһц дотран гѳлмән ясад суусинь үзәд, Бийән дахулхар дуудв. Эцкән кѳдләчнртәһинь оңһц дотрнь үлдәчкәд, теднь дахад һарч. 21Исусиг дахад, тедн Капернам балһснд ирҗ. Бемб ѳдр Исус хурлд одад сурһсмн. 22Исусин номинь соңсад, цугтан ѳврҗ. Учрнь иим: ном цәәлһдг улсла әдл биш ном сурһх зѳвтә күн болҗ, Исус сурһҗ. Тер цагт хурлд хар сәкүснд эзлгдсн күн бәәҗ. Тер хәәкрҗ: – Назаретас ирсн Исус, Танд маднас юн кергтә? Та мадниг уга кехәр бәнт? Би Таниг меддүв! Та Бурхна Әрүн Зарцд! – гиҗ. 25– Тагчг бә! Эн күүнәс һарч әрл цааран! – гиҗ Исус закҗ. 26Хар сәкүсн тер күүг сегсрүләд, му дууһар хәәкрәд, терүнәс һарч. 27Энүг үзсн әмтн сүрдәд, нег-негнәсн сурцхаҗ: – Акад юмб? Юн гидг күчтә шин номв?! Хар сәкүсдин бийнь Энүнә заквринь соңсҗана! 28Удл уга Исусин туск зәңг Һалильян һазрар тарв. 29Исус Яков Йохан хойрла хурлас һарад, Шимон Андрей хойрин герт ирҗ. 30Шимона хадм экнь халута кевтсинь Исуст медүлцхәв. 31Исус ѳѳрдҗ одад эмгиг һараснь авад, демнәд босхҗ. Тер дарунь халунь уурч. Эмгн босад, гиичнрән тоох хот нерхәр сахньв. 32Асхнднь, нарн суулһнла, Исус тал гемтә болн хар сәкүснд эзлгдсн улсиг авч ирсмн. Олн әмтн Терүнә үүднә ѳѳр цуглрҗ. Кесг әмт эдгәһәд, кесг әмтнәс хар сәкүсдиг Исус кѳѳҗ һарһсмн. Исус ә бичә һартн, гисн хѳрлт хар сәкүсдт ѳгч, яһад гихлә, теднь Исусиг меддг бәәҗ. 35Маңһдуртнь ѳр цәәтл босад, Исус аглһ һазрт одад мѳргсмн. 36Шимон хамдан йовсн әмтнләһән Исусиг хәәһәд һарч. 37Олҗ авад: – Багш, Та яһвт? Таниг цугтан хәәҗәнәлм, – гицхәҗ. 38Исус ѳмнәснь: – Эргндк хотдуд орхмн, Би тер әмтнд Сән Зәңг цәәлһҗ ѳгнәв. Тер кергәр Би Капернамас һарлав, – гиҗ. 39Һалилья һазр эргәд, хурлмудар орад, Исус Сән Зәңг тархаҗ. Хар сәкүсдт эзлгдсн кесг улсиг зовлңгаснь гетлгҗ. 40Исус тал арсна гемтә күн ирәд, сѳгдәд: – Буйн болтха, намаг гемәсм цеврлх саната болхла, цеврлтн! – гиҗ эрв. Исус түүнд санань зовад, һаран күргәд: – Чамаг цеврлх санатав. Цеврлгд! – гиҗ. 42Тер дарунь арсна гемтә күн цеврдҗ одҗ! Гемнь эдгҗ. 43– Энүнә тускар бичә күүнд кел, зуг гелңгд одад, бийән үзүл, Мошен закаһар тәкл тәк. Терүгәрн чи әмтнд эдгсән медүлхич, – гисн чаңһ заквр ѳгәд, эдгсн күүг Исус йовулҗ. 45Зуг тер күн бийләнь учрсн юмна тускар, зәңг тараһад йовҗ. Терүнәс кѳлтә Исуст хәрү балһснд одҗ бәәдг арһ уга болв. Тегәд эҗго һазрт бәәдг болҗ. Болв кесг һазрас әмтн Терүн тал ирдг бәәсмн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\